Ako na študentskú mobilitu ERASMUS+

Čo musím vedieť?

Prihlášky na nasledujúci akademický rok sa zvyčajne odovzdávajú koncom mesiaca december prebiehajúceho akademického roku. Preto je potrebné začať si hľadať informácie o prípadnej mobilite už začiatkom akademického roka. Študent by si mal vybrať mobilitu podľa potrieb a v súlade so svojím štúdiom. Je vhodné, aby aspoň niektoré predmety, ktoré bude študovať v zahraničí mohli byť uznané za predmety, ktoré má študent absolvovať na FPV UMB v príslušnom akademickom roku. Tieto skutočnosti je potrebné konzultovať s katedrovými koordinátormi Erasmus+.


Kam môžem ísť?

Na stránke FPV sú uverejnené platné bilaterálne zmluvy Eramus+ (v prílohe) s univerzitami v EU podľa študijných odborov. Na stránke jednotlivých univerzít si preveríte, čo konkrétne ponúkajú, študijné odbory, ponúkané predmety a podmienky pre Eramus študentov. Každá univerzita môže mať odlišný systém.
Ak máte záujem o stáž môžete si vybrať jednu z univerzít s platnou bilaterálnou zmluvou alebo organizáciu či firmu, ktorá má záujem a ponúka miesta pre stážistov podľa vlastného uváženia. 


Kedy môžem ísť?

Študenti v prihláške uvádzajú, v ktorom semestri akademického roka majú záujem vycestovať na mobilitu. Stážisti môžu ísť na stáž aj po skončení letného semestra, počas mesiacov júl, august a september.


Aké sú finančné granty?

Výška grantu závisí od krajiny, do ktorej študent/stážista cestuje (pozri tabuľku nižšie). Ak má študent priznané sociálne štipendium, má nárok aj na príplatok ku grantu. V tomto prípade dokladuje potvrdenie o priznaní sociálneho štipendia  a prináleží mu ďalší príspevok nad úroveň grantu v sume 200 EUR na mesiac. Študent cestujúci na stáž má nárok na príspevok nad úroveň grantu vo výške 200 EUR na mesiac, čo však neplatí pre študentov poberajúcich sociálne štipendium. Smernica je uvedená v prílohe.

Grant štúdium: (max. 150 dní, t.j. 5 mesiacov) ráta sa presný počet kalendárnych dní.

Grant stáž: (min. 60 dní, t.j. 2 mesiace)

  Prijímajúca krajina Suma na mesiac v EUR

SKUPINA 1

Krajiny programus vysokými životnými nákladmi

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo  520

SKUPINA 2

Krajiny programu so strednými životnými nákladmi

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Malta 520

SKUPINA 3

Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko, FYROM - Macedónsko, Turecko 470

 


Aké dokumenty budem potrebovať k prihláške?

  • Prihláška, rozlišujeme prihlášku na štúdium a prihlášku na stáž (obe sú v prílohe)
  • Životopis - najlepšie EUROPASS,  môžete vyplniť na: www.istp.sk/europsky-zivotopis
  • Motivačný list - zdôvodnenie mobilitného pobytu, stanovenie cieľov a jeho prínos  pre vás a pre fakultu

 Viac informácií o študentských mobilitách Erasmus+ nájdete v sekcii Mobility študentov ERASMUS+.


 Všeobecné informácie o mobilitách Erasmus+ nájdete v sekcii Mobility ERASMUS+.