Po ukončení štúdia predmetu sú študenti schopní:

 • samostatne vytvárať tematické mapy rôzneho zamerania
 • vytvárať vlastné vektorové (bodové, líniové, polygónové) vrstvy geografických informácií
 • spracovávať vektorové vrstvy podľa zadaných podmienok
 • samostatne pracovať s externými zdrojmi dát a aplikovať ich
 • polohovo umiestniť (georeferencovať) rôzne rastrové podklady
 • vytvoriť mapu krajinnej štruktúry a identifikovať zmeny v časových horizontoch
 • pracovať s historickými mapami, leteckými snímkami
 • realizovať základné morfometrické analýzy a vizualizácie na báze digitálneho modelu terénu

Stručná osnova predmetu:

 1. Polohové priradenie (georeferencovanie) rastra.
 2. Tvorba vlastných vektorových vrstiev (bodové, líniové, polygónové) na rastrovom podklade, ich editácia a práca s atribútovou tabuľkou na príklade tvorby mapy krajinnej štruktúry.
 3. Zoznámenie sa s prostredím ArcToolbox a jeho prvkami.
 4. Vybrané geoprocesingové nástroje (Union, Merge, Erase, Dissolve ...) a ich využitie.
 5. Prenos GPS súradníc z externých zariadení do prostredia ArcGIS a ich spracovanie.
 6. Digitálny model terénu – jeho predstavenie a princíp.
 7. Morfometrické analýzy reliéfu na báze digitálneho modelu terénu (sklony a orientácie svahov).
 8. Znázornenie reliéfu na báze digitálneho modelu terénu (tieňovanie reliéfu, farebné škálovanie výšok).
 9. Rozšírená práca s leteckými snímkami a GIS servermi (WMS, ArcGIS online a pod.).

 

Vrstvy na stiahnutie:

Hranice obcí, okresov, krajov SR https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie/

Corine land cover vo formáte .shp (roky 1990, 2000, 2006, 2012) - potrebná registrácia http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover

vrstvy učebňa - https://umbsk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mzoncova_umb_sk/EkCl2wxK3ZNBnsr0ApNRYIwB317Ubk8kWeYNfhrfX5dzxQ?e=l5VLJk

vrstvy Slovensko - https://umbsk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mzoncova_umb_sk/EkCV04nWR2lMstI2vOPf1lQBUQIOvtcBMhWLnyj-cv1C6g?e=bpJ9OJ

vrstvy (rieky, cesty) - https://drive.google.com/file/d/19-63ETF8vJ6FYpdQZ8ow6BdOTfFY5jW9/view?usp=sharing

DMR_BB

 

WMS servers:

Historické mapovanie http://tiles.geop.sazp.sk/base/service?

Digitálny model reliéfu: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_dmr3_wms/service.svc/get

 

Literatúra:

KLAUČO, Michal – WEIS, Karol – GREGOROVÁ, Bohuslava – ANSTEAD, Lenka (2014): Geografické informačné systémy 2. 1. vyd. Banská Bystrica: FPV UMB, 2014, 99 s. ISBN 978-80-557-0684-9

KLAUČO, Michal – WEIS, Karol – GREGOROVÁ, Bohuslava – ANSTEAD, Lenka (2014): Geografické informačné systémy 3. 1. vyd. Banská Bystrica: FPV UMB, 2014, 90 s. ISBN 978-80-557-0691-7

 

 

 hronsek

 

Úloha na doma:

Vytvorte mapu krajinnej štruktúry obce/mesta odkiaľ pochádzate na podklade mapy zo stránky mapy.cz (kategórie: zastavaná plocha, lesné porasty, poľnohospodárska pôda, lúky, vodná plocha, iné areály).

Hotovú mapu nahrajte do formulára: https://forms.gle/94uDP4h86ZvXi1Xv6