print

Publikačná činnosť - knižné publikácie

ŽÁČOK, Ľ. 2009. Médiá v kontexte technického vzdelávania. Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanije, 66 s. ISBN 978-966-8736-05-6
ŽÁČOK, Ľ. 2010. Teória a prax technického vzdelávania. Bratislava: AT Publishing. 96 s. ISBN 978-80-88954-56-9.
ŽÁČOK, Ľ. 2008. Pracovný zošit z technickej výchovy pre 5. ročník ZŠ. Ružomberok: PF KU, s. 34. ISBN 978-80-8084-325-0.
ŽÁČOK, Ľ. 2008. Pracovný zošit z technickej výchovy pre 6. ročník ZŠ. Ružomberok: PF KU, s. 34. ISBN 978-80-8084-326-7.
ŽÁČOK, Ľ a kol. 2012. Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Banská Bystrica : TBB, a. s., 2012. 96 s. ISBN 978-80-971037-0-5
ŽÁČOK, Ľ a kol.. 2013. Technika tankonyv az alapiskolák 7. És a nyolcéves gimnáziumok 2. Évfolyama számára. Banská Bystrica: TBB, a.s., 2013, s. 96. ISBN 978-80-971037-1-2.
ĎURIŠ, M., STEBILA, J., ŽÁČOK, Ľ. 2011. Didaktika odborných predmetov 1. Banská Bystrica: FPV UMB, s. 174. ISBN 978-80-557-0269-8. 
ŽÁČOK, Ľ. 2014. Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ISBN 978-80-557-0775-4

Žáčok, Ľ. 2017. Hravá technika – pracovný zošit pre 6. ročník základnej školy. Košice: Taktik. ISBN 978-80-8180-055-9.

Žáčok, Ľ. 2017. Hravá technika – pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy. Košice: Taktik. ISBN 978- 80 – 8180-054-2.

Žáčok, Ľ. 2017. Hravá technika – pracovný zošit pre 7. ročník základnej školy. Košice: Taktik. ISBN 978- 80-8180-056-6

Žáčok, Ľ. 2016. Technika a pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy [elektronický zdroj] / Ľubomír Žáčok ; rec. Ľuboš Krišťák, Mária Škodová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - CD-ROM, 41 s. [1,64 AH]. - ISBN 978-80-557-1108-9

Žáčok, Ľ. 2016. Technika a pracovný zošit pre 6. ročník základnej školy [elektronický zdroj] / Ľubomír Žáčok ; rec. Ľuboš Krišťák, Mária Škodová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - CD-ROM, 75 s. [3,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1109-6

Žáčok, Ľ. 2019.Technika : učebnica pre 5. ročník ZŠ. Košice : Taktik, 2019. - 47 s. [2,35 AH]. ISBN 978-80-8180-097-9
Žáčok, Ľ. 2019. Technika : učebnica pre 6. ročník ZŠ. Košice : Taktik, 2019. - 67 s. [3,35 AH].  ISBN 978-80-8180-098-6

Pavlovkin, J, Žáčok, Ľ. 2019. Hravá technika 8 : pracovný zošit pre 8. ročník základnej školy Košice : TAKTIK vydavateľstvo, 2018. - 40 s. ISBN 978-80-8180-081-8
Pavlovkin, J,, Žáčok, Ľ. 2019. Hravá technika 9 : pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2018. - 48 s. [1,92 AH].  ISBN 978-80-8180-080-1