Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Stávaš sa navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal.
Antoine de Saint Exupéry

   
Výučba 
 • Systém a ekológia chordátov
 • Etológia
 • Teriológia
 • Základy zooterapie
 • Evolúcia človeka
 • Terénne cvičenia zo zoológie
Lectures and seminars
 • Zoology
 • Ethology
 • Teriology
 • Basics of zootherapy 
 • Human evolution
 • Field zoology course
Profesionálna kariéra 
 • 2002 – doteraz; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied: odborný asistent
Professional career 
 • 2002 – till now: Assist. Professor, Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica
Vzdelanie
 • Mgr. (2000) - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia, špecializácia Zoológia; diplomová práca: Ekológia hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v Západných Tatrách, Roháčoch
 • PhD. (2005) - Instytut Nauk o Srodowisku Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poľsko, dizertačná práca: Zaleznosc arealow osobniczych nornika snieznego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
Acquirements
 • M.Sc. in Zoology (2000) - Faculty of Science, Comenius University, Bratislava; Thesis: Ecology of snow vole (Chionomys nivalis mirhanreini) in the Western Tatras (Roháče).
 • PhD. (2005) - Instytut Nauk o Srodowisku Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, Poland, Thesis: Zaleznosc arealow osobniczych nornika snieznego (Chionomys nivalis mirhanreini) w Tatrach zachodnich od wieku i struktury socjalnej populacji
Oblasti výskumu 
 • Ekológia vysokohorských drobných zemných cicavcov, so zameraním na tatranského endemita – hraboša snežného tatranského (Chionomys nivalis mirhanreini) v subalpínskom a alpínskom stupni Západných a Nízkych Tatier
 • Sledovanie populačnej dynamiky, priestorovej, pohlavnej aktivity, veľkosti individuálnych okrskov drobných cicavcov
 • Formy zooterapie a ich aplikácia v praxi>
Research interests
 • Ecology of alpine small mammals (focused on endemic snow vole - Chionomys nivalis mirhanreini) in the West and Low Tatras
 • Monitoring of small mammals population - dynamics, spatial and sexual activity and the size of individual districts 
 • Zootherapy and its application in practice
Posledné realizované projekty 
 • VEGA 2/0087/14 Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény rezistencie a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov. Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Valerián Franc, CSc. Doba riešenia: 2014 – 2016.
 • VEGA 1/0762/09 Teória a prax hodnotenia zmien ekologickej integrity krajiny s aplikáciou pre ochranu biodiverzity, pre navrhovanie ekologických sietí a udržateľné poľnohospodárstvo. Ing.  Peter Sabo, CSc.  (Inštitút vedy a výskumu UMB) – zodpovedný riešiteľ.  Spoluriešiteľ. Doba riešenia: 2009-2011.
 • VEGA 1/1043/11 Vplyv krajinných prvkov na prežívanie reliktných druhov drobných cicavcov. Spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dávid Žiak, PhD. (PríF UK BA). Doba riešenia: 2011-2014.
Research projects 

Výber publikačnej činnosti/Notable publications
 • DORKOVÁ, M., KOCIANOVÁ - ADAMCOVÁ, M., PRISTAŠ, P. & KLINGA, P. 2016. Phylogenetic status of endemic Chionomys nivalis mirhanreini in the Western Carpathians. Folia oecologica 43 (1): 3-11
 • DORKOVÁ, M. & KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M. 2015. Populačná dynamika a priestorová aktivita drobných zemných cicavcov v alpínskom stupni Nízkych Tatier (Rodentia, Eulipotyphla). Lynx, 46: 19-28.
 • URBAN, P., KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M. & MALINA, R. 2015. Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie. Biológia, ekológia, chémia: časopis pre školy. - Trnava 19 (2): 25-32
 • KOCIAN, Ľ., ŽIAK, D. & KOCIANOVÁ – ADAMCOVÁ, M. 2010. Hmyzožravce a hlodavce. pp 559-570. – In: kolektív, TATRY – príroda. Nakladateľstvo Miloš Uhlíř – Baset. 639 pp.
 • Kocianová – Adamcová, M., Špakulová, M., Kocianová, E. 2006. Long – term variation in an occurence of Rhabditis orbitalis parasitic larvae (Nematoda, Rhabditidae) in the eyes of montane rodents. Helminthologia, 43, 4: 232 – 236, December 2006
 • Kocian, Ľ., Kocianová – Adamcová, M. 2003: History of discovery and some taxonomic problems in the alpine shrew (Sorex alpinus) and pygmy field mouse (Apodemus microps) in Slovakia. Lynx, 34: 47-54

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-