Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra geografie a geológie
Tajovského 40
974 01

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

1990   Gymnázium Banská Štiavnica
1990 – 1995 Mgr. Prírodovedecká fakulta,  Univerzita Komenského v Bratislave, Odbor:  Aplikovaná geofyzika, Program Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2005 RNDr. Fakulta Prírodných vied,  UMB v Banskej Bystrici, Odbor:  Environmentálna ekológia
2006 – 2011 PhD.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice, Odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Program: Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Ďalšie vzdelávanie, kurzy, školenia

1986 vodičský preukaz skupiny B
2008 UMB, FPV, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: "Index ECDL" – vodičský preukaz na počítače
2011 UMB, Centrum pre celoživotné vzdelávanie, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: „Manažér kvality“
2011 UMB, Centrum pre celoživotné vzdelávanie, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky“

 Priebeh doterajšej praxe

1997 – 2004

Esprit, spol. s r.o. Banská Štiavnica, Pracovné zaradenie: projektový manažér, zodpovedný geofyzikálny riešiteľ - samostatné spracovanie digitálnych kartografických a geovedných údajov v rámci GIS, CAD a iných graficko-databázových systémov.

2005 – trvá

Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici: Vysokoškolský učiteľ, Pracovné zaradenie: odborný asistent

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 • Pracoval na tvorbe viacerých kartografických podkladov a tvorbe GIS vrstiev pre MŽP SR – Digitálna databáza povodí SR, Mapa ochrany vôd SR, Generel ochrany a racionálneho využívania vôd. Spolupracoval na viacerých geofyzikálnych, geologických a hydrogeologických prieskumoch, zameraných na vyhľadávanie uhlia, stavebných aj nerastných surovín a geotermálnej vody. Autorsky aj zostavovateľsky sa podieľal na digitálnej kartografickej tvorbe Atlasu Krajiny SR.
 • Spolupracoval na projektoch monitorujúcich vybrané druhy živočíchov (Lutra lutra, Astacus Astacus, Misgurnus fossilis) vo vodných tokoch – Hron, Rajčianka, Turiec, Ipeľ  a v starých banských dielach (Chytoptera – Myotis myotis, ...).
 • V roku 2018 bol členom riešiteľského kolektívu v projektoch:
  • Európskej environmentálnej agentúry (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service, Pan-European components – CORINE Land Cover a HRLs  (SAŽP, 2018) a
  • Eurostat-u (Statistical office of the European Union, Luxembourg) LUCAS –  Land Use and Coverage Area frame Survey pre Slovensko (NPPC/VUPOP, 2018).
 • V súčasnosti sa venuje analýze antropogénne ovplyvnenej montánnej krajiny, výskumu primárnych a sekundárnych foriem montánneho reliéfu a 3D modelovaniu povrchových foriem reliéfu a podpovrchových telies pre environmentálne účely a  rozvoj CR so zreteľom na geoturizmus. Venuje sa problematike analýz procesov erózie, transportu a sedimentácie v spojitosti so zmenami zásobných objemov vodných nádrží ako aj 3D digitálnemu modelovaniu v oblasti environmentálnej ekológie, hydrológie, geografie a geológie. Samostatnou oblasťou výskumu je Risk manažment – analýza potenciálu reliktov banskoštiavnickej vodohodpodárskej sústavy vo vzťahu k protipovodňovej a protipožiarnej ochrane. Aktívne využíva progresívne moderné technológie ako ERT (odporová elektrická tomografia), GPS, GNSS rovery (Altus APS-3, STONEX S9 III+), Totálnej stanice Nikon Nivo 3c či leteckého snímkovania  s fotogrametrickým lietadlom Trimble UX5.
 • Ďalšou oblasťou výskumu je mapovanie atraktivít geoturizmu a tvorba komplexných produktov cestovného ruchu pre určité lokality, alebo regióny s využitím moderných technológié pri mapovaní, analýze, prezentovaní a publikovaní týchto atraktivít v expozícách múzeí, pri výučbe a vzdelávanií a tvorbe podkladov aj pre mimoškolské vzdelávanie na rôznych stupňoch vzdelávania od ZŠ až po VŠ, ale aj prezentácie a publikovania formou internetových web-mapových portálov.

Pedagogická činnosť – profil:

Predmetová profilácia:

 • Kartografia a topografia
 • Planetárna geografia
 • Tematická kartografia
 • Geomorfológia a morfogeografia
 • Antropogénna geomorfológia
 • Geofyzikálne metódy v geológii
 • 3D vizualizácia a modelovanie geologických telies
 • Geoturizmus
 • Hodnotenie geologických rizík
 • Terénne cvičenia 1
 • Terénne cvičenia z geológie, geomorfológie a kratografie

Participácia na projektoch:

•    Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a paleozoikum severnej časti Zvolenskej kotliny – hydrogeologický rajón MG 077 - Geofyzikálny prieskum, 1997
•    Veľký Lom - Lešť – Geologicko-geofyzikálny prieskum, 1994-1998,
•    Región Banská Štiavnica - prognózy minerálnych a termálnych vôd pre kúpeľníctvo, rekreáciu a cestovný ruch - regionálna geológia: Esprit spol. s r.o., Banská Štiavnica, 1998,
•    Regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie Žiarskej kotliny - regionálna geológia, 2000,
•    Obyce - stavebný kameň, geofyzikálny prieskum, 2002,
•    Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov - vyhľadávací hydrogeologický prieskum, 2002,
•    ATLAS Krajiny SR, 2002,
•    Návrh revidovaných pásiem a opatrení prírodných liečivých zdrojov hydrogeologickej štruktúry Sklené Teplice, 2003,
•    Regionálne hydrotermálne zhodnotenie Žiarskej kotliny - etapa regionálnej geológie -geofyzikálny prieskum, 2003.

 

 • VEGA -1/4051/07, Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny, (01/07 – 12/09),
 • APVV-SK-SRB-0004-09, GIS priestorová analýzy zón cestovného ruchu a chránených území, (01/09 – 12/11),
 • VEGA -1/0836/08, Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska, (01/08 – 12/10),
 • VEGA - 1/0244/10, Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve (01/10–12/11),
 • VEGA - 1/0270/10, Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918 (01/10 – 12/11),
 • KEGA - 011UMB-4/2011, Aplikovaná geológia - nový štúdijný program II. stupňa VŠ štúdia (01/2011 – 12/2013),
 • ASFEU – Národný projekt ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ESF). Kód ITMS projektu: 26110130548, (2014),
 • ASFEU – Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského  vzdelávania v 21. storočí, ITMS: 26110230109, Aktivita 2.1: Tvorba a inovácia predmetovej ponuky pre skvalitnenie výučby regionálneho rozvoja na UMB BB, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, (10/2013 – 09/2015),
 • VEGA - 1/0650/15,Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch (2015 – 2017),
 • Envirofond (MŽP SR) – Environmentálny fond, oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Žiadateľ: Slovenské banské múzeum, Názov projektu: Interaktívne múzeum, číslo projektu 108521 (2015),
 • KEGA - 007SPU-4/2016, CAD pre Krajinné Inžinierstvo (2016 – 2018),
 • Envirofond (MŽP SR) – Environmentálny fond, oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Žiadateľ: Slovenské banské múzeum, Názov projektu: Ako sa mapovalo v baníctve, číslo projektu 115753 (2016),
 • Eurostat – Statistical office of the European Union (Luxembourg) – projekt LUCAS 2018 - Slovakia (Land Use and Coverage Area frame Survey), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) (2018)
 • European Environment Agency (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service, projekty CLC2018 (CORINE Land Cover 2018 - Slovakia) a projekt HRLs (High Resolution Layers - Slovakia), Slovenská agentúra životného prostredia (2018)
 • KEGA - 041UMB-4/2019, Projekt "Letná banská univerzita" – ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ (2019 – 2021),
 • APVV - 18-0185,Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja (2019 – 2022)
 • European Environment Agency (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service – projekt  Verification of High Resolution Layers produced by the CLMS as part of the 2018 reference year production HRLs - Slovakia, Verificated layer: Imperviosness – the level of sealed soil, SAŽP (2020)

Publikačná činnosť:

Publikačnú činnosť je možné si pozrieť tu:    http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/vystupy.html