Kde ma nájdete

Katedra fyziky,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

VZDELANIE

Mgr (1997)

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity Brno

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii: fyzika - chémia

PhD. (2007)

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici ... vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky

  

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

  • počítačom podporovaný experiment vo vyučovaní fyziky
  • aplikácia IKT vo vyučovaní fyziky
  • bádateľsky orientované metódy

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-