Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia
Tajovského 55
97401 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Výučba

Zdravie a ŽP

Environmental Health (ECTS courses)

Úvod do štúdia environmentálnych vied

Environmentálne záťaže a brownfieldy

Sanácie environmentálnych záťaží

Globálne problémy životného prostredia

Seminár k diplomovej práci

Environmentálna epidemiológia

Monitorovanie zložiek ŽP

Bioindikácie v životnom prostredí

Ochrana pred biologickým a chemickým terorizmom

 

Profesionálna kariéra 

2014 – doteraz: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ, odborný asistent 

10/2001 – 2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Odbor lekárskej mikrobiológie, odborný pracovník a laboratórny diagnostik

 

Členstvo v spoločnostiach 

Slovenská limnologická spoločnosť  

Slovenská parazitologická spoločnosť

 

Osobné záujmy a hobby 

hory, šport (cyklistika, turistika, lyžovanie, plávanie), tanec, výtvarné umenie a dizajn, architektúra

 

Vzdelanie 

1990 – 1991       STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta, odbor Manažment strojárskej výroby 

1991 – 1996       Ing. - TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, študijný odbor Všeobecná ekológia 

      10/2003       doktorandka v externej forme štúdia v odbore Ekológia, TU Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky 

2001 – 2006       príprava na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdium v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii ŽP, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2/2006            špecializačná skúška v odbore Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii, SZU

11/2010    PhD. v odbore 15-21-9 Ekológia, dizertačná práca „Voľne žijúce meňavky (Heterolobosea, Gymnamoebia): ekológia a rozšírenie v bazénoch umelých kúpalísk Banskobystrického kraja“, FEE TU Zvolen

 

Oblasti výskumu 

Ekológia a taxonómia voľne žijúcich meňaviek: potenciálne patogénne druhy (Naegleria, Acanthamoeba, V. vermiformis

Interakcie mikroorganizmov a voľne žijúcich meňaviek, problematika výskytu legionel v životnom prostredí 

Limnológia stojatých vôd 

Paleolimnologické štúdie sedimentov s využitím palynológie

Protozoológia 

Parazitológia 

Epidemiológia a verejné zdravotníctvo 

 

Riešené projekty 

APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ  

VEGA 1/0535/17 „Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť“ (2017 – 2020), riešiteľ od roku 2018  

VEGA 1/0664/15 „Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží“, 2015 – 2017), riešiteľ  

KEGA 041UK-4/2015 „Parazitické protista – nový predmet s integráciou moderných metód parazitologickej praxe“ (2015 –2017), zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska VVŠ 

VEGA 1/0547/15 „Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií“ (2015 – 2017), riešiteľ

 

Výber publikačnej činnosti (2010-2020) 

Fulová M., Kotrbancová M., Bražinová A., Boledovičová J., Trnková, K., Špaleková M. (2020). Legionnaires' disease in pediatric patients, control measures and 5-year follow-up, In The pediatric infectious disease journal: an official publication of the European society for paediatric infectious diseases. – Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2020. - ISSN 0891-3668. - Vol. 39, no. 11 (2020), pp. 990-994

Trnková, K., Kotrbancová M., Špaleková M., Fulová M., Boledovičová J. , Vesteg M.  (2018). MALDI-TOF MS analysis as a useful tool for an identification of Legionella pneumophila, a facultatively pathogenic bacterium interacting with free-living amoebae: A case study from water supply system of hospitals in Bratislava (Slovakia), Experimental parasitology. - San Diego : Academic Press, 2018. - ISSN 0014-4894. - Vol. 184 (2018), pp. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.exppara.2017.12.002 

Bitušík, P., Trnková, K., Chamutiová, T., Sochuliaková, L., Stoklasa, J., Pipík, R., Szarlowicz, K., Szacilowski, G., Thomková, K., Šporka, F.,Starek, D., Šurka, J.,  Milovský, R. & Hamerlík, L. (2018). Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: A multi-proxy palaeolimnological study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 504: 23-33.

Bitušík P., Svitok M., Novikmec M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). A unique way of passive dispersal of aquatic invertebrates by wind: Chironomid larvae are traveling in fragments of aquatic mosses. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 63: 119-121. 

Bitušík P., Svitok M., Novikmec, M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). Biological recovery of acidified alpine lakes may be delayed by the dispersal limitation of aquatic insect adults. Hydrobiologia 790(1): 287-298. 

Maďarová, L., Trnková, K., Feiková, S., Klement, C. , Obernauerová, M. (2010). A real-time PCR diagnostic method for detection of Naegleria fowleri. Experimental parasitology. - ISSN 0014-4894. - Vol. 126, no. 1, s. 37-41.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť si predom, mailom alebo telefonicky. V prípade neprítomnosti na KŽP volajte laboratórium KBE - kl. 7151