Rozhodnutie o skúškovom období v zimnom semestri 2020/2021

Dekanka Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici s cieľom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 v súčasnej epidemickej situácii rozhodla, že skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sa bude uskutočňovať dištančne, v termínoch podľa platného harmonogramu. V opodstatnených prípadoch môže byť dekankou povolené prezenčné skúšanie za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.