print

Základy IKT pre geografov

Obsah:

Úvod do problematiky

Prehľad vybraných informačných a komunikačných technológií

Cloudové služby 1

Cloudové služby 2

Prezentačné nástroje 1

Vektorová a rastrová grafika pre tvorbu ilustračných obrázkov a schém

Komunikačné nástroje 1 (statická komunikácia)

Komunikačné nástroje 2 (videokonferencie)

Tabuľkový a štatistický softvér 1

Tabuľkový a štatistický softvér 2

Tvorba myšlienkových máp

Prezentácia záverečných projektov

Prezentácia záverečných projektov 2

 

Študent svoju celkovú prácu na hodine zhrnie do semestrálnej práce podľa šablóny.