1. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J., HORVÁTHOVÁ, E.: Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriuScientia in educatione, vol. 11, 2020, no. 1, s. 82-96. ISSN 1804-7106. (ERIH)
  PDF (online)

 2. GREGÁŇ, F., SKORŠEPA, M., NOCIAROVÁ, J., BUDZÁK, Š., MELICHERČÍK, M.: Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2020, 120 s. ISBN 978-80-557-1691-6.
  LINK Belianum

 3. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., SILNÝ, P., PICHANIČOVÁ, I.: Úlohy z chémie pre gymnáziá 1 (všeobecná chémia, anorganická chémia). Bratislava : Expol Pedagogika, 2020, 156 s. ISBN 978-80-8091-546-9.
  LINK Expol Pedagogika | LINK Martinus

 4. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., SILNÝ, P., PICHANIČOVÁ, I.: Úlohy z chémie pre gymnáziá 2 (organická chémia, biochémia). Bratislava : Expol Pedagogika, 2020, 138 s. ISBN 978-80-8091-547-6.
  LINK Expol Pedagogika | LINK Martinus 

 5. GANAJOVÁ, M., BABINČÁKOVÁ, M., SOTÁKOVÁ, I., PACOVSKÁ, A., ANTUŠOVÁ, M., SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J., JENISOVÁ, Z., BRANIŠA, J., BRESTENSKÁ, B., ĽUPTÁČIKOVÁ, I., MÜLLEROVÁ, V., VICENOVÁ, H.: Zbierka inovatívnych metodík z chémie pre základné školy. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2020, 522 s. ISBN 978-80-89965-55-7.
  PDF (online)
 6. GANAJOVÁ, M., BABINČÁKOVÁ, M., SOTÁKOVÁ, I., PACOVSKÁ, A., ANTUŠOVÁ, M., SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J., JENISOVÁ, Z., BRANIŠA, J., BRESTENSKÁ, B., KOŽURKOVÁ, M., SZARKA, K., DZURIŠINOVÁ, Z., SPIŠIAKOVÁ, A., LETOŠNÍKOVÁ, P.: Zbierka inovatívnych metodík z chémie pre stredné školy. 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2020, 669 s. ISBN 978-80-89965-56-4.
  PDF (online)
 7. BUDZÁK, Š., ILIAŠ, M., NOCIAROVÁ, J., SKORŠEPA, M.: OKTeT 2. ročník: Autorské riešenia súťažných úloh spolu s ich zadaniami. In Zenodo open data repository. 1. vyd. Ženeva : CERN. 2020. 23 s.
 8. TORTOSA MORENO, M., GUITART MAS, F., SKORŠEPA, M.: Research-based Physics Using Sensors at Secondary Schools: Students Challenges and Difficulties Perceived. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 3 (co-ed. Verhoeff, R. & Fechner, S.), 303-311. Bologna: ALMA MATER STUDIORUM – University of Bologna. 2019. ISBN 978-88-945874-0-1.
  Conference Book (online) LINK
 9. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.: Self-reflection of a Chemistry Teacher. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 13 (co-ed. Evagorou, M. & Liso, M. R. J.), 1535-1543. Bologna: ALMA MATER STUDIORUM – University of Bologna. 2019. ISBN 978-88-945874-0-1.
  Conference Book (online) LINK
 10. SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL, P.: Comprehending Computer Based Laboratory Activities by Slovak and Czech Students. In: Ciesla, P., Michniewska, A. (Eds.), Experiments in teaching and learning natural sciences. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2018, pp. 72-82. ISBN 978-83-8084-062-1.
  PDF

 11. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Evaluation and Comparison of Newly Designed IBSE Oriented MBL Activities and of Work with MBL Systems by Slovak and Czech Students. In: Ciesla, P., Michniewska, A. (Eds.), Experiments in teaching and learning natural sciences. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2018, pp. 35-50. ISBN 978-83-8084-062-1.
  PDF

 12. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Evaluation and Comparison of Newly Designed IBSE Oriented MBL Activities and of Work with MBL Systems by Slovak and Czech Teachers (a Comparative Study). In: Ciesla, P., Michniewska, A. (Eds.), Experiments in teaching and learning natural sciences. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2018, pp. 51-70. ISBN 978-83-8084-062-1.
  PDF

 13. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Motivácia žiakov gymnázií vo vzťahu k učebnému predmetu chémia. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdelávání učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita (Přírodovědecká fakulta), 2017, s. 306-314. . ISBN 978-80-7464-942-4.
  PDF

 14. JENDRYŠČÍK, P., SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Forenzná a kriminalistická chémia so školským meracím systémom. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdelávání učitelů chemie. Ostrava : Ostravská univerzita (Přírodovědecká fakulta), 2017, s. 346-356. . ISBN 978-80-7464-942-4.
  PDF

 15. TORTOSA, M., SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL, P., URBAN-WOLDRON, H., GUITART, F., AKSELA, M., STRATILOVÁ-URVÁLKOVÁ, E., TOLVANEN, S.: Real-time Experiments to Enhance Chemistry Competences in Secondary. What does it make the difference? In: 13th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE 2016, Barcelona, Spain). Barcelona : Pacific World, 2016, s. 180.

 16. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Measuring aspects of students’ motivation towards learning Chemistry In: 13th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE 2016, Barcelona, Spain). Barcelona : Pacific World, 2016, s. 103.

 17. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.: Learning Strategies of students in relation to learning Chemistry. In: 13th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE 2016, Barcelona, Spain). Barcelona : Pacific World, 2016, s. 194.

 18. SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL, P.: Comprehending Newly Designed Activities for Computer Based Science Lab by Slovak and Czech Students. In: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences „DidSci 2016“. Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016, s. 136-138.
  PDF

 19. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Self-Reported Czech and Slovak Students’ Feedback on Performing Activities in Computer Based Science Lab. In: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences „DidSci 2016“. Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016, s. 139-142.
  PDF

 20. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Newly Designed MBL Activities Perceived by Slovak and Czech Secondary School Teachers (A Comparative Study). In: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences „DidSci 2016“. Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016, s. 143-146.
  PDF

 21. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., TEPLÝ P.: Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách. Scientia in educatione, vol. 7, 2016, no. 1, s. 29-48. ISSN 1804-7106. (ERIH)
  PDF (online).

 22. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.,: Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 20, 2016, č. 2, s. 23-27. ISSN 1338-1024.
  PDF

 23. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Postoje a názory žáků při práci se školními měřicími systémy a badatelsky orientovanými úlohami. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 20, 2016, č. 3, s. 26-32. ISSN 1338-1024.
  PDF

 24. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.: Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá. Banská Bystrica : Belianum, 2016, 210 s. ISBN 978-80-557-1197-3.

 25. SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL, P.: Intrinsic Motivation Inventory (IMI) – psychometrické vlastnosti nástroja vo vzťahu k práci žiakov v počítačom podporovanom laboratóriu. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, ScienEdu. Bratislava : PriF UK, 2016, s. 95. ISBN 978-80-8082-954-4.

 26. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.: Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, ScienEdu. Bratislava : PriF UK, 2016, s. 43. ISBN 978-80-8082-954-4.

 27. ŠMEJKAL, P., SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E: Postoje a názory žáků při práci se školními měřicími systémy a badatelsky orientovanými úlohami. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní, ScienEdu. Bratislava : PriF UK, 2016, s. 75. ISBN 978-80-8082-954-4.

 28. SKORŠEPA, M.: Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní. Banská Bystrica : Belianum (Vydavateľstvo UMB), 2015, 187 s. ISBN 978-80-557-0898-0. (vedecká monografia)
  PDF

 29. SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL P.: Psychometrické vlastnosti nástrojov na zisťovanie motivačnej orientácie žiakov v digitálnom prírodovednom laboratóriu. In: Didaktika chemie a její kontexty“. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 180-186. ISBN 978-80-210-7954-0.

 30. ŠMEJKAL P., SKORŠEPA, M., TEPLÝ, P., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ E.: Motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách se školními měřicími systémy. In: Didaktika chemie a její kontexty“. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 220-229. ISBN 978-80-210-7954-0.

 31. SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P., TEPLÝ, P.: Zo života kvasiniek - príklad školského experimentu s podporou digitálnych meracích zariadení. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 19, 2015, č. 1, s 11-15. ISSN 1338-1024. 
  PDF

 32. GREGÁŇ, F., GREGÁŇ, J., SKORŠEPA, M.: Local anesthetic activity of cis- and trans-(2-dimethylaminomethylcycloheptyl)-2-alcoxyphenylcarbamates mixtures. Pharmazie, vol. 69, 2014, pp. 685-687.
  PDF
 33. SKORŠEPA, M., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P., TORTOSA MORENO, M., URBAN-WOLDRON, H.: Activities with sensors in laboratory of biology: Students’ motivation and understanding the results. In: Nodzynska, M., Ciesla, P., Kania, A. (Eds.), Experiments in teaching an learning natural sciences. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2014, pp. 25-33. ISBN 978-83-7271-878-5.
  PDF

 34. STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P., TEPLÝ, P., SKORŠEPA, M., TORTOSA MORENO, M.: MBL activities using IBSE: Learning Biology in Context. In: Nodzynska, M., Ciesla, P., Kania, A. (Eds.), Experiments in teaching an learning natural sciences. Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2014, pp. 34-37. ISBN 978-83-7271-878-5.
  PDF

 35. SKORŠEPA, M., TORTOSA, M.: What do pre-service and in-service teachers think of education in computer based lab? In: Science and technology education for the 21st century. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 183-195. ISBN 978-80-7435-416-8.
  PDF

 36. STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P., TEPLÝ, P., SKORŠEPA, M., TORTOSA MORENO, M., URBAN-WOLDRON, H.: New IBSE oriented activities for biology – design and evaluation. In: Science and technology education for the 21st century. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 247-285. ISBN 978-80-7435-416-8.
  PDF

 37. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M.: Žiak ako mladý prírodovedec. In: Jagodzinski, P., Wolski, R. (Eds.), Nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych od przedszkola do studiów wyższych. Proceedings of the 6th International Conference on Research in Didactic of the Sciences, DidSci 2014, Krakow (Poland). Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2014, pp. 35-36. ISBN 978-83-7271-881-5.

 38. SKORŠEPA, M., TORTOSA, M.: Faktory ovplyvňujúce motivačnú orientáciu žiakov v počítačom podporovanom laboratóriu. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem2014, č. 15, s. 84-91. ISBN 978-80-557-0818-8.

 39. SKORŠEPA, M., TORTOSA, M.: Čiastková štúdia z overovania nových aktivít pre počítačové prírodovedné laboratórium. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem2014, č. 15, s. 92-97. ISBN 978-80-557-0818-8.

 40. TORTOSA, M., ŠMEJKAL, P., STRATILOVÁ-URVÁLKOVÁ, E., URBAN-WOLDRON, H., GUITART, F. AKSELA, M., TOLVANEN, S., SKORŠEPA, M.: Real-time Experiments to Enhance Chemistry Competences in Secondary Students. In: 12th European Conference on Research in Chemistry Education (ECRICE 2014, Jyväskylä, Finland). Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2014, ISBN 978-951-39-5744-5, s. 45.

 41. MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M., BUDZÁK, Š.,: Teória chemickej väzby, Banská Bystrica : Belianum (Vydavateľstvo UMB), 2013, 236 s. ISBN 978-80-557-0641-2. 

 42. TORTOSA MORENO, M., SKORŠEPA, M., GUITART MAS, J., WOLDRON-URBAN, H., AKSELA M., TOLVANEN S., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P.: Design of research-based lab sheets for the acquisition of science competencies using ICT real-time experiments. Do students get the point of what they are doing? In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Strand 4. Nicosia, Cyprus : European Science Education Research Association. 2013, pp. 695-703. ISBN: 978-9963-700-77-6. 
  Conference book (online) LINK

 43. WOLDRON-URBAN, H., TORTOSA MORENO, M., SKORŠEPA, M.: Implementing learning with sensors in science education: Students’ motivational orientations toward using MBL. In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Strand 4. Nicosia, Cyprus : European Science Education Research Association. 2013, pp. 848-854. ISBN: 978-9963-700-77-6.
  Conference book (online) LINK

 44. SKORŠEPA, M., TORTOSA MORENO, M., URBAN-WOLDRON, H. STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.: Implementácia aktivít do vyučovania v počítačom podporovanom laboratóriu na stredných školách. In: Zborník z medzinárodnej konferencie “Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III, Donovaly 2013”. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2013. s. 78-83. ISBN 978-80-557-0546-0.
  PDF

 45. ŠMEJKAL, P., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., TEPLÝ, P., SKORŠEPA, M., TORTOSA MORENO, M.: Koncepce úlohy pro školní měřicí systém s využitím prvků badatelsky orientovaného vyučování. In: Zborník z medzinárodnej konferencie “Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III, Donovaly 2013”. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2013. s. 90-96. ISBN 978-80-557-0546-0.
  PDF

 46. TORTOSA MORENO, M., GUITART MAS, J., SKORŠEPA, M., URBAN-WOLDRON, H., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., ŠMEJKAL, P.: Los objetivos de actividades de laboratorio diseñadas para la adquisición de competencia científica mediante experimentos en tiempo real: visión del alumnado. Enseñanza de las ciencias. (num. extra), 2013, p. 3547-3553. ISSN 0212-4521. 
  PDF
 47. GREGÁŇ, F., SKORŠEPA, M.: Omrvinky z histórie stereochémie. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 17, 2013, č. 2, s. 19-22. ISSN 1338-1024.
  PDF
 48. SKORŠEPA, M.: Ako „uhasiť“ pálenie záhy – príklad školského chemického experimentu s podporou výpočtovej techniky. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 16, 2012, č. 3-4, s. 8-11. ISSN 1338-1024. 
  PDF
 49. SKORŠEPA, M., ŠMEJKAL, P.: Rozvoj kompetencií študentov a učiteľov prostredníctvom reálnych počítačom podporovaných experimentov vo vyučovaní prírodných vied. In: Zborník z medzinárodnej konferencie “Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice 2012”. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 256-262.

 50. ŠMEJKAL, P., STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E., SKORŠEPA, M.: iPad and iPhone – Alternativní způsob sběru dat při měření školním experimentálním systémem PASCO – postoje a názory žáků. In: Zborník z medzinárodnej konferencie “Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice 2012”. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. s. 195-201.

 51. GREGÁŇ, F., GREGÁŇ, J., SKORŠEPA, M.: Synthesis and Characterization of Two Homologous Series of Diastereomeric 2-Alkoxyphenylcarbamates, Chem. Pharm. Bull., vol. 59, 2011, pp. 978-983.
  PDF
 52. DANDÁR, A., CEJPEK, K., VACULČÍKOVÁ, D., SKORŠEPA, M.: A position of education in environmental health in the conditions of the Slovak Republic. Żywność (Nauka, Technologia, Jakość), vol. 12, 2005, no. 4 (45) Supplement, pp. 177-187.

 53. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Inovatívne prístupy vo výučbe biochémie v pregraduálnej príprave učiteľov prostredníctvom IKT. Media4u Magazine, vol. 7, 2010, no. X3, Supplement, s. 58-63. ISSN 1214-9187.

 54. HLAVÁČIK, R., SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Heavy metals as contaminants of forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Železiarne Podbrezová, holding. Folia oecol., 31 (1), 2004, pp. 17-22. ISSN 1336-526.
  Available at: http://www.savzv.sk/domain/b6/files/foc/foe_31_no1/foe_vol31_no1.pdf

 55. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Niektoré terminologické otázky súvisiace s aplikáciou výpočtovej techniky do experimentálneho vyučovania chémie. Chemické rozhľady, 5, 2004, č. 5, s. 244-246.

 56. KOTVASOVÁ, K., SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Sezónna dynamika obsahu fotosyntetických pigmentov v asimilačných orgánoch vybraných druhov ihličnatých drevín. In: Acta Facultatis Ecologiae. 2012, č. 27, s. 75-87. ISSN 1336-300X.
  Available at: http://www.tuzvo.sk/files/FEE/fakulta_fee/afe/akta-fee_27-2012-web.pdf

 57. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Potenciometrická titrácia s SM Systémom. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 1999, č. 3, s. 101-109.

 58. SKORŠEPA, M., GIBALOVÁ, I., MELICHERČÍK, M.: Meranie obsahu kyslíka v školskom biochemickom experimente. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2000, č. 4, s. 55-62.

 59. SKORŠEPA, M., GIBALOVÁ, I., MELICHERČÍK, M.: Kontinuálne sledovanie procesu korózie SM Systémom. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2000, č.4, s. 75-79.

 60. GIBALOVÁ, I., SKORŠEPA, M.: Počítač ako médium vo vyučovaní chémie. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2000, č. 4, s. 126-130.

 61. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Stanovenie pôdnej reakcie SM Systémom. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2001, č. 5, s. 38-42.

 62. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Využitie SM Systému pri volumetrickom stanovení ukazovateľov sorpčných vlastností pôdy. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2001, č. 5, s. 31-37.

 63. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Sledovanie procesu destilácie teplotným čidlom s pripojeným počítačom. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2001, č. 5, s. 43-45.

 64. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Vplyv dvoch faktorov na tepelný efekt chemickej reakcie (sledovanie SM Systémom). In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2001, č. 5, s. 46-50.

 65. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Orientačné stanovenie obsahu CO2 a jeho iónových foriem vo vzorkách vôd. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2002, č. 6, s. 45-49.

 66. SKORŠEPA, M.: Potentiometric determination of pH. In: Pulford, I. (ed): Environmental analytical chemistry. Banská Bystrica : FNS MBU, 2001. p. 49.

 67. SKORŠEPA, M.: Neutralizing capacity. In: Pulford, I. (ed): Environmental analytical chemistry. Banská Bystrica : FNS MBU, 2001. p. 50-53.

 68. SKORŠEPA, M.: Total carbon determination by wet combustion. In: Pulford, I. (ed): Environmental analytical chemistry. Banská Bystrica : FNS MBU, 2001. p. 121-122.

 69. SKORŠEPA, M.: Spectrophotometric determination of nitrates nitrogen. In: Pulford, I. (ed): Environmental analytical chemistry. Banská Bystrica : FNS MBU, 2001. p. 124-125.

 70. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Počítač ako prostriedok na sledovanie tepelných efektov chemických procesov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2004, č. 8, s. 75-84.

 71. BUDZÁK, Š., MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M.: Teoretické štúdium interakcií mezi receptorom VEGFR2  a vybranými inhibítormi. In: Mladí vedci 2009 : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2009, s. 262-268. ISBN 978-80-8094-499-5.

 72. SKORŠEPA, M., KEĽO, J.: Sezónna dynamika obsahu fotosyntetických pigmentov v asimilačných orgánoch vybraných druhov listnatých drevín. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2010, č. 11, s. 14-20.

 73. KOTVASOVÁ, K., SKORŠEPA, M.: Sezónna dynamika obsahu fotosyntetických pigmentov v asimilačných orgánoch rôznych druhov ihličnatých drevín. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2011, č. 13, s. 24-33.

 74. TRSTENSKÁ, Z., SKORŠEPA, M.: Sledovanie sezónnej dynamiky obsahu flavonoidov v breze previsnutej (Betula pendula L.). In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2012, č. 14, s. 21-27.

 75. GAŽOVÁ, K., SKORŠEPA, M.: Porovnanie obsahu fotosyntetických pigmentov v rozličných pletivách vybraných druhov rastlín. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2012, č. 14, s. 28-42.

 76. MELICHERČÍK, M., SKORŠEPA, M.: Použitie SM Systému v školskom chemickom experimente. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie IX". Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. s. 127-130.

 77. SKORŠEPA, M., GIBALOVÁ, I., MELICHERČÍK, M.: Príklad analytického stanovenia neutralizačnej kapacity školským meracím zariadením SM Systém. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. s. 168-172. ISBN 80-7041-304-2.

 78. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Stanovenie pufrovacej kapacity pôdy – školský experiment s pomocou počítača. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 210-213. ISBN 80-7041-868-0.

 79. SKORŠEPA, M., BÍLEK, M.: Zaujímavé sledovania s kyslíkovou sondou – počítačom podporovaný experiment. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 243-247. ISBN 80-7041-437-5.

 80. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Kombinované experimenty s dvomi rozličnými sondami. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 248-250. ISBN 80-7041-437-5.

 81. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: On-line databáza počítačom podporovaných školských chemických experimentov. In: Sborník zmezinárodní konference „Pregraduální příprava a postgraduální vzdelávání učitelů chemie“. Ostrava : OU, 2003. s. 315-318.

 82. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Vplyv koncentrácie reaktantov na priebeh chemických reakcií sledovateľných prostredníctvom merania zmien vodivosti (počítačom podporovaný chemický experiment). In: Sborník zmezinárodní konference „Pregraduální příprava a postgraduální vzdelávání učitelů chemie“. Ostrava : OU, 2003. s. 330-334.

 83. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Prieskum súčasného stavu využívania výpočtovej techniky vo vyučovaní chémie na základných a stredných školách v Slovenskej republike. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie XIV". Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s. 90-97.

 84. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Stanovenie niektorých potenciometrických charakteristík asimilačných orgánov ihličnatých stromov (počítačom podporovaný experiment). In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie XIV". Hradec Králové : Gaudeamus, 2004, s. 190-197. ISBN80-7041-198-8

 85. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Biochemické experimenty s podporou počítača. In: Sborník z mezinárodní konference o výuce chemie "Aktuální otázky výuky chemie XV". Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s. 402-407.

 86. JAMNICKÁ, G., HRIVNÁK, R., OŤAHEĽOVÁ, H., SKORŠEPA, M., VALACHOVIČ, M.: Heavy metals content in aquatic plant species from some aquatic biotops in Slovakia. In: Proceedings from “36th International Conference International Association for Danube Research. Vienna : IAD, 2006, pp. 366-370.

 87. KMEŤOVÁ, J., BUDZÁK, Š., MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M.: Problematika chemickej väzby a štruktúry látok v pregraduálnej príprave učiteľov chémie. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava : PrF OU, s. 59-62, 2006.

 88. SKORŠEPA, M.: Využitie SM Systému pri sledovaní rozpustnosti niektorých plynov. In: Proceedings of IInd international conference „Research in didactics of science“. Krakow : Oficyna Wydawnicza JAXA Sp. z o.o., 2006, s. 383-387.

 89. SKORŠEPA, M.: Computer supported electrochemistry. In: Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. Prague : Charles University – Faculty of Science, 2007, s. 185-189. ISBN 978-80-86561-85-1.

 90. SKORŠEPA, M.: Merací systém ISES v experimentoch z oblasti životného prostredia. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji“. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 120-125. ISBN 978-80-210-4504-0

 91. SKORŠEPA, M., MELICHOVÁ, Z.: Computer supported experiments with manometer. In: Monograph of international conference „Research in didactics of the Science“. Krakow : Universytet Pedagogiczny, 2008, s. 327-330.

 92. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., BUDZÁK, Š.: On-line korešpondenčné semináre z chémie. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie“ (2. časť). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 150-155. SIBN 978-80-7041-839-0.

 93. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Využitie výpočtovej techniky v praktických úlohách z chémie. In: Zborník z konferencie DidInfo 2000. Banská Bystrica : FPV UMB, 2000, ISBN 80-8055-363-7 s. 49-51.

 94. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Zaujímavé kontinuálne merania z chémie uskutočňované SM Systémom. In: Zborník z II. Vedeckej konferencie doktorandov. Nitra : FPV UKF, 2001, ISBN 80-8050-386-9 s. 254-258.

 95. SKORŠEPA, M.: Priame konduktometrické merania v monitoringu vody a pôdy realizované školským počítačovým meracím systémom. In: Zborník z III. Vedeckej konferencie doktorandov. Nitra : FPV UKF, 2002, ISBN 80-8050-501-2 s. 297–302.

 96. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Počítačom podporované experimenty vo vyučovaní prírodných vied. In: Zborník z XV. konferencie DidMaTech. Nitra : PedF UKF, 2002. s. 315-317.

 97. STŘELCOVÁ, K., DITMAROVÁ, Ľ., SKORŠEPA, M. et al.: Úvod do ekofyziologického štúdia horských smrekových ekosystémov. In: 11th International Poster Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere”. Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2003. s. 354-364. (CD)

 98. DITMAROVÁ, Ľ., KMEŤ, J., SKORŠEPA, M., VÁĽKA, J.: Analýza zdravotného stavu smrekových (Picea abies Karst. L.) porastov s využitím fyziologických parametrov v oblasti severného Slovenska. In: 12th International Poster Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere”. Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2004. s. 38-44 (CD).

 99. SKORŠEPA, M.: Počítačové sledovanie tepelného efektu vybraných fyzikálnochemických procesov. In: Zborník z konferencie „Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie, Donovaly 2006“. Banská Bystrica : FPV UMB, 2006. s. 106-109.

 100. MEDVEĎ, M. BUDZÁK, Š, SKORŠEPA, M., BOHÁČ, A.: Theoretical study of intermolecular interactions between VEGFR2 and selected inhibitors. In: Proceedings of “CEEPUS International Symposium and Summer School on Bioanalysis”. Nitra, 2008. ISBN 978-80-8094-288-5.

 101. BUDZÁK, Š, MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M.: Teoretické štúdium interakcií mezi receptorom VEGFR2 a vybranými inhibítormi. In: “Mladí vedci 2009”: zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov“. Univerzita Konštantína Filozofa : Nitra, 2009. s. 262-268.

 102. KMEŤOVÁ, J., HLAVÁČIK, R., SKORŠEPA, M.: Kontaminácia ekosystému lesa v okolí závodu Železiarne Podbrezová, a.s. vybranými ťažkými kovmi. In: Zborník z 56. Zjazdu chemických spoločností. Ostrava, Chem. Listy, 98, 2004, s. 709.

 103. MELICHERČÍK, M., SKORŠEPA, M.: Stanovenie fotosyntetických pigmentov v asimilačných orgánoch rastlín. In: Zborník z 56. Zjazdu chemických spoločností. Ostrava, Chem. Listy, 98, 2004, s. 749.

 104. MEDVEĎ, M., BUDZÁK, Š., SKORŠEPA, M., BOHÁČ, A.: Theoretical study of intermolecular interactions between VEGFR2 and selected inhibitors. In: Proceedings of 2nd international workshop „Inhibitors of Angiogenesis; Design, Synthesis and Biological Exploitation“. Favignana (Italy), 2008.

 105. SKORŠEPA, M., BUDZÁK, Š., MEDVEĎ, M., BOHÁČ, A.: In Silico study of interactions between VEGFR2 and inhibitors based on triazole linkers. In: Proceedings of  international conference „Modeling Interactions in Biomolecules IV (Hrubá Skála)“. Praha : Matfyzpress, 2009, ISBN 978-80-7378-098-2, s. 77.

 106. SKORŠEPA, M., BUDZÁK, Š., MEDVEĎ, M., BOHÁČ, A.: Theoretical study of interactions between VEGFR2 and newly-designed inhibitors. In: Proceedings of the international conference „Modeling & Design of Molecular Materials 2010 (Wroclaw)“. Wroclaw : Wroclaw University of Technology, 2010, p. 54.

 107. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Inovatívne prístupy vo výučbe biochémie v pregraduálnej príprave učiteľov prostredníctvom IKT. In: Sborník abstraktů 20. Mezinárodního semináře o výuce chemie "Aktuální trendy ICT ve výuce chemie" (Hradec Králové)“. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, ISBN 978-80-7041-082-5, s. 54-55.

 108. SKORŠEPA, M., STACHOVÁ, M.: SAR screening and molecular docking of petencial inhibitors of VEGFR2. In: Proceedings of international conference „Modeling Interactions in Biomolecules V (Kutná Hora)". Praha : Matfyzpress, 2011, ISBN 978-80-7378-180-4, s. 46.

 109. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Zisťovanie izoelektrických bodov aminokyselín školským meracím zariadením SM Systém. In: Zborník zo študentskej vedeckej konferencie. Bratislava : PriF UK, 2001.

 110. SKORŠEPA, M., MELICHERČÍK, M.: Vybrané elektrochemické metódy analýzy vody a pôdy realizovateľné v školskom prostredí. In: Zborník z 53. Zjazdu chemických spoločností, č. 1. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001, ISBN 80-89029-22-1 s. 168-169.

 111. SKORŠEPA, M.: Konduktometrické titrácie s SM Systémom. In: Zborník z 53. Zjazdu chemických spoločností, č. 1. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001, ISBN 80-89029-22-1 s. 179-180.

 112. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Zaujímavosti degradácie hemoglobínu. In: Zborník z 53. Zjazdu chemických spoločností, č. 1. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001, ISBN 80-89029-22-1 s. 186-187.

 113. SKORŠEPA, M.: Využitie počítača na sledovanie tepelných efektov jednoduchých chemických procesov. In: Zborník zo študentskej vedeckej konferencie. Bratislava : PriF UK, 2002.

 114. DITMAROVÁ, Ľ., KMEŤ, J., SKORŠEPA, M.: Analýza nešpecifického odumierania smrečín na základe fyziologických parametrov. In: Zborník z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky v ekofyziológii rastlín“ v Račkovej doline. Nitra : KFR, FAPZ SPU, 2004, s. 16.

 115. HLAVÁČIK, R., SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Heavy metals in forest ecosystem in surroundings of the metallurgical plant Železiarne Podbrezová, holding. In: Zborník z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky v ekofyziológii rastlín“ v Račkovej doline. Nitra : KFR, FAPZ SPU, 2004, s. 34.

 116. KMEŤ, J., DITMAROVÁ, Ľ., SKORŠEPA, M.: Stress factors and Norway spruce decline in the Horny Spis region (Slovakia). In: Priwitzer et al. (ed): Climate Change - Forest Ecosystem and Landscape. Proceedings from the international scientific conference, 19.-22. October 2005, Zvolen. Zvolen : Forest Research Institute, 2005, p. 94.

 117. RENČOVÁ, M., SKORŠEPA, M.: On–line korešpondenčné prírodovedné semináre. In: Zborník z 38. konferencie slovenských matematikov v Liptovskom Jáne. Žilina : Slov. matematická spoločnosť, 2006, s. 42-43.

 118. KOVÁČOVÁ S., KUŠNIEROVÁ L., MELICHERČÍK M., SKORŠEPA, M., BOHÁČ A.: Synthesis and biological activity of new cancerostatics and anti-angiogenics possesing pyrano[3,2-C]Chromen-2(5H)-one leading structure. In: Proceedings of „Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention“. Bratislava : Mind and Health, 2007, s. 71.

 119. SKORŠEPA, M.: Porovnanie počítačových meracích systémov SM System a ISES na niekoľkých príkladoch z chémie. In: Zborník z konferencie ScienEdu „Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov“. Bratislava : ŠEVT a. s., 2007, s. 475. ISBN 978-80-88707-90-5.

 120. RENČOVÁ, M., SKORŠEPA, M.: Dva roky s On–line korešpondenčným prírodovedným seminárom. In: Zborník z 39. konferencie slovenských matematikov v Liptovskom Jáne. Žilina : Slov. matematická spoločnosť, 2007, s. 29. ISBN 978-80-8070-772-9.

 121. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., VYDROVÁ, M.: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5.

 122. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., VYDROVÁ, M.: Kémia a gimnázium 3. és a nyolcosztályos gimnázium 7. osztálya számára. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2011, 120 s. ISBN 978-80-8115-047-0.

 123. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MÄČKO, P.: Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL Pedagogika, 2012, 183 s. ISBN 978-80-8091-271-0.

 124. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MÄČKO, P.: Kémia a négyosztályos gimnázium 2. és a nyolcosztályos gimnázium 6. osztálya számára.. Bratislava : EXPOL Pedagogika, 2012, ISBN 978-80-8091-279-6.

 125. TOMEČEK, O. et al.: Zbierka úloh na prijímacie skúšky z chémie. Banská Bystrica : FPV UMB, 2002, 95 s. ISBN 80-89029-31-0.

 126. TOMEČEK, O. et al.: Chemické tabuľky. Banská Bystrica : Bratia Sabovci, s.r.o., 2003, 205 s. ISBN 80-89029-69-8.

 127. MEDVEĎ, M., SKORŠEPA, M.: Úvod do teórie chemickej väzby. 1. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2006, 140 s. ISBN 80-8083-331.

 128. HOLEC, S. ALBERTY, R., BANÍK, R., CSATÁRYOVÁ, M., DAXNEROVÁ, O., DRIMAL, M., DUBCOVÁ A., GÁPER, J., HRUŠKA, M., KMEŤOVÁ, J. KRAMÁREKOVÁ, H., KREMPASKÝ, J., MARENČÍK, A. MELICHERČÍK, M. MELICHERČÍKOVÁ, D., ONDREJKA, S., RAGANOVÁ, J., RAKOVSKÁ, M., RIMAN, J., SKORŠEPA, M., SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M., STOLLÁROVÁ, N., ŠANDEROVÁ, I., TOMÁŠIK, B.: Prírodné vedy – integrovaný prístup. Banská Bystrica : FPV UMB, 2008, 358 s. 2,28 AH. ISBN 978-80-8083-563-7.

  POZNÁMKA: Vyšlo aj na CD ROM - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 2008 Prírodné vedy - integrovaný prístup: virtuálne laboratórium. - ISBN 978-80-8083-562-0.

 129. SKORŠEPA, M., VACULČÍKOVÁ, D., CEJPEK, K.: Biochemické experimentálne metódy. 1. vyd. Banská Bystrica : FPV UMB, 2008, 203 s. ISBN 978-80-8083-570-5.

 130. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Ako je to s priónmi? In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 6, 2001, č. 2, s. 25-28. ISSN 1338-1024.
  PDF

 131. SKORŠEPA, M.: Fyziologické tajomstvo skorbutu. In: Biológia, ekológia, chémia. roč. 11, 2006, č. 3, s. 22-25. ISSN 1338-1024.
  PDF

 132. SKORŠEPA, M., KMEŤOVÁ, J.: Possibilities of Internet in Chemical Experimentation. In: Didactics of science and technical subjectsInternet in science and technical education“. Hradec Králové: Gaudeamus, Vol. 3, 2005, s. 62-65.

 133. GREGÁŇ, F., SKORŠEPA, M.: Z histórie „chémie v priestore“. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, ser. chem. 2011, č. 13, s. 97-101.

 134. SKORŠEPA, M.: Vybrané elektrochemické metódy v monitoringu životného prostredia. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. Rigorózna práca.

 135. SKORŠEPA, M.: Informačné technológie v školskom chemickom experimentovaní. Banská Bystrica : FPV UMB, 2002. Dizertačná práca.

 136. SKORŠEPA, M.: Počítačom podporovaný experiment v školskej praxi. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity, 2015. Habilitačná práca.

 137. SKORŠEPA, M.: Potenciometrické stanovenie pH. In: Pulford, I. (ed): Environmentálna analytická chémia. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. s. 46-47.

 138. SKORŠEPA, M.: Neutralizačná kapacita. In: Pulford, I. (ed): Environmentálna analytická chémia. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. s. 47-49.

 139. SKORŠEPA, M.: Stanovenie uhlíka mokrou cestou. In: Pulford, I. (ed): Environmentálna analytická chémia. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. s. 101-102.

 140. SKORŠEPA, M.: Spektrofotometrické stanovenie dusičnanového dusíka. In: Pulford, I. (ed): Environmentálna analytická chémia. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. s.103-105.

 141. BORGGAARD, O.: Analýzy pôdy. In: Pulford, I. (ed): Environmentálna analytická chémia. Preložil Skoršepa, M. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. s. 94-111.

 142. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., MYŠKA, K.: Štruktúra chemických látok a modelovanie v chémii (Výučbové CD). Banská Bystrica : FPV UMB, 2006.

 143. KMEŤOVÁ, J., SKORŠEPA, M., JURAČKOVÁ, I. (zost.): Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III : zborník z medzinárodnej konferencie, Donovaly 29. – 31.5.2013. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2013. 201 s. ISBN 978-80-557-0546-0.

 144. TÖLGYESSY, J. (ed.), SKORŠEPA, M. (zodp. red.): Acta Universitatis Matthiae Belii. ser. chem. 2010, č. 12. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, ISBN 978-80-557-0069-4.

 145. TÖLGYESSY, J. (ed.), SKORŠEPA, M. (zodp. red.): Acta Universitatis Matthiae Belii. ser. chem. 2011, č. 13. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 102 s. ISBN 978-80-557-0224-7.

 146. TÖLGYESSY, J. (ed.), SKORŠEPA, M. (zodp. red.): Acta Universitatis Matthiae Belii. ser. chem. 2012, č. 14. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 115 s. ISBN 978-80-557-0387-9.

 147. SKORŠEPA, M., MELICHOVÁ, Z., MEDVEĎ, M., MELICHERČÍK, M.: Počítačom podporované experimenty. Virtuálne laboratórium chémie [online]. [cit. 2008-10-14].

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 10:00
Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky.