Vyhlásenie AS FPV UMB v Banskej Bystrici k aktivitám Iniciatívy vysokoškolských učiteľov a Iniciatívy slovenských učiteľov

Akademický senát Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, poznajúc význam a hodnoty vzdelávania v našej spoločnosti, podporuje Iniciatívu vysokoškolských učiteľov (IVU) a Iniciatívu slovenských učiteľov (ISU) a považuje ich požiadavky za opodstatnené.

Regionálne i vysoké školstvo sú dlhodobo podfinancované. Spoločenský, sociálny a finančný status profesie učiteľa nezodpovedá dôležitosti jeho úlohy pri formovaní budúcich generácií. Hodnoty našej spoločnosti tvoria predovšetkým um a vedomosti nadobudnuté mnohými generáciami, za ktorých rozvíjanie, šírenie nesú zodpovednosť učitelia a za ich zabezpečenie štát.

Vyzývame členov akademickej obce FPV UMB v Banskej Bystrici, aby podporili aktivity IVU a ISU.

Zároveň vyjadrujeme podporu členom akademickej obce FPV UMB v Banskej Bystrici, ktorí sa aktívne zapojili do štrajku.

Banská Bystrica, 17. 2. 2016