Ukončené:

 • Bakalárske práce (vedúci BP)
 1. 2008_Peter Baránek: Hydrogeografická charakteristika povodia Kamennoporubského potoka a jej účelová krajinnoekologická inerpretácia
 2. 2008_Rastislav Čech: Aplikácia kritérií EÚ pri prehodnocovaní stupňa ochrany v PR Kamenný jarok
 3. 2008_Michal Dúha: Hydrogeografická charakteristika povodia a jej účelové krajinnoekologické interpretácia
 4. 2008_Daniel Kubinský: Hydrogeografickácharakteristika povodia a jej účelová krajinnoekologická charakteristika
 5. 2008_Norbert Čech: Hydrogeografická charakteristika vybranej časti povodia a jej účelová krajinnoekologická interpretácia
 6. 2008_Igor Čierny: Hydrogeografická charakteristika vybranej časti povodia a jej účelová krajinnoekologická interpretácia
 7. 2009_Patrícia Kubicová: Analýza vybraného vodného biotopu z pohľadu biodiverzity rýb
 8. 2009_Mária Valocková: Analýza statusu ochrany maloplošných chránených území vo vybranom území
 9. 2009_Marek Gbúr: Tvorba multimediálneho CD o ekológii Piargských tajchov v Geoparku Banská Štiavnica
 10. 2009_Tomáš Licher: Mapovanie výskytu Misgurnus fossilis na vybraných lokalitách Ipeľskej kotliny
 11. 2009_Martina Vlhová: Nepôvodné druhy stavovcov vo vodných nádržiach v CHKO Štiavnické vrchy
 12. 2009_Zuzana Mehešová: Analýza statusu ochrany maloplošných chránených území vo vybranom území
 13. 2010_Brian Hanzel: Analýza vybraných ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra na vybraných lokalitách v povodí Hrona / The analysis of selected ecological parameters of environment in relation to a presence of Lutra lutra in selected locations in the river Hron catchment area
 14. 2011_Lenka Vraniaková: Analýza vybraných ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra v povodí toku Rohozná / The analysis of selected ecological parameters of environment in relation to a presence of Lutra lutra in the river flow Rohozná
 15. 2011_Ľubomír Repiský: Analýza a vizualizácia vybraných ekologických premenných v 3D priestore / Visualization possibilities of variable factors in 3D space
 16. 2011_Peter Mozola: Analýza DKŠ vo vzťahu k prezencii Lutra lutra na vybraných lokalitách v povodí Hrona / Analysis of secondary structure of the landscape in relation to presence of otter (Lutra lutra) in selected locations in the river Hron catchment area
 17. 2011_Viera Hamadová: Projekt revitalizácie parkového jazierka v Múzeu vo Svätom Antone / Project for revitalization of the park little lake at the Museum in Svätý Anton
 18. 2011_Andrea Verešová: Ichtiologický prieskum potoka Jasenica / Ichtiological survey stream Jasenica
 19. 2014_Michal Greschner: Environmentálne aspekty ťažby uhlia v okolí Bane Nováky a informačný systém o krajine / Environmental aspects of coal mining in the area around the Nováky Mine an information system of the mining country
 20. 2014_Juraj Kubek: 3D modelovanie v geoturizme / 3D modelling in Geotourism
 21. 2014_Ľuboš Halička: Multimediálny sprievodca banským turizmom / Multimedial guide map of mining tourism
 22. 2015_Peter Bednárik: Časopriestorový model historického banského diela v 3D zobrazení / Time and spatial model of the historic mining works in the 3D view
 23. 2015_Tomáš Gombala: Virtuálna historická rekonštrukcia prírodno-technického systému "Spaňodolinský vodovod a banské diela v okolí" / Virtual historical reconstruction of geotechnical system "Špania Dolina water mains and mining works in the surroundings"
 24. 2015_Bc. Maroš Greguš: 3D modelovanie povrchov v geomorfológii ako vizualizačná pomôcka (podpora predstavivosti a priestorovej orientácie) / 3D modeling in geomorphology as a utility for the visualization of surfaces (the imagination and spatial orientation support)
 25. 2015_Dominika Vonšáková: Potenciál regiónu Horná Orava pre rozvoj geoturizmu / The potential of Horná Orava region for the development of Geotourism
 26. 2016_Zuzana Iskierková: Hydrografická analýza povodia toku Bystrá / Hydrographic analysis of the Bystrá flow catchment area
 27. 2016_Richard Kasza: Monitoring reaktivovaného plošného zosuvu v lokalite Dolné Hodrušské jazero /  Monitoring of the reactivated surface landslide in the area of Dolné Hodrušské Lake
 28. 2017_Lenka Klefflerová: Analýza vybraných ekologických a hydrologických premenných na malých vodných tokoch – Kordícky potok
 29. 2018_Ivana Dejová: Projekt "Letná banská univerzita" ako podpora výučby geovedných pedmetov na ZŠ a SŠ
 30. 2018_Martina Stančíková: Lokálny informačný systém geoturizmu pre región Oravská priehrada a okolie
 31. 2018_Barbora Piptová: Lokálny informačný systém geoturizmu pre región Vihorlatských vrchov
 32. 2019_Michal Hrmo: Geodetické zameranie a virtuálna rekonštrukcia vybranej zaniknutej historickej vodnej nádrže (Stier tajch) / Geodetic survey and virtual reconstruction of selected extinct historic water reservoir
 33. 2020_Paulína Slivková: Lokálny informačný systém geoturizmu pre oblasť Starohorských vrchov / Local information system of geotourism for the area of Stare Hory Mountains
 34. 2020_Libuša Brezinová: Tvorba informačného systému pre podporu geoturizmu – región Dolný Spiš / Creation of information system for geotourism support - the region of Lower Spiš
 35. 2020_Tomáš Hrdý: Virtuálna rekonštrukcia vybranej zaniknutej vodnej nádrže Horný Rudniansky tajch / Virtual reconstruction of selected extinct historic water reservoir Horný Rudniansky tajch
 36. 2020_Michaela Kúdelková: Vodné stavby Horehronia – ich história a účel využitia / Water structures of Horehronie region - their history and purpose of use
 37. 2020_Natália Ondríková: Tvorba tematického online Atlasu regiónu Orava / Creation of a thematic online Atlas of the Orava region

 

 • Diplomové práce (vedúci DP)
 1. 2005_Kristína Kozáková: Hydrogeografická analýza povodia Oščadnice a jej krajinnoekologická interpretácia
 2. 2007_Jana Slezáková: Krajinnoekologické hodnotenie urbanizovaného prostredia modelového územia mesta Malacky (Ekológia urbanizovaného ekosystému)
 3. 2007_Lenka Bulková: Vplyv znečistenia ovzdušia Turčianskej kotliny na respiračné ochorenia
 4. 2008_Jozef Štofík: Výskum vývoja vegetácie v katastrálnom území Ruské za obdobie 1866 – 2002
 5. 2008_Magdaléna Haličková: Identifikácia faktorov environmentálneho zaťaženia povrchových vôd časti povodia potoka Teplianka
 6. 2008_Andrej Kubiňák: Krajinnoekologická analýza antropogénnych foriem a tvarov reliéfu v regióne Banská Štiavnica
 7. 2008_Ján Gomboš: Hydrogeografická charakteristika vybranej časti povodia a jej účelová krajinnoekologická interpretácia    
 8. 2009_Martin Baniari: Hydrogeografická charakteristika povodia Prochotského potoka, analýza  vybraných morfometrických parametrov a ich účelová  krajinnoekologická interpretácia
 9. 2009_Pavel Ondrejkov: Hydrogeografická analýza vybraného povodia a jej účelová krajinnoekologická interpretácia
 10. 2009_Teodora Molnárová: Hydrogeografická analýza Čebovského potoka a jej účelová krajinno - ekologická interpretácia
 11. 2010_Bc. Peter Baránek: Analýza ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra v severnej časti Turčianskej kotliny / Analysis of selected environmental parameters of the environment in relation to the presence of Lutra Lutra in the northern area of Turčinaska Kotlina
 12. 2010_Bc. Rastislav Čech: Návrh projektu ochrany maloplošného chráneného územia "PR Drastvica" / Proposal of a protection project for the Declaration of nature reserve Drastvica
 13. 2010_Bc. Norbert Čech: Analýza vybratých ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra v strednej časti Turčianskej kotliny / The analysis of selected ecological parameters of environment in relation to a presence of Lutra lutra in the middle area of Turčianska kotlina.
 14. 2010_Bc. Michal Dúha: Analýza vybraných ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra v povodí horného Hrona / Analysis of selected ecological parameters of environment in relation to presence of Lutra lutra on upstream Hron river basin
 15. 2010_Bc. Daniel Kubinský: Analýza ekologických podmienok a zmien retenčného objemu v priestore Halčianskeho jazera/ Analysis of ecological conditions and retention volume changes in the area of Halčianske Lake
 16. 2010_Bc. Igor Čierny: Analýza vybraných ekologických parametrov prostredia vo vzťahu k prezencii Lutra lutra v severnej časti Turčianskej kotliny / The analysis of selected ecological parameters of environment in relation to a presence of Lutra lutra in the north area of Turčianska kotlina
 17. 2011_Bc. Andrea Verešová: Ichtyologický prieskum potoka Neresnica vo vzťahu k potravnej ponuke vydry riečnej (Lutra lutra)
 18. 2013_Bc. Viera Hamadová: Bioremediácia a jej vplyv na vybrané ukazovatele vodného ekosystému / Bioremediation and its impact on selected indicators of aquatic ecosystem
 19. 2013_Bc. Anna Mikelová: Prezentácia lokality Slovinky na geograficky orientovanom mapovom portály „Multimediálny sprievodca banským turizmom“ / Site presentation of Slovinky based on the geographic approach by map portal “A multimedial guide map of mining tourism”
 20. 2013_Bc. Lenka Vraniaková: Analýza ichtyofauny strednej časti toku Štiavnica / Ichthyology analysis of the central part of flow Štiavnica
 21. 2014_Bc. Lenka Buzalková: Analýza ichtyofauny strednej časti toku Štiavnica / Ichthyology analysis of the central part of flow Štiavnica
 22. 2017_Bc. Dominika Vonšáková: Virtuálna rekonštrukcia zaniknutej historickej vodnej nádrže a možnosti jej využitia v geoturizme / Virtual reconstruction of the extinct historic water reservoir and the possibility of its use in geotourism
 23. 2017_Bc. Peter Bednárik: Tvorba 3D modelov starých banských diel a ich vizualizácia ako podpora digitalizácie archívov a rozvoja náučno-vzdelávacích inštitúcií / Creating 3D models of old mining works and their visualization as the support of archives digitalisation and the development of educational-training institutions
 24. 2018_Bc. Lenka Gubová: Tvorba komplexného produktu turizmu v lokalite Smolník – Smolnícka Huta / Creating of complex tourism produkt in the locality Smolník - Smolnícka Huta
 25. 2018_Bc. Pavol Molčan: Riziková analýza strategických faktorov limitujúcich regionálny a miestny rozvoj - prípadová štúdia "Vodárenská sústava obce Čierny Balog" / Risk analysis of strategic factors limiting regional and local development - case Study "The water supply system of Čierny Balog municipality"
 26. 2019_Bc. Lenka Klefflerová: Návrh a realizácia tematickej geografickej vychádzky s aktívnym využitím IKT (Poltár) / Proposal and implementation of a thematic geographic walking tour with the active use of ICT
 27. 2020_Bc. Anna Koššová: Multimediálny sprievodca geoturizmom v Rajeckej doline / Multimedia guide of geotourism in Rajecká valley
 28. 2020_Bc. Ivana Dejová: LETNÁ BANSKÁ UNIVERZITA – podporný projekt pre výučbu geo- a prírodovedne orientovaných predmetov / SUMMER MINING UNIVERSITY –  support project for teaching subjects focused on geosciences and natural sciences

 

 • Rigorózne práce (vedúci RP)
 1. 2020_Mgr. Maroš Nikolaj, PhD.: Možnosti využitia progresívnych geologických metód a postupov pri analýze stavu zemných hrádzí na príklade vybranej vodnej nádrže banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy / Potentiality of using progressive geological methods and procedures in the analysis of conditions of earth dams on the example of a selected water reservoir in the Banská Štiavnica water management system

 

 

Aktuálne:

 

 • BP – vedúci
 1. 2021_Ján Tutoky: Lokálny web-mapový informačný systém ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu v území Volovských vrchov / Local web-map information system as a tool to support the development of tourism in the Volovské vrchy area
 2. 2021_Petra Borošová: Využitie snímok leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre účely mapovania historických vodohospodárskych prvkov v krajine / Use of aerial laser scanning images (LIDAR) for the purpose of mapping historical water management elements in the landscape
 3. 2021_Laura Švantnerová: Potenciál krajiny Horehronia pre zachovanie a tvorbu protipovodňových a protipožiarnych prvkov / The potential of the Horehronie landscape for the preservation and creation of flood and fire protection elements
 4. 2022_Simona Grgičová: Lokálny FG informačný systém pre vybraný región / Local FG-information system for selected region
 5. 2022_Emma Oberučová:  Lokálny geografický informačný systém ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne / Local Geographic Information System as a tool to support tourism development in the selected region

 

 • DP – vedúci
 1. 2021_Bc. Michal Hrmo: Výskum historického prírodno-technického systému Brennerštôlniansky tajch vs. využitie geopotenciálu baníckej krajiny / Research of the historical natural-technical system Brennerštôlniansky tajch vs. use of the mining landscape geopotential
 2. 2021_Bc. Martina Stančíková: Lokálny geografický informačný systém ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne Orava / Local Geographic Information System as a tool to support tourism development in the Orava region
 3. 2021_Bc. Barbora Piptová: Lokálny geografický informačný systém ako nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu v regióne
 4. 2021_Bc. Kristína Gehrerová: Projekt tvorby podporných GIS vrstiev pre aplikáciu integrovaného záchranného systému Hasičského a záchranného zboru / Project of creating GIS support layers for  the Fire and Rescue Corps integrated rescue system applications