Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia,Doktorandi

Profesijná charakteristika

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,           

Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia

 

Vzdelanie

 • 2014 - 2019: Bc., Mgr., FPV UMB Banská Bystrica
  • študijný odbor: environmentálny manažment
  • študijné programy: environmentalistika; environmentálne manažérstvo 
 • 2019 - súčasnosť: interný doktorand, FPV UMB, KŽP
  • študijný program: sanácia environmentálnych záťaží
  • školiteľ: doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.
  • téma dizeratčnej práce: Vplyv pôdnych vlastností na obsah a mobilitu potenciálne toxických prvkov pochádzajúcich z environmentálnej záťaže

Vyučované predmety

 • Ekosystémové služby - seminár 
 • Pedológia a ochrana pôdy - seminár
 • Toxikológia pracovného prostredia - seminár 

Publikácie / Publications

 • BENKOVÁ, N. - MIDULA, P. - WICHE, O. 2019. Comparison of two different potential bioavailable forms of mercury in Technosol developed on the heap after Hg-mining activity. In Scientific conference of PhD. students of FAFR, FBFS and FHLE SUA in Nitra with international participation : on occasion of the Science and Technology Week : proceedings of abstracts. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2083-3, s. 44.
 • BENKOVÁ, N. - MIDULA, P. - VARGA, J. - WICHE, O. 2019. Potenciálne biodostupné formy ortuti v antropogénnej pôde haldy Veľká Studňa (Malachov). In Ekologické štúdie : recenzovaný časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín. Bratislava : Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, 2019. ISSN 1338-2853, 2019, roč. 10, č. 2, s. 16-24.
 • BENKOVÁ, N. - VARGA, J. - LUKÁČ, E. 2020. Assessment of soil reaction and soil redox potential along the Orava river. In Študentská vedecká konferencia 2020 : zborník recenzovaných príspevkov [zo zrušenej študentskej vedeckej konferencie s plánovaným termínom konania 7.4.2020 v Nitre]. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISBN 978-80-557-1733-3, s. 52-58.
 • VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020. Riziká kontaminácie biotických a abiotických zložiek životného prostredia kadmiom a olovom. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1336-0019, 2020, roč. 19, č. 1, s. 11-19.
 • KANIANSKA, R. - TIAN, D. - KIZEKOVÁ, M. - ŠIŠKA, B. - ZHANG, X. - FENG, J. - VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020. Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia. In Advances in environmental research. New York : Nova Science Publishers. ISSN 2158-5717, 2020, vol. 71, p. 95-121.
 • KANIANSKA, R. - JAĎUĎOVÁ, J. - KIZEKOVÁ, M. - MAKOVNÍKOVÁ, J. - ŠIŠKA, B. - VARGA, J. - BENKOVÁ, N. 2020.  Soil arthropods in differently used agroecosystems along an ecological gradient in Slovakia. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2020. ISSN 1211-8516, vol. 68, no. 3, pp. 507-518.
 • BENKOVÁ, N. - KANIANSKA, R. 2020. Soil compaction as a result of unsustainable soil management. In Inżynieria i kszałtowanie środowiska = Environmental engineering and design : książka abstraktów, 4. online konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 30.10.2020. Zielona Góra : Uniwersity of Zielona Góra, 2020. ISBN 978-83-950036-1-5. p. 19.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-