Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Informácie o publikácii

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Autor/Kolektív:Radoslava Kanianska
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0460-9

Prvá všeobecná časť vysokoškolskej učebnice je zameraná na základy pedológie. Druhá špeciálna časť je orientovaná na environmentálne problémy, fyzikálnu, chemickú a biologickú degradáciu pôdy a manažment jej ochrany. Tretia, praktická prináša informácie potrebné pre realizáciu terénneho prieskumu, monitoringu pôd a následného hodnotenia pôd a modelovania.