Obsah:

  1. Úvod do GIS – definícia, príklady využitia, základné pojmy, súradnicové systémy, zdroje údajov pre GIS, vrstvy (bodové, líniové, plošné), WMS server, kartografická interpretácia (kartogram, kartodiagram a i.), práca s tabuľkou, softvér ArcGIS a jeho charakteristiky
  2. Prostredie ArcGIS – základné panely, tlačidlá, nastavenie mierky, súradnicového systému, vkladanie vrstvy, grafická úprava vrstvy
  3. Práca s tabuľkou – pripojenie Excel tabuľky, selekcia, export prvkov vrstvy, export tabuľky z ArcGIS do Excel, vkladanie vlastného stĺpca
  4. Popisy (labels) – vkladanie popisov, ich úprava
  5. kartografická interpretácia – metóda kartogramu, kartodiagramu, metóda bodiek, metóda kvalitatívnych areálov, metóda odstupňovaných kruhových diagramov a metóda pomerných kruhových diagramov
  6. definovanie podmienok a selekcia na základe lokalizácie a vlastností
  7. Práca s WMS serverom
  8. Layout View – tvorba finálnej podoby mapy, vkladanie základných prvkov mapy – názov, mierka, legenda a i., uloženie projektu, export mapy

 

Literatúra:

KLAUČO, M. – WEIS, K. – GREGOROVÁ, B. – ANSTEAD, L. (2014): Geografické informačné systémy 1.

HOFIERKA, J. (2003): Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme.

HRUBÝ, M. (2006): Geografické Informacní Systémy (GIS).

BOLTIŽIAR, M. - VOJTEK, M. (2009). Geografické informačné systémy pre geografov II., vysokoškolský učebný text.

 

Práca na hodine:

vrstvy na stiahnutie:

https://uloz.to/!1a2r662ji9Pp/vrstvy-zip

https://umbsk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mzoncova_umb_sk/Eq_YC31oCHJAh9hs_fmS4WsBA52JVbW8DvFEsOFRLqpb-w?e=i0u3sB

volby2019

rozvodovosť

 

Zadania:

úloha 1 - vypracujte jednu mapu vo formáte A4 - tak aby ste vvyjadrili informácie o nezamestnanosti v roku 2018. Finálny obrázok nahrajte do 17.3. sem - https://goo.gl/forms/w8owOM02PjdumBs03

úloha 2 - dopracujte mapu, ktorú sme začali na hodine na základe štatistiky rozvodovosti v okresoch SR za rok 2018 (štatistika na stiahnutie vyššie). Finálny obrázok nahrajte do 14.4. sem - https://forms.gle/tbyyBZbbDgxNKqXg9