Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výskumné linie KŽP

SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNEHO RIADENIA SUBJEKTOV A INTEGROVANÝ MANAŽMENT

Výskum je zameraný na oblasti environmentalistika, manažment využívania a ochrany vôd a manažment vodného hospodárstva, manažérstvo odpadového hospodárstva so zameraním na možnosti zhodnocovania a zneškodňovania odpadov a ich recyklácie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), systémy environmentálneho manažérstva (EMS a EMAS), systémy integrovaného manažérstva vrátane ich implementácie a analýze, environmentálne hodnotenie výrob a hodnotenie a označovanie výrobkov, procesov tvorby konceptov CSR, ako základných platforiem tak pre kreovanie a implementáciu manažérskych systémov environmentálneho riadenia organizácií, procesov identifikácie rozhodujúcich zainteresovaných strán organizácií (stakeholderov)

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A OSVETA A S TÝM SÚVISIACE MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Výskum je zameraný na špecifiká uplatňovania dobrovoľných environmentálnych nástrojov vo výchovných a osvetových zariadeniach, skúmanie indikátorov environmentálneho imidžu týchto zariadení a na vymedzenie systémových východísk vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, na aktivizujúce metódy výučby v rámci vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju a školskému ekoporadenstvu, na ekogramotnosť v rôznych profesných a vekových cieľových skupinách, skúmanie charakteristík a znakov trvalej udržateľnosti urbánnych komunít.

VPLYVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ĽUDSKÉ ZDRAVIE, IDENTIFIKÁCIA A HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK A KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Vo výskume sa orientuje na: hodnotenie zdravotných rizík – metodika a jej využitie v podmienkach Slovenskej republiky; hodnotenie zdravotných rizík chemických látok – arzén a jeho zlúčeniny a vzťah expozície a onkologických ochorení; hodnotenie expozície chemických látok v životnom prostredí, v pracovnom prostredí a hodnotenie expozície spotrebiteľov – aplikácia počítačových modelov v podmienkach Slovenskej republiky, manažment zdravotných rizík chemických látok; hodnotenie kvality ovzdušia a jej vplyvu na zdravotný stav obyvateľov a pracovníkov, ochranou zdravia pred vplyvom chemických a biologických faktorov na ľudské zdravie, zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť i biologickým a chemickým terorizmom.

MANAŽMENT ZACHOVANIA, OBNOVY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH HODNÔT

Výskum je zameraný na manažment zachovania prírodných hodnôt ekosystémov, programami záchrany významných fytoelementov, manažérstvom antropicky pozmenených biotopov s dôrazom na flóru, štúdium zvetrávacích procesov a remediácie starých banských záťaží (kontaminácia pôd, vody, fauny a flóry), monitoringom ťažkých kovov v trávnom ekosystéme v podhorských a horských regiónoch Slovenska, rozpracúvanie metódy manažérstva rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu vo vidieckej krajine, vzťahom sociálno-kultúrnych spoločenstiev a prírodného prostredia, navrhuje a overuje metódy a formy uchovania a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny vrátane uplatnenia environmentálneho aspektu v prezentácii múzejných zbierok, environmentálne a sociálno-kultúrne determinovaných limitov rozvoja a zisťovanie stereotypov v povedomí spoločenstva v kontexte udržateľného rozvoja.