Odporúčaná literatúra, odborné články a užitočné webové stránky k jednotlivým tematickým okruhom predmetu:

Softvér Marble (mapy na stiahnutie tu)

Mapker 3

Editor máp 2

Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy, učebný materiál, dostupný tu.

Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre základné školy, učebný materiál, dostupný tu.

Hodnotenie kvality vybraných digitálnych učebných pomôcok

Esri StoryMaps

Tvorba Time line

Geografia pre základné a stredné školy

Tvorba 3D kartogramu v programe Google Earth pomocou štatistík z portálu Factbook.org

Kozák, J. Google Earth a jeho aplikace ve vzdělávaní. Diplomová práca. Dostupné tu.

Bartošová, M. 2014. Interaktívne pracovné listy z geografie s vyžitím programu Hot Potatoes. Dostupné tu.

Tvorba interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes (manuál). Dostupné tu.

Dravecký, J. 2011. Súčasné trendy v skúšaní a hodnotení žiakov. Dostupné tu.

Kicová, K. 2015. Alternatívne prístupy k pedagogickému hodnoteniu vo vyučovacom procese. Dostupné tu.

Nováková, E. Využitelnost hry postcrossing ve výuce regionálního zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta. Dostupné tu.

Farárik, P. 2014. Tvorba interaktívnych cvičení v Learning Apps s dôrazom na geografiu. Dostupné tu.