1. Historický vývoj sídla, vybraného územia, alebo špecifických prvkov krajiny interpretovaný pomocou analýzy historických kartografických podkladov.
  2. Geografický aspekt konkrétneho aplikovaného výskumu (biogeografický, botanický, zoologický, ichtyologický, atď.)
  3. Mapovanie atraktivít geoturizmu, alebo montánneho turizmu v určenom mikroregióne a tvorba návrhu komplexného produktu cestovného ruchu s možnosťami publikovania a vizualizácia na internete.
  4. Mapovanie, terénny výskum, digitálne modelovanie a účelová analýza objektov geoturizmu ako nástroj na podporu tvorby komplexnejších produktov cestovného ruchu.
  5. Porovnanie metód tvorby DMR (digitálnych modelov reliéfu) a overovanie presnosti modelov použitím rôznych techník zberu údajov, rôznymi použitými softvérovými nástrojmi a metodikami spracovania.
  6. Risk manažment: analýza krajiny a krajinných prvkov – ohrozenie obyvateľstva vybranými rizikovými faktormi.
  7. Mapovanie reliktov historických vodohospodárskych prvkov v krajine (tajchy, klauzy, a iné), ich zameranie, 3D modelovanie a interpretácia.
  8. Tvorba podkladov pre komplexný priestorový model vybranej vodohospodárskej sústavy.
  9. Geopotenciál krajiny – využitie a potenciálne uplatnenie významových prvkov krajiny pre špecifické ciele.
  10. Geopotenciál krajiny – využitie nedeštruktívnych metód pri geovedne orientovanom výskume krajiny

 

... je aj možnosť dohodnúť si inú, vlastnú tému BP, alebo DP a to po konzultácii a následnom schválení témy garantom...