Fakulta Prírodných vied UMB


Identifikácia a posudzovanie rizika

Informácie o publikácii

Identifikácia a posudzovanie rizika

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0586-6
Počet strán:197

Táto učebnica je určená študentom odboru Bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela