Kde ma nájdete

Katedra geografie a geológie
Tajovského 40
974 01

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

1990   Gymnázium Banská Štiavnica
1990 – 1995 Mgr. Prírodovedecká fakulta,  Univerzita Komenského v Bratislave, Odbor:  Aplikovaná geofyzika, Program Aplikovaná a environmentálna geofyzika
2005 RNDr. Fakulta Prírodných vied,  UMB v Banskej Bystrici, Odbor:  Environmentálna ekológia
2006 – 2011 PhD.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice, Odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Program: Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Ďalšie vzdelávanie, kurzy, školenia

1986 vodičský preukaz skupiny B
2008 UMB, FPV, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: "Index ECDL" – vodičský preukaz na počítače
2011 UMB, Centrum pre celoživotné vzdelávanie, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: „Manažér kvality“
2011 UMB, Centrum pre celoživotné vzdelávanie, Osvedčenie o ukončení ďalšieho vzdelávania v programe: „Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky“

 Priebeh doterajšej praxe

1997 – 2004

Esprit, spol. s r.o. Banská Štiavnica, Pracovné zaradenie: projektový manažér, zodpovedný geofyzikálny riešiteľ - samostatné spracovanie digitálnych kartografických a geovedných údajov v rámci GIS, CAD a iných graficko-databázových systémov.

2005 – trvá

Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici: Vysokoškolský učiteľ, Pracovné zaradenie: odborný asistent

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 • Pracoval na tvorbe viacerých kartografických podkladov a tvorbe GIS vrstiev pre MŽP SR – Digitálna databáza povodí SR, Mapa ochrany vôd SR, Generel ochrany a racionálneho využívania vôd. Spolupracoval na viacerých geofyzikálnych, geologických a hydrogeologických prieskumoch, zameraných na vyhľadávanie uhlia, stavebných aj nerastných surovín a geotermálnej vody. Autorsky aj zostavovateľsky sa podieľal na digitálnej kartografickej tvorbe Atlasu Krajiny SR.
 • Spolupracoval na projektoch monitorujúcich vybrané druhy živočíchov (Lutra lutra, Astacus Astacus, Misgurnus fossilis) vo vodných tokoch – Hron, Rajčianka, Turiec, Ipeľ  a v starých banských dielach (Chytoptera – Myotis myotis, ...).
 • V roku 2018 bol členom riešiteľského kolektívu v projektoch:
  • Európskej environmentálnej agentúry (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service, Pan-European components – CORINE Land Cover a HRLs  (SAŽP, 2018) a
  • Eurostat-u (Statistical office of the European Union, Luxembourg) LUCAS –  Land Use and Coverage Area frame Survey pre Slovensko (NPPC/VUPOP, 2018).
 • V súčasnosti sa venuje analýze antropogénne ovplyvnenej montánnej krajiny, výskumu primárnych a sekundárnych foriem montánneho reliéfu a 3D modelovaniu povrchových foriem reliéfu a podpovrchových telies pre environmentálne účely a  rozvoj CR so zreteľom na geoturizmus. Venuje sa problematike analýz procesov erózie, transportu a sedimentácie v spojitosti so zmenami zásobných objemov vodných nádrží ako aj 3D digitálnemu modelovaniu v oblasti environmentálnej ekológie, hydrológie, geografie a geológie. Samostatnou oblasťou výskumu je Risk manažment – analýza potenciálu reliktov banskoštiavnickej vodohodpodárskej sústavy vo vzťahu k protipovodňovej a protipožiarnej ochrane. Aktívne využíva progresívne moderné technológie ako ERT (odporová elektrická tomografia), GPS, GNSS rovery (Altus APS-3, STONEX S9 III+), Totálnej stanice Nikon Nivo 3c či leteckého snímkovania  s fotogrametrickým lietadlom Trimble UX5.
 • Ďalšou oblasťou výskumu je mapovanie atraktivít geoturizmu a tvorba komplexných produktov cestovného ruchu pre určité lokality, alebo regióny s využitím moderných technológié pri mapovaní, analýze, prezentovaní a publikovaní týchto atraktivít v expozícách múzeí, pri výučbe a vzdelávanií a tvorbe podkladov aj pre mimoškolské vzdelávanie na rôznych stupňoch vzdelávania od ZŠ až po VŠ, ale aj prezentácie a publikovania formou internetových web-mapových portálov.

Pedagogická činnosť – profil:

Predmetová profilácia:

 • Kartografia a topografia
 • Tematická kartografia
 • Geomorfológia a morfogeografia
 • Antropogénna geomorfológia
 • Geofyzikálne metódy v geológii
 • 3D vizualizácia a modelovanie geologických telies
 • Geoturizmus
 • Hodnotenie geologických rizík
 • Terénne cvičenia 1
 • Terénne cvičenia z geológie, geomorfológie a kratografie

Participácia na projektoch:

•    Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a paleozoikum severnej časti Zvolenskej kotliny – hydrogeologický rajón MG 077 - Geofyzikálny prieskum, 1997
•    Veľký Lom - Lešť – Geologicko-geofyzikálny prieskum, 1994-1998,
•    Región Banská Štiavnica - prognózy minerálnych a termálnych vôd pre kúpeľníctvo, rekreáciu a cestovný ruch - regionálna geológia: Esprit spol. s r.o., Banská Štiavnica, 1998,
•    Regionálne hydrogeotermálne zhodnotenie Žiarskej kotliny - regionálna geológia, 2000,
•    Obyce - stavebný kameň, geofyzikálny prieskum, 2002,
•    Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov - vyhľadávací hydrogeologický prieskum, 2002,
•    ATLAS Krajiny SR, 2002,
•    Návrh revidovaných pásiem a opatrení prírodných liečivých zdrojov hydrogeologickej štruktúry Sklené Teplice, 2003,
•    Regionálne hydrotermálne zhodnotenie Žiarskej kotliny - etapa regionálnej geológie -geofyzikálny prieskum, 2003.

 

 • VEGA -1/4051/07, Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny, (01/07 – 12/09),
 • APVV-SK-SRB-0004-09, GIS priestorová analýzy zón cestovného ruchu a chránených území, (01/09 – 12/11),
 • VEGA -1/0836/08, Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska, (01/08 – 12/10),
 • VEGA - 1/0244/10, Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve (01/10–12/11),
 • VEGA - 1/0270/10, Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918 (01/10 – 12/11),
 • KEGA - 011UMB-4/2011, Aplikovaná geológia - nový štúdijný program II. stupňa VŠ štúdia (01/2011 – 12/2013),
 • ASFEU – Národný projekt ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ESF). Kód ITMS projektu: 26110130548, (2014),
 • ASFEU – Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského  vzdelávania v 21. storočí, ITMS: 26110230109, Aktivita 2.1: Tvorba a inovácia predmetovej ponuky pre skvalitnenie výučby regionálneho rozvoja na UMB BB, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, (10/2013 – 09/2015),
 • VEGA - 1/0650/15,Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch (2015 – 2017),
 • Envirofond (MŽP SR) – Environmentálny fond, oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Žiadateľ: Slovenské banské múzeum, Názov projektu: Interaktívne múzeum, číslo projektu 108521 (2015),
 • KEGA - 007SPU-4/2016, CAD pre Krajinné Inžinierstvo (2016 – 2018),
 • Envirofond (MŽP SR) – Environmentálny fond, oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Žiadateľ: Slovenské banské múzeum, Názov projektu: Ako sa mapovalo v baníctve, číslo projektu 115753 (2016),
 • Eurostat – Statistical office of the European Union (Luxembourg) – projekt LUCAS 2018 - Slovakia (Land Use and Coverage Area frame Survey), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) (2018)
 • European Environment Agency (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service, projekty CLC2018 (CORINE Land Cover 2018 - Slovakia) a projekt HRLs (High Resolution Layers - Slovakia), Slovenská agentúra životného prostredia (2018)
 • KEGA - 041UMB-4/2019, Projekt "Letná banská univerzita" – ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ (2019 – 2021),
 • APVV - 18-0185,Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja (2019 – 2022)
 • European Environment Agency (EEA) – Copernicus Land Monitoring Service – projekt  Verification of High Resolution Layers produced by the CLMS as part of the 2018 reference year production HRLs - Slovakia, Verificated layer: Imperviosness – the level of sealed soil, SAŽP (2020)

Publikačná činnosť:

Publikačnú činnosť je možné si pozrieť tu:    http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/vystupy.html