Osnova predmetu

•  Vysvetlenie základných pojmov (programovanie, program, projekt) a cieľov programovania  a projektovania

•  Projektový cyklus (modely a fázy projektových cyklov)

•  Diseminácia, publicita a informovanosť o projekte

•  Manažment projektu (manažment  a jeho funkcia, projektový manažér, projektový tím)

•  Kvalita projektu (relevantnosť, udržateľnosť, štúdia uskutočniteľnosti)

•  Riziká a ohrozenia projektu

•  Projekty, zamerané na riešenie problémov rozvoja regiónov v podmienkach SR

•  Programové zabezpečenie prípravy a implementácie projektov v SR v programovom období 2007-2013

•  Inštitucionálne zabezpečenie prípravy a implementácie projektov v SR v programovom období 207-2013

•  Praktické ukážky vybraných projektov

•  Príprava konkrétneho projektu z vybraného OP 2007-2013

 

Literatúra

Programové dokumenty SR pre programovacie obdobie 2007-2013 (http://www.nsrr.sk/nsrr/nsrr/)
Programové dokumenty SR pre programovacie obdobie 2014-2020 (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/)
Operačné programy
Programy cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020
RAJČÁKOVÁ, E. (2009): Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava: Geo-grafika, 2009, 136 s. ISBN 978-80-893-1709-7
ORBÁNOVÁ, I. - URBANČÍKOVÁ, N. 2004. Písanie projektov pre pracovníkov verejnej správy. Dostupné tu.
Metodická príručka na písanie PHSR dostupná tu.
 
TESTY
 
 
Cvičenia
1. Vyhľadajte projekt vo Vašom meste alebo regióne, ktorý bol spolufinancovaný z fondov EÚ. Vytvorte krátke 30-sekundové video s cieľom propagácie tohto projektu. Cieľom bude zapojenie sa do súťaže "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2018". Viac info tu.
 
2. Vytvorte Ganttov diagram, v ktorom vyjadríte časový harmonogram projektu.
Ako na to - video.
 
 
3. Na portáli ITMS2014+ vyhľadajte zrealizované projekty podľa jednotlivých operačných programov vo vybranom samosprávnom kraji.
   a) štatisticky zhodnoťte, kolko € bolo v rámci OP prefinancovaných
   b) zhodoťte, ktoré regióny sú podporované najviac a ktoré najmenej
   c) zhodnoťte 5 najväčších projektov, ich zameranie a význam v rámci kraja
   d) vytvorte mapu, kde metódou kartodiagramu znázorníte lokalizáciu čerpania financií z OP.
 
 
4. Na základe nájdenej výzvy vypracujte projekt na ľubovoľnú tému. Projekt bude obsahovať:

 

-          Výzva

-          Názov projektu

-          Cieľ projektu

-          Popis súčasného stavu

-          Cieľová skupina, územie

-          Rozpočet

-          Harmonogram

-          Marketingový plan

 

Projekt odprezentujete na hodine vo forme prezentácie.