Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

                                           

Kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

12

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

7

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

3

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

9

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

9

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

13

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

23

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

104

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

5

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

22

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

37

Súčet

 

64

 

Štatistika: skupiny kategórií publikačnej činnosti

Skupina A1

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

1

Skupina A2

Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

19

Skupina B

Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

3

Skupina C

Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

71

Skupina X

Nezaradené

10

Súčet

 

104

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela