• podpredseda a pomocný hospodár pre pstruhové revíry a revír "Chyť a pusť" v MO SRZ Banská Štiavnica v období 2008 – 2014
 • držiteľ oprávnania na obsluhu rybolovných elektrických agregátov,
 • držiteľ preukazu rybárskeho hospodára pre všetky revíry MO SRZ Banská Štiavnica (kaprové, lososové-pstruhové)
 • vedúci "Krúžku mladých rybárov" v MO SRZ Banská Štiavnica v období 2013 – 2014
 • člen rybárskej expedície Nórsko 2012 (Sør Ramsøya) a Slovinsko 2014 (Jesenice, Sáva, Blejsko a Bohinsjko jezero)
 • autor vzdelávacích lekcií s rybárskou tematikou v rámci projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"  (ITMS: 26110130548), spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú (2014).Témy lekcií:
 1. Ekológia a etológia rýb,
 2. Morfológia, anatómia a fyziológia rýb,
 3. Prehľad druhov rýb v našich vodách,
 4. Ochrana rýb,
 5. Životné prostredie rýb,
 6. Aplikovaná hydrobiológia,
 7. Hydrobiológia stojatých vôd,
 8. Vodné rastliny,
 9. Negatívne antropogénne vplyvy na vodné toky,
 10. Rybie prechody,
 11. Rybárstvo a jeho vzťah k vidieku - rybárstvo ako súčasť agroturistiky,
 12. Základy hospodárenia na voľných vodách (rybárske revíry, základná dokumentácia rybárskych revírov, zarybňovanie, podpora prirodzeného neresu rýb),
 13. Základy športového rybolovu a rybolovnej techniky,
 14. Rybársky zákon a vyhláška o rybárstve,
 15. Chov lososovitých rýb,
 16. Ryby pre rybničné hospodárstvo,
 17. Mechanizácia používaná v rybárstve,
 18. Preprava, predaj a usmrcovanie rýb,
 19. Spracovanie rýb.
 • autor scenárov výučbových videí (súčasť konkrétnych lekcií):

5.  Životné prostredie rýb,

7.  Hydrobiológia stojatých vôd,

10. Rybie prechody,

15. Chov lososovitých rýb.