Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

 

Vedecká činnosť

Moju vedeckú činnosť tvorí vývoj a aplikácie metód relativistickej kvantovej chémie.

 

 

Vývoj vedeckého softvéru DIRAC:

 

Pedagogická činnosť

V rámci pedagogickej činnosti na Katedre chémie FPV UMB vyučujem predmety: 

 • Organická chémia - prednáška a seminár
 • Chemické výpočty 1,2
 • Chemická informatika
 • Anglický jazyk pre chemikov
 • Chemometria
 • Numerická matematika
 • Seminár z anorganickej chémie
 • Seminár z fyzikálnej chémie
 • Metódy počítačovej chémie
 • Molekulové modelovanie
 • Modelovanie znečistenia ovzdušia
 • Environmentálne modelovanie

Listy predmetov sú na webovej stránke FPV UMB. Zároveň študenti, navštevujúci moje predmety, majú prístup do Moodle UMB, kde každému vyučovanému predmetu prislúcha kurz s informačnými materiálmi a elektronickým vzdelávacím obsahom.   

 

Rozvrhy vyučovacích hodín

viď Google adresár


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela