Vnútorný systém kvality

UMB zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Implementácia vnútorného systému kvality prebieha v súlade so štandardmi SAAVŠ a jeho sústavným rozvojom sa zabezpečí jeho zlepšovanie a dosahovanie dobrej praxe. Predmetom vnútorného systému kvality je vysokoškolské vzdelávanie, výskumná činnosť, vývojová činnosť, umelecká činnosť a ďalšia tvorivá činnosť (ďalej len „tvorivá činnosť“). Pôsobnosť vnútorného systému kvality je vymedzená organizačnou štruktúrou UMB a jej súčastí v sídle a mimo jej sídla. Vnútorný systém kvality je aplikovateľný na všetky procesy vysokoškolského vzdelávania a všetky procesy tvorivej činnosti.

Najvyšším vnútorným orgánom UMB, ktorý:

  • rozhoduje o udelení oprávnenia uskutočňovať študijný program v odbore a stupni, v ktorom má UMB udelené oprávnenie na jeho uskutočňovanie zapísané v registri študijných odborov a registri študijných programov, 
  • posudzuje žiadosti určené pre SAAVŠ o akreditáciu študijného programu v odbore a stupni, v ktorom UMB nemá udelené oprávnenie na jeho uskutočňovanie a ktorý posudzuje žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania,

je Rada pre vnútorný systém kvality UMB v Banskej Bystrici.

Rada pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade so smernicou Univerzity Mateja Bela č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo schválila dňa 20.5.2021 tento Štatút Rady kvality Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.

Rada kvality FPV UMB je rozhodovacím orgánom, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre všetky pracoviská fakulty, na ktorých sa uskutočňujú študijné programy, habilitačné konania a inauguračné konania.