Osnova predmetu

Región ako objekt geografie, regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
Objekt, subjekt a nástroje regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
Indikátory a metódy hodnotenia úrovne rozvoja regiónov
SWOT a TOWS analýza
Teórie regionálneho rozvoja
Regionálny rozvoj a regionálna politika EÚ a SR
Cezhraničná a euroregionálna spolupráca
Nástroje a systém pomoci kandidátskym krajinám (PHARE, ISPA, SAPARD a i.)
Štrukturálne fondy (ERDF, ESF) a kohézny fond - význam a využitie v regionálnej politike EÚ
Regionálny rozvoj a regionálna politika SR
Programové, Inštitucionálne a legislatívne zabezpečenie regionálneho rozvoja a regionálnej politiky SR
Sociálno-ekonomický rozvoj regiónov SR a regionálne disparity - hlavný dôvod implementácie regionálnej politiky SR (súčasný stav, perspektívy)
 
Literatúra
MICHAELI, E., MATLOVIČ, R., IŠTOK, R., KLAMÁR, R., HOFIERKA, J.,  MINTÁLOVÁ, T., MITRÍKOVÁ, J. (2010): Regionálny rozvoj pre geografov. 1. vyd. Prešov: Prešovská Univerzita, 2010, 582 s. ISBN 978-80-555-0065-2
RAJČÁKOVÁ, E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 120 s. ISBN 80-22320-38-2

RAJČÁKOVÁ, E. (2011): Programy a projekty v regionálnom rozvoji a regionálnej  politike. 1. vyd. Bratislava: Geo-grafika, 2011, 106 s. ISBN 978-80-893-1717-2 

OREMUSOVÁ, D. Regionalizácia a regionálny rozvoj Slovenska.

Teórie regionálneho rozvoja

Vývoj EÚ

 

Zadania

Cvičenie 1 - Vymedzenie základných pojmov, typy regiónov, NUTS

Cvičenie 2 - Programové a inštitucionálne zabezpečenie RR na regionálnej a miestnej úrovni

Cvičenie 3

Cvičenie 4 - Neoklasicistické, Polarizačné, Štrukturálne a inštitucionálne, Integrálne

Cvičenie 5