Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia,Doktorandi

Profesijná charakteristika

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,           

Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia

 

Vzdelanie

 • 2014 - 2019: Bc., Mgr., FPV UMB Banská Bystrica
  • študijný odbor: environmentálny manažment
  • študijné programy: environmentalistika; environmentálne manažérstvo 
 • 2019 - súčasnosť: interný doktorand, FPV UMB, KŽP
  • študijný program: sanácia environmentálnych záťaží
  • školiteľ: doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
  • téma dizeratčnej práce: Vplyv pôdnych vlastností na obsah a mobilitu potenciálne toxických prvkov pochádzajúcich z environmentálnej záťaže

Vyučované predmety

 • Ekosystémové služby - seminár 
 • Pedológia a ochrana pôdy - seminár
 • Toxikológia pracovného prostredia - seminár 
 • Zelená ekonomika - seminár
 • Legislatívne aspekty životného prostredia - seminár

 

Publikácie / Publications

 • ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Riziká kontaminácie biotických a abiotických zložiek životného prostredia kadmiom a olovom = The risk of the contamination of the biotic and abiotic environmental components by cadmium and lead / Jozef Varga, Nikola Benková.
In Krízový manažment = Crisis management : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline : scientific-technical magazine of Faculty of Special Engineering at University of Žilina in Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 2020. - ISSN 1336-0019. - Roč. 19, č. 1 (2020), s. 11-19.
[VARGA, Jozef (70%) - BENKOVÁ, Nikola (30%)]

ADF02            Potenciálne biodostupné formy ortuti v antropogénnej pôde Haldy Veľká Studňa (Malachov) = Potential bioavailable forms of mercury in anthropogenic soil of the heap of Veľká Studňa (Malachov) / Nikola Benková ... [et al.].
In Ekologické štúdie : recenzovaný časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín. - Bratislava : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2019. - ISSN 1338-2853. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 16-24.
[BENKOVÁ, Nikola (50%) - MIDULA, Pavol (20%) - VARGA, Jozef (20%) - WICHE, Oliver (10%)]

ADF03            Kadmium pochádzajúce z banskej činnosti ako zdroj kontaminácie pôdy a rastlín = Cadmium originating from mining activities as a source of soil contamination / Jozef Varga ... [et al.].
In Ekologické štúdie : recenzovaný časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín. - Bratislava : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2020. - ISSN 1338-2853. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 34-40.
[VARGA, Jozef (30%) - KANIANSKA, Radoslava (25%) - BENKOVÁ, Nikola (15%) - KIZEKOVÁ, Miriam (15%) - JANČOVÁ, Ľubica (15%)]

 • ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          Soil arthropods in differently used agroecosystems along an ecological gradient in Slovakia / Radoslava Kanianska ... [et al.].
In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2020. - ISSN 1211-8516. - Vol. 68, no. 3 (2020), pp. 507-518.
[KANIANSKA, Radoslava (50%) - JAĎUĎOVÁ, Jana (10%) - KIZEKOVÁ, Miriam (10%) - MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila (10%) - ŠIŠKA, Bernard (10%) - VARGA, Jozef (5%) - BENKOVÁ, Nikola (5%)]

 • AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia / Radoslava Kanianska ... [et al.].
In Advances in environmental research. Vol. 71. - 1. vyd. - New York : Nova Science Publishers, 2020. - ISBN 978-1-53617-488-5. - ISSN 2158-5717. - Pp. 95-121.
[KANIANSKA, Radoslava (30%) - TIAN, Dong (15%) - KIZEKOVÁ, Miriam (15%) - ŠIŠKA, Bernard (10%) - ZHANG, Xiaoshuan (10%) - FENG, Jianying (10%) - VARGA, Jozef (5%) - BENKOVÁ, Nikola (5%)]

 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Monitoring obsahu minerálnych látok v pôde a nadzemnej biomase trvalých trávnych porastov = Monitoring of mineral concentration in soil and aboveground biomass of permanent grasslands / Miriam Kizeková ... [et al.].
In Vedecké práce katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov : zborník online vedeckých prác / rec. Rudolf Holúbek, Jozef Húska. - 1. vyd. - Nitra ; Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. - ISBN 978-80-552-2244-8. - S. 139-143.
[KIZEKOVÁ, Miriam (16%) - ČUNDERLÍK, Jozef (16%) - DUGÁTOVÁ, Zuzana (16%) - JANČOVÁ, Ľubica (16%) - KANIANSKA, Radoslava (16%) - MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila (16%) - BENKOVÁ, Nikola (4%)]

AED02           Zhodnotenie fyzikálnych vlastností poľnohospodársky využívaných fluvizemí na alúviu rieky Orava = Evaluation of physical properties of agriculturally used fluvisols on the alluvium of Orava river / Nikola Benková, Radoslava Kanianska ... [et al.].
In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy = Proceedings of soil science and conservation research institute / rec. Beata Houšková, Bohdan Juráni ... [et al.]. 41. - 1. vyd. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2020. - ISBN 978-80-8163-039-2. - S. 22-29.
[BENKOVÁ, Nikola (40%) - KANIANSKA, Radoslava (20%) - JANČOVÁ, Ľubica (20%) - KIZEKOVÁ, Miriam (20%)]

 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            Hodnotenie pôdnej reakcie a redox potenciálu pôdy pozdĺž toku rieky Orava = Assessment of soil reaction and soil redox potential along the Orava river / Nikola Benková, Jozef Varga, Eduard Lukáč.
In Študentská vedecká konferencia 2020 : zborník recenzovaných príspevkov [zo zrušenej študentskej vedeckej konferencie s plánovaným termínom konania 7.4.2020 v Nitre / ed. Ján Spišiak, Slavka Račáková ; rec. Patrik Voštinár, Miroslav Melicherčík ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. - ISBN 978-80-557-1733-3. - S. 52-58.
[BENKOVÁ, Nikola (60%) - VARGA, Jozef (20%) - LUKÁČ, Eduard (20%)]

 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01            Soil compaction as a result of unsustainable soil management / Nikola Benková, Radoslava Kanianska.
In Inżynieria i kszałtowanie środowiska = Environmental engineering and design : książka abstraktów, 4. online konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 30.10.2020. - 1. vyd. - Zielona Góra : Uniwersity of Zielona Góra, 2020. - ISBN 978-83-950036-1-5. - S. 19.
[BENKOVÁ, Nikola (60%) - KANIANSKA, Radoslava (40%)]

 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01            Influence of land use on selected physical properties of soil / Nikola Benková.
In Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : on occasion of the Science and technology week in the Slovak Republic : proceedings of abstracts, Nitra, 11th November 2020 / rec. Alena Andrejiová, Henrieta Arpášová ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra, 2020. - ISBN 978-80-552-2242-4. - S. 48-48.
[BENKOVÁ, Nikola (100%)]

AFH02            Comparison of two different potential bioavailable forms of mercury in Technosol developed on the heap after Hg-mining activity / Nikola Benková, Pavol Midula, Oliver Wiche.
In Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : on occasion of the Science and Technology Week : proceedings of abstracts, 07.11.2019, Nitra / rec. Július Árvay, Daniel Bajčan ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. - ISBN 978-80-552-2083-3. - S. 44.
[BENKOVÁ, Nikola (70%) - MIDULA, Pavol (15%) - WICHE, Oliver (15%)]

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
dohodou cez e-mail