Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra chémie

Profesijná charakteristika

PROFESIJNÁ CHARAKTERISTIKA

Štúdium a prax

 

od 2021            odborný posudzovateľ (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Bratislava)

od 2021            vysokoškolský učiteľ (Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica)

2018                konzultant (Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o. Trenčín)

od 2017            vedúci odboru skúšobníctva (ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom)

2016                externý poradca (Konštrukta-Defence, a. s. Dubnica nad Váhom)

2014 – 2017     chemik-technológ (MSM Martin, s. r. o. Nováky)

2014 – 2015     konzultant, lektor (SW Engineering, s. r. o. Púchov)

2009 – 2014     prodekan pre vedu a výskum (Fakulta priemyselných technológií TnUAD Púchov)

2010 a 2011     študijný pobyt ERASMUS (Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice)

2007 – 2015     vysokoškolský učiteľ, docent (Fakulta priemyselných technológií TnUAD Púchov)

 

Vzdelanie

2016 – 2018     licenčné (postgraduálne) štúdium, odbor Teorie a technologie výbušnín

                        Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

2011                docent, odbor Materiály

                        Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove

2003 – 2006     philosopiae doctor, odbor Technológia makromolekulových látok

                        Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove

1998 – 2003     inžinier, odbor Materiálové inžinierstvo, zameranie Chémia a technológia výroby gumy

Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove

 

Školenia a kurzy

  • Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi

(Certifikácia manažérskych systémov Prievidza, 2020)

  • Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách

(Slovenský metrologický ústav Bratislava, 2018)

  • MSA – analýza systémov meraní

(IAA CZ Český Brod, 2017)

  • Odborná spôsobilosť na prácu s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

(ZVS holding Dubnica nad Váhom, 2016)

  • Osvedčenie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami

(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, 2016)

  • Interný audítor systému manažérstva podľa noriem ISO 9001 a ISO 19011

(ACCIA Consulting Trenčín, 2016)

  • ECDL Start Certificate (Európsky vodičský preukaz na počítače)

(Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, 2009)

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-