Fakulta Prírodných vied UMB


Deň zeme 2021

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla, ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Z Fakulty prírodných vied UMB sa do Dňa zeme zapojila katedra biológie a ekológie, katerda geografie a geológie a katedra životného prostredia.

Katedra biológie a ekológie FPV UMB a Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozvali pri príležitosti Dňa Zeme na webinár "Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity v systémovom pohľade". Cieľom podujatia bola prezentácia nových publikácií reflektujúcich ohrozenie biodiverzity a životného prostredia v širokom zmysle. Súčasťou webinára bola aj diskusia o reakciách spoločnosti na aktuálne výzvy súčasnosti (ohrozenie a strata biodiverzity, zmena klímy a ich implikácie, nedostatočná reflexia zložitosti biologických a ekologických systémov a pod.) a pohľad do budúcnosti na príklade vysokých škôl a SAV.

Katedra geografie a geológie FPV UMB tento rok pozvala všetkých študentov, aby sa zapojili do celosvetovej kampane Global Clean Up a pridali tak aj Slovensko na mapu krajín, kde mladí ľudia aktívne pomáhajú našej planéte. K dnešnému dňu je do kampane zapojených viac ako 50 tisíc partnerov.

Zapojiť sa mohli ako jednotlivci alebo ako malá skupinka (s rešpektovaním protipandemických opatrení), stačilo sa zaregistrovať a napísať o vašej plánovanej aktivite. Global Clean Up nie je len o zbieraní odpadkov, ale aj o predchádzaní vzniku odpadu, recyklácii, kompostovaní, či o tvorivých nápadoch pre využitie starších materiálov, ktoré by sa inak odpadom stali (tzv. upcycling). Veľmi dôležité je aj šírenie povedomia o správnom nakladaní s odpadmi vo vašom okolí.

Ak je vám bližšia problematika zelene a stromov, do kampane ste sa mohli zapojiť aj tak, že vysadíte vhodné stromy, alebo inými aktivitami, ktoré chránia a vytvárajú nové zelené plochy vo vašej obci či meste. Alebo pomocou aplikácie Global Earth Challenge App ste mohli zdokumentovať kvalitu ovzdušia vo svojom bydlisku a upozorniť tak na problematiku znečistenina ovzdušia. Viac zaujímavých inšpirácií, ako sa zapojiť nájdete Tu:

Katerda životného prostredia FPV UMB pripravila video, ktoré vzniklo na podporu informovanosti verejnosti ku Dňu Zeme. Hlavnou myšlienkou bol návod, ktorý by priblížil širokej verejnosti možnosti, ako vieme v bežnom živote a pri bežných činnostiach prispievať k ochrane životného prostredia a tým chrániť našu planétu. Hlavnými aktérmi vo videu boli študenti Katedry životného prostredia. Študenti si pripravili vlastnú vizualizáciu „Ako viem prispieť k ochrane svojej planéty?“. Následne sa video rozdelilo do jednotlivých sekcií a spojilo do konečnej podoby, tak ako ho môžete vidieť Tu. Zapojeným študentom by som chcela poďakovať za ich kreativitu, ochotu zapojiť sa do pekného projektu podpory a ochrany našej planéty a Mgr. Tomášovi Valentovi za jeho technickú podporu v oblasti zvukovej stránky videa.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela