Spolupráca a realizované projekty

Od septembra 2017 Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií spolupracuje so Strediskom lavínovej prevencie Horskej záchrannnej služby na výskume možností monitorovania lavínového rizika za využitia moderných geoinformačných metód, konkrétne leteckej fotogrametrie a laserového 3D skenovania v modelovom území Žiarskej doliny v Západných Tatrách.

 

Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií v roku 2019Hrad Lupca logo participovalo na  úlohách súvisiacich s rekonštrukciou Hradu Ľupča. Konkrétne išlo o prípravu podkladových dát pre realizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukčných prác časti tzv. barbakanu. Práce boli realizované technológiou laserového skenovania (TLS) s následným spracovaním 3D dát do formy priečnych a pozdĺžnych rezov. Testovaná bola aj metóda bezpilotnej leteckej fotogrametrie pre generovanie modelu povrchu, resp. vonkajšieho opláštenia hradu.