Stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k návrhu novely VŠ zákona

Dekani fakúlt vysokých škôl SR intenzívne vnímajú prípravu novely zákona o vysokých školách, ktorej neoficiálne verzie v súčasnosti kolujú medzi odbornou aj širšou komunitou. Dekani zastávajú názor, že svoje návrhy na úpravu predložia až k oficiálnej verzii zverejnenej predkladateľom, teda MŠVVaŠ SR. Dekani sú presvedčení o potrebe otvorenej odbornej diskusie nielen k novele zákona, ale aj k víziám ďalšieho smerovania vysokého školstva v Slovenskej republike. Dekani sú pripravení na racionálny dialóg, a tiež na hľadanie spoločných riešení s cieľom správneho nastavenia riadenia vysokých škôl, pri zachovaní ich akademických práv a slobôd v demokraticky fungujúcej spoločnosti. Na základe textácie stanoviska SRK zo dňa 29.1.2021 dekani pozitívne vnímajú prísľub účasti ministra školstva na zasadnutí SRK, na ktorom vysvetlí pripravované zmeny uvedené v návrhu novely zákona oficiálne zverejnenej na verejné pripomienkovanie. Na zasadnutie SRK budú prizvané aj ďalšie platformy, medzi ktorými bude, po dohode, aj Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR.

 

                                                                                                    Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR

01/02/2021