Rozhodnutie o výučbe v letnom semestri 2020/21

Na základe rozhodnutia krízového štábu FPV UMB zo dňa 26.01.2021 začne výučba v letnom semestri 2020/21 podľa platného harmonogramu na AR 2020/2021, t.j. od 08.02.2021.

Výučba bude prebiehať dištančne podľa platného zverejneného rozvrhu. 

Ak to epidemiologická situácia v najbližších týždňoch umožní, dekanka, v záujme kvality poskytovaného vzdelávania a hodnoty vzdelania, po predložení a schválení návrhu Krízovým štábom FPV UMB, umožní prezenčnú výučbu vybraných predmetov študijných programov. Zoznam týchto predmetov spolu s termínmi, v ktorých sa bude ich prezenčná výučba realizovať, bude včas zverejnený na webovej stránke fakulty. Študentom, ktorých sa bude prezenčná výučba týkať, bude zaslaný e-mail s podrobnejšími informáciami.