print

Nová bilaterálna výzva APVV Slovensko - Francúzsko

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. 03. 1995 v Paríži vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je  1. 7. 2019, dátum ukončenia  výzvy je  2. 9. 2019.
 
Viac informácií a potrebné dokumenty nájdete TU.
=