print

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

Informácie o udalosti
Dátum konca: 15. Október 2019

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

 V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2019
Výber štipendistov: koniec novembra

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.


V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2019
Schvaľovanie projektov: koniec novembra


Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk alebo môžu využiť osobné konzultácie na pracovisku SAIA v Banskej Bystrici (Tajovského 51, tel. č. 048/4137 810).

=