Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra geografie a geológie
Tajovského 40
97401 Slovensko

Profesijná charakteristika

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

 

2018 (RNDr.)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra geografie a regionálneho rozvoja

odbor: Geografia

Rigorózna práca: Advergaming ako nová forma marketingu cestovného ruchu na Slovensku

 

2013-2017 (PhD.)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra ekológie a environmentalistiky

odbor: ochrana a využívanie krajiny

Dizertačná práca: Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál v podmienkach tranzitívnej ekonomiky

 

2011-2013 (Mgr.)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra geografie a regionálneho rozvoja

odbor: geografia v regionálnom rozvoji

Diplomová práca: Návrh produktov cestovného ruchu v Hornonitrianskom regióne cestovného ruchu

 

2008-2011 (Bc.)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Katedra geografie a regionálneho rozvoja

odbor: geografia v regionálnom rozvoji

Bakalárska práca: Kultúrnohistorický potenciál Hornonitrianskeho regiónu cestovného ruchu

 

2004-2008

Gymnázium Partizánske

 


PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Geografické informačné systémy I.

Geografické informačné systémy II.

Moderné trendy v geografickej edukácii

Využitie IKT v geografii

Využitie IKT v geografickej edukácii

Virtuálne technológie v geografii

Programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji

Regionálna politika, rozvoj a plánovanie

Geografia sveta

IKT v environmentalistike

 


 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

SCOPUS Author ID: 57202856078