Uvedenie knihy do života 2021

Monografiu o hnedouhoľnom baníctve v okolí Veľkého Krtíša uvedli do života dňa 12. augusta 2021 o 17:00 hod v priestoroch spoločenskej miestnosti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Autori monografie:

  • doc. et doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. - Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • † doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.

Niekoľko prvenstiev monografie
História spracovanej baníckej (montánnej) činnosti:

  • prvýkrát sú v katastrálnych územiach jednotlivých sídel presne lokalizované historické banské oblasti, čo je vizualizované aj na priložených mapách, t. j. história ťažby uhlia je prvýkrát spracovaná podľa jednotlivých ťažobných lokalít a nie podľa katastrálnych území jednotlivých obcí, čím sa odstránili mnohé nepresnosti a historické omyly,
  • prvýkrát sú komplexne spísané dejiny ťažby hnedého uhlia v Medokýšnej doline v baniach Barbora a Eva vo Veľkom Krtíši, ako prvých skutočných baní fungujúcich v západnej časti Novohradu,
  • monografia prvýkrát publikuje historické banské mapy (farebné, kolorované) a mnohé ďalšie historické dokumenty z predmetnej oblasti vydané do pol. 20. storočia, ktoré sú uložené v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici.


Banská krajina v okolí Veľkého Krtíša:

  • monografia prvýkrát komplexne hodnotí negatívne a pozitívne vplyvy na krajinu v regióne Veľkého Krtíša vplyvom ťažby hnedého uhlia v danom regióne (na reliéf, vodstvo, vegetáciu),
  • monografia prvýkrát prináša komplexnú podrobnú analýzu vplyvov baníctva na región Veľkého Krtíša (sídla, komunikácie, priemysel, služby),
  • prvýkrát podrobne opisuje a vizualizuje vznik a vývoj mesta Veľký Krtíš ako novovzniknutého sídla v danom regióne.

Článok v Bystricovinách si môžete prečítat Tu.