print

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra životného prostredia
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 108
Telefón: 048 446 5808

Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Peter.Andras@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

1971 – 1976   Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Geochémia,

1978              Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave, rigorózna skúška (RNDr.)

1980 – 1984  Geologický ústav Slovenskej akadémie vied – interná ašpirantúra; žiak akademik

                      Prof. RNDr. Bohuslava Cambela, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)

                      a Univ. Prof. Dr. phil. Ericha Schrolla (Universität Wien)

1985             kandidát geologických vied (CSc.) 

1989             samostatný vedecký pracovník II/A

1986             Atom absorption spectrometry course, Pye Unicam/ Philips, Cambridge

1997             Ecological Risk and Decision Making, United States Environmental Protection Agency

2002             Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác. 23/98, 2002

2006 – 2008  hosťujúci docent, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

2008             docent

2009             hosťujúci profesor (North University, Baia Mare, Rumunsko)

2011             profesor (VŠB – Technická univerzita, Ostrava, Česká republika)

 

Profesné zaradenie

1976 – 1980   študijný pobyt, Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

1980 - 1985   interný ašpirant, Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

1983 – 2000   vedúci laboratórií Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Banská Bystrica,

2000 – 2001   vedúci odboru - Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentalistiky Centra

                      environmentalistiky a informatiky, Banská Bystrica

2001 - 2006   FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - externý vysokoškolský učiteľ

2003 – 2006   vedúci pobočky Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici

1988             samostatný vedecký pracovník (II/a), Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Banská Bystrica

2006              FPV UMB, Banská Bystrica, Katedra ekológie a environmentálnej výchovy, hosťujúci docent

2008             docent - FPV UMB, Katedra životného prostredia

2009              vedúci Inštitútu biológie a geológie - spoločného pracoviska SAV & UMB

2011              profesor

 

Pedagogická činnosť

Predmetová profilácia:

Geológia

Geochémia

Abiotické prostredie

Mineralógia

Kontaminácia ekosystemov (Katedra chémie FPV UMB)

Minerálne štruktúry v odpadových materiáloch (TU Zvolen)

 

Oblasť tém záverečných prác

všeobecné témy záverečných (Mgr.) prác:

Distribúcia ťažkých kovov v oblasti starých banských diel

Špeciácia toxických kovov (As, Sb) v krajinných zložkách

Kontaminácia krajinných zložiek ťažkými kovmi na vybraných lokalitách

Kontaminácia rastlinstva ťažkými kovmi na vybraných lokalitách

Migrácia vybraných ťažkých kovov v zóne zvetrávania na vybraných lokalitách

Možnosti využitia prírodných sorbentov pri ochrane životného prostredia v oblasti starých banských diel

Biochemická degradácia rudných minerálov

 

Vedecko-výskumná činnosť

rudná mineralógia, izotopové štúdium C, O, Pb, štúdium fluidných inklúzií, environmentálne štúdium kontaminácie krajinných zložiek ťažkými kovmi a jej remediácie, biotechnológie

garnat Bc. štúdia, odbor 4.3.3. Environmentálny manažment

garnat Bc. a Mgr. štúdia, odbor 4.3.3. Environmentálny manažment

2008-2012 kogarant doktoradského štúdia, odbor 4.3.3. Environmentálny manažment

člen Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti pre výskum pevnej fázy SOLIPHA v rámci projektu APVV-VVCE-0033-07

člen Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti pre integrovaný výskum zemskej geosféry v rámcvi grantu OPVaV-2009/4.1/03-SORO

 

Vedúci doktorandského štúdia:

 

RNDr. Jana Rusková, PhD: Uplatnenie environmentálnej politiky pri remediácii banských záťaží vo vybraných lokalitách okolia Banskej Bystrice (Špania Dolina, Malachov a Ľubietová) – dizertačná práca obhájená 30. 9. 2009

RNDr. Adam Lichý, PhD: Remediácia krajiny kontaminovanej baníckou záťažou – projekt dizertačnej práce obhájený roku 2008 – dizertačná práca obhájená 29. 9. 2010

Mgr. Lenka Matúšková, PhD: Environmentálny manažment a monitoring záťaže baníckej krajiny v okolí Ľubietovej – dizertačná práca obhájená 30. 9. 2010

Ing. Štefan Aschenbrenner, PhD.:  Populačná biológia vybraných druhov cievnatých rastlín na haldových stanovištiach – dizertačná práca obhájená 27. 8. 2012

RNDr. Jozef Krnáč, PhD.: Kontaminácia baníckej krajiny v okolí Banskej Bystrice ťažkými kovmi – dizertačná práca obhájená 28. 8. 2012

Ing. Ján Dubiel: Transport ťažkých kovov v systéme substrát – koreň – nadzemná časť.

 

Vedúci postdokov:

 

Assoc. prof. Sherif Kharbish, PhD. Geology Department, Faculty of Science, Suez Branch, Suez    Canal University, El Salam, Egypt

Dr. Giuseppe Buccheri, INAIL ex ISPESL, Department of Productive Plants and      Interaction with the Environment (DIPIA), Rome, Italy

Ing. Eva Lacková, PhD., VŠB-Technická Universita v Ostrave, Ostrava-Poruba

Mgr. Tomáš Klimko, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Komenského, Bratislava

Ing. Dorota Marciocha, Institute of Environmental Engineering, The Silesian University of Technology, Environmental Biotechnology Department, Gliwice, Poland

 

Konzultant rigoróznych prác:

 

RNDr. Lukáš Štipta – Biodegradácia rudných minerálov na ložisku Pezinok - Katedra chemie FPV UMB

Mgr. Lenka Matúšková - Obsahy uránu a thória v horninách a rudách v okolí Pezinka ako rizikový faktor životného prostredia

Mgr. Rastislav Hlaváčik - Formy výskytu a mobilita vybraných ťažkých kovov v oxidačnej zóne haldových polí Reiner a Podlipa na ložisku Ľubietová

Mgr. Kamila Píšová - Integrovaný manažment rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu a turizmu  vo vybraných obciach regiónu Horná Nitra 

 

Členstvo vo komisiách a redakčných radách

2008 Člen komitétu WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology)

2013 Člen Komisie Slovenskej akadémie vied pre životné prostredie,

2001 Podpredseda Slovenskej asociácie geochemikov

2007 Podpredseda Slovenskej asociácie ložiskových geológov.

Člen Slovenskej geologickej spoločnosti

Člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti

2006 Člen redakčnej rady a zakladateľom vedeckého časopisu WOS: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ISSN 1220-5648

2008 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Romanian Journal of Mineral Deposits, ISSN 1220-5648,

2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu European Journal of Environmentall and Safety Sciences, ISSN 0031-6970

2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu GeoScience Engineering,

2014 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, ISSN 1995-0519  

2012 Člen redakčnej rady vedeckého časopisu  Acta Universitatis Matthiae Belii - séria Environmentálne manažérstvo ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430

2010-2012 Recenzent časopisu Studia Oecologica ISSN 1802-212X

Podpredseda Baníckeho cechu v Banskej Bystrici.

2008 Garant Bc. a Mgr. štúdia a kogarant PhD. štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Environmentálny manažment 2008 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Geochemia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

2012 Člen komisie pre doktorandské štúdium v študijnom programe Synekológia v študijnom programe Evolúcia ekosystémov a ich ochrana na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

2010 Člen odborovej rady Ochrana životního prostředí v průmyslu na VŠB–TU v Ostrave

2012 Člen odborovej rady Úpravníctví na Vysokej škole báňskej-TU v Ostrave

2008 Člen komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

2009 Tajomník  pre vedu a výskum na Katedre životného prostredia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2011-2014 Člen kolégia dekana Fakulty prírodných vied

2011 Člen vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

2012 Člen Etickej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2013 Člen vedeckej rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostrave

2015 Člen vedeckej rady Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Výber z publikačnej činnosti

 

 

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

 

Križáni, I., Andráš, P., Ladomerský, J., 2007: Banícke záťaže Štiavnických vrchov. Technická univerzita vo Zvolene, Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, ISBN 978.80-228-1825-4, 100 p.

Murín, I., Andráš, P., 2008: Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ISBN 978-80-8083-686-3, 104 p.

Andráš, P., Gajdoš, A., Križáni, I., Rusková, J., 2009: Monitoring a možnosti remediácie vybraných banských depónií Západných Karpát. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, ISBN 978-80-8083-821-8, 236 p.

Jeleň, S., Galvánek, J., Andráš, P., Bendík, A., Beláček, B., Bozalková, I., Gaál, Ľ., Gajdoš, A., Háber, M., Konečný, V., Križáni, I., Luptáková, J., Mazúrek, J., Michal, P., Soták, J., Staňová, S., Šimo, V., Šurka, J., Wetter, R., 2010: Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Quick Print, Martin, ISBN 978-80-970413-4-2, 320 p.

Andráš, P., Rusková J., Rusko M., Lichý A., Križáni, I., 2009: Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu. - Žilina: Strix & VeV,  Edícia EV-52, ISBN 978-80-89281-57-2, 128 s.

Nosáľ, E., Hroncová, E., Ladomerský, J., Andráš, P., Balco, K., 2011:Analýza možnosti zhodnocovania vybraných anorganických odpadov. Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2256-5, 71 p.

Andráš, P.,  Krnáč, J.,Dadová, J., 2014: Environmental problems at ore field of Cu-Ag mine Špania Dolina. Technická univerzita v Košiciach, 978-80-553-1798-4, 103 p.

Andráš, P., Dadová, J., Dirner, V., 2014: Environmental study at abandoned Cu-Ag deposit Ľubietová; Technická univerzita v Košiciach, 978-80-553-1799-1, 112 p.

Andráš, P., Chovan, M., Dirner, V., 2015: Selected Sb-Au, Cu-Ag and Hg ore deposits – origin, mineralogy, environmental problems.Technická univerzita v Košiciach, ISBN 978-80-553-2257-5, 147 p.

Andráš, P., Dadová, J., Andráš, P. Jr., 2015: Environmental risk study and possibilities of risk reduction for contaminated sites at the copper dump-fields. ISBN 978-80-553-2263-6, 147 p.

 

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách:

 

Andráš, P., Lichý, A., Križáni, I., Rusková, J., 2009: Heavy metals and their impact on environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa (Slovakia). In: Advanced Technologies.  Ed.: Jayanthakumaran, K. In-Tech, Olajnica,  19/2, 32000 Vukovar, Croatia, (printed in India) ISBN: 978-953-307-009-4,  163-185

Andráš, P., 2013: Úloha medi a cínu v dobe bronzovej. Úloha medi a cínu v dobe bronzovej. In: Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2013: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Remnants of  old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, ISBN 978-80-86832-75-3, 20-44

Andráš, P., Sitár, A., Križáni, I., Lapčík, V., Krnáč, J., 2013: Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny. In: Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2013: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Remnants of  old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, ISBN 978-80-86832-75-3, 142-164

Andráš, P., Turisová, I., Ladomerský, J., Považan, R., 2013: Kontaminácia rastlín ťažkými kovmi na banských haldách v lokalite Ľubietová – Podlipa (Slovensko In: Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2013: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Remnants of  old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, ISBN 978-80-86832-75-3, 282-308

Krnáč, J., Andráš, P., 2013: Vizualizácia stanovenia rizika kontaminácie krajiny ťažkými kovmi v oblasti  haldových polí Podlipa a Reiner na opustenom Cu-ložisku Ľubietovej. In: Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2013: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Remnants of  old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, ISBN 978-80-86832-75-3, 333-356

Lacková, E., Stalmachová, B., Klimko, T., Andráš, P., 2013: Možnosti hodnocení reálného potenciálu krajiny ovlivněné těžbou nerostých surovin. In: Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2013: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. Remnants of old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, ISBN 978-80-86832-75-3, 88-108

Andráš, P., 2014: Ancient bronze – history and sources. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 15-35

Kharbish, S. & Andráš, P., 2014: Pharaonic Egypt mines and quarries. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 36-56

Andráš, P. & Kharbish, S., 2014: Gold sources in ancient Egypt. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 57-74

 

 

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách:

 

Chovan, M., Andráš, P., 1994: Sb, Au mineralization in the Malé Karpaty Mts. In: Chovan, M., Háber, M., Jeleň, S., Rojkovič, I. Eds.: Ore textures in the Western Carpathians. Slovak Academic Press (Bratislava), ISBN 80-85665-24-7, 60-67

Andráš, P., 2014: Ancient bronze – history and sources. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 15-35

Kharbish, S. & Andráš, P., 2014: Pharaonic Egypt mines and quarries. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 36-56

Andráš, P. & Kharbish, S., 2014: Gold sources in ancient Egypt. In: Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., 2014: Historic deposits and their impact on environment. ISBN 978-80-553-1756-4, Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 57-74

 

 

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

 

Neiva A. M. R., Andráš, P., Ramos, J. M. F., 2006:  Antimony quartz and antimony gold quartz veins from northern Portugal. In: Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement. Vol. 70, iss. 18, p. A442

Andráš, P., Nagyová, I., Melichová, Z., 2008: Separácia a identifikácia ílových minerálov z haldových polí ložiska Ľubietová pre účely štúdia ich sorpčných vlastností. Chemické listy, 102 (8), 684. ISSN 0009 – 2770, IF 0,593

Neiva, A. M. R., Andráš, P. Ramos, F., 2008: Antimony quartz and antimony-gold quartz veins from northern Portugal. Ore Geology Reviews, 34, 533-546, IF 2,374

Majzlan, J., Chovan, M., Andráš, P, Newville, M., Wiedenbeck, M., 2010: The nanoparticulate nature of invisible gold in arsenopyrite from Pezinok (Slovakia). Neues Jahrbuch für Minerologie - Abhandlungen, Vol. 187, No. 1, ISSN 0077-7757, 1-9, IF 0,407

Andráš, P., Nagyová, I., Samešová, D., Melichová, Z., 2012: Study of environmental risks at an old spoil dump field. Polish Journal of Environmental Studies, 21 6, ISSN: 1230-1485, 1529-1538, IF 0,462

Turisová, I., Štrba, T., Aschenbrenner, Š., Andráš, P., 2013: Arabidopsis arenosa (L.) Law. On Metalliferous and Non-metalliferous Sites in Central Slovakia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. ISSN: 0007-4861, DOI 10.1007/s00128-013-1074-8, IF 1.05

Kharbish, S., Andráš, P., Luptáková, J., Milovská, S., 2014:  Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. Spectrochimica Acta. ISSN 1386-1425, 152-163, IF 2,353

Kharbish, S., Andráš, P., 2014: Investigations of the Fe sulfosalts berthierite, garavellite, arsenopyrite and gudmundite by Raman spectroscopy. Mineralogical Magazine, 78, 5, 1287-1299 IF 1.898

Dadová, J., Andráš, P., Kupka, J., Krnáč, J., Andráš, P. Jr., Hroncová, E., Midula, P., 2015: Mercury contamination from historical mining territory at Malachov Hg-deposit (Central Slovakia). Environmental Science and Pollution Research Journal DOI 10.1007/s11356-015-5527-y, IF 2.828

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch:

 

Andráš, P., Wagner, F. E., Ragan, M., Friedl, I., Marcoux, E., Caňo, F., Nagy, G., 1995: Gold in arsenopyrites from Pezinok deposit (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica 46, 6, 335-342, IF 0,224

Schroll, E., Andráš, P., Chovan, M., 1999: First attempt to compare geochemometrically ore deposits of the Western Carpathians and of the Eastern Alps. Geologica Carpathica 50, 192-195, IF 0,269

Bakos, F., Chovan, M., Andráš, P. 2002: Gold mineralization in Tatric tectonic unit (Western   Carpathians). Geologica Carpathica, 53, 89-91, IF 0,147

Chovan, M., Schroll, E., Andráš, P., Ebner, F., Kotulová, J., Mali, R., Prochaska, W., 2002: Stibnite mineralization of Western Carpathians and Eastern Alps: geological, mineralogical and geochemical features. Geologica Carpathica, 53, 91-93, IF 0,147

 

ADM  Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Andráš, P., Križáni, I., Stanko, M. 2007: Free-living rodents as monitors of environmental contaminats at a polluted mining dump area. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 1, No. 2, ISSN 1842-4090, 51-62

Andráš, P., Turisová, I., Šlesárová, A., Lichý, A., 2007: Influence of the dump sites on development of selected plants in the Ľubietová area (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2, 2, ISSN 1842-4090, 5-20

Andráš, P., Lichý, A., Križáni, I., Rusková, J., Ladomerský, J., Jeleň, S., Hroncová, E., Matúšková, L. 2008: Podlipa dump-field at Ľubietová – land contamined by heavy metals (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 3, 2, ISSN 1842-4090, 5-18, IF 0,286

Andráš, P., Adam, M., Chovan, M., Šlesárová, A., 2008: Environmental hazards of the bacterial leaching of the ore minerals from waste at the Pezinok deposit (Malé Karpaty Mts., Slovakia), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 3, 1, ISSN 1842-4090, 7-22, IF 0,286

Križáni, I., Andráš, P., Šlesárová, A., 2009: Percolation modeling of the dump and settling pit sediments at the Banská Štiavnica ore-field (Western Carpathians, Slovakia),Carpathian Journal of Earth and Environmental Science, 4, 1, ISSN 1842-4090, 109-126, IF 0,389

Andráš, P., Lichý, A., Križáni, I., Rusková, J., 2009: The heavy metal sorption on clay minerals and risk of the AMD formation at the Reiner and Podlipa dump-fields at Ľubietová deposit (Slovakia) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2009, 4, 2, ISSN-1842-4090, 133-147, IF 0,61

Andráš, P., Kušnierová, M., Marcel, A., Šlesárová, A., Chovan, M., 2009: Biological-chemical oxidation of ore minerals at the Pezinok deposit (Malé Karpay Mts., Western Carpathians, Slovakia)/ Utlenianie minerałów rudnych ze złoža Pezinok (Małe Karpaty Zachodnie, Słowacja) metoda biologiczno-chemiczna. Inžynieria Mineralna, X, 1 (23),  PL ISSN 1640-4920, p. 1 – 26

Andráš, P., Chovan, M., Dirner, V., Kráľ, J., Bachlinski, R., 2010: Pb-isotope study in Sb-mineralisation from Western Carpathian (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5, 2, ISSN 1842-4090, 71-80, IF 1,579 

Andráš, P., Dirner, V., Horňáková, A., 2011: Determination of 238U, 232Th and 40K activity in rocks from the Malé Karpaty Mts. used in the civil engineering (Slovakia), Carpathian Journal of Earth  and Environmental Sciences, 6, 2, ISSN-1842-4090, 5-14, IF 1,450 

Andráš, P., Turisová, I., Krnáč, J., Dirner, V., Voleková-Lalinská, B., Buccheri, G., Jeleň, S., 2012:Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Procedia Environmental Sciences, 3-21

Franková, H., Čmielová, L., Klimko, T., Lacková, E., Andráš, P., 2012: Comparative study of Cu, As and Sb toxicity between dump-fields of anandoned Cu-deposits Ľubietová and Špania Dolina (Central Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7, 4, ISSN 1842-4090, 79-88, IF 1,277

Andráš, P., Dirner, V., Kharbish, S., Krnáč, J., 2013: Characteristics of heavy metal distribution at spoil dump-fields of Cu-deposit Ľubietová (Slovakia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8, 3, ISSN 1842-4090, 87-96, IF 1,490 

Nagyová, I., Melichová, Z., Komadelová, T., Boháč, P., Andráš, P., 2013: Environmental assessment of impacts by old copper mining activities – a case study at Špania Dolina Starohorské Mts., Slovakia, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8, 4,  101 – 108, IF 1,490 

Melčáková, I., Plachá, D., Nováková, J., Rutovič, T., Andráš, P., 2013: Study of biosorption of Zn(II) ions  from aqueous solutions by activated mixed biomass of knotweed Reynoutria japonica. Carpathian Journal of Earth and Environmental Science 8, 2, ISSN- 1842 – 4090, 233 – 242, IF 1,490

Marschalko, M., Yilmaz, I., Lamich, D., Heviánková, S., Kyncl, M., Dirner, V., Andráš, P., 2014: Morphological variations in subsidence  basin and importance for land use planning: Undermined Karviná region (Czech republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Science 9, 2, ISSN - 1842 – 4090, 187 – 197 IF 0.727

Buccheri, G., Andráš, P., Andráš, P. Jr., Dadová, J., Kupka, J., 2014: Heavy metal contamination and its impact on plants at Caporciano Cu-mine (Montecatini Val di Cecina, Italy), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9, 4, ISSN 1842-4090, 73-81, IF 0.727Kupka, J.,Andráš, P., Dadová, J., Andráš, P. Jr., Demeter, D., 2015: Testing of permeable Fe0-barrier at dump-field Podlipa (Ľubietová Cu-deposit, Slovakia), 19th Conference on Environment and Mineral Processing. Journal of the Polish Mineral Engineering Society., No. 2, ISSN 1640-4920, 189-194

2, 187 - 197

ADN  Vedecké práce v domácich impaktovaných časopisoch evidovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 

Andráš, P., Krnáč, J., Kharbish, S., Dirner, V., 2013: Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová. Mineralia Slovaca, 45, 4, ISSN 0369-2086, 213-224

Krnáč, J., Andráš, P., Blišťan, P., 2014: Stanovenie rizika kontaminácie krajiny ťažkými kovmi v oblasti haldových polí Podlipa a Reiner na opustenom Cu-ložisku Ľubietová. Mineralia Slovaca, 46, 1, ISSN 1338-3523, ISSN 0369-2086, 1-22

Andráš, P., Krnáč, J., Kharbish, S., Dirner, V., 2013: Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová. Mineralia Slovaca, 45, 4, ISSN 0369-2086, 213-224

 

 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

 

 

 

Ďurža O., Andráš P., l993: Využitie termoelektrického napätia pri rozlíšení zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok. Geologický průzkum 35, 9-10, 265-267

 

Andráš, P., Križáni, I., Ragan, M., 1993: Mineralogické aspekty spracovania zlatonosných rúd na ložisku Pezinok-Kolársky vrch. Uhlí-Rudy 41, 2, ISSN 1210-7697, 48-51

 

Andráš, P., Wagner, F. E., Friedl, J., 1995: Využitie Mössbauerovej spektroskopie na objasnenie väzby zlata v zlatonosných sulfidických mineráloch vybraných ložísk Slovenska. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2, 11, ISSN 1210-7697, 338-343

 

Andráš P., Križáni I., 1997: Účinok vitriolovej vody na vybrané rudné minerály. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum, 4, 1, 26-31

 

Andráš, P., Križáni, I., Kušnierová, M., 1994: Možnosti využitia bakteriálneho lúhovania zlata z Fe-sulfidických rúd na ložiskách Západných Karpat. Uhlí Rudy, 12, 1, ISSN 1210-7697, 465-470

 

Andráš, P., 1998: Ni-mineralizácia v Malých Karpatoch (Slovenská republika). Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 5, 2 (Praha), ISSN 1210-7697, 59-65

 

Andráš, P., Kotulová, J., Hašková, A, Dubaj, D., 1999: Pôvod a charakteristika rudonosných fluid na Sb (Au ložisku Pezinok-Kolársky vrch, Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 11, 6, ISSN 1210-7697, 24-30

 

Andráš, P., Chovan, M., Stankovič, J., Paulínyová, E., Svitáčová, A, 2000: Distribúcia „neviditeľného zlata“ v zlatonosných sulfidoch Tatrika Západných Karpát, SR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2, 7, ISSN 1210-7697, 16-25

 

Križáni, I., Andráš, P., Jeleň, S., 2002: Prekvapivý výskyt platiny na ložisku Banská Hodruša. Minerál, Brno, 10,2, 116-118

 

Križáni, I., Stanko, M., Andráš, P., Paulínyová, E., 2004: Biomonitoring banskoštiavnických háld (Lúky pod Tanádom a Lintich). Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 11, 2, ISSN 1210-7697, 20-24

 

Stankovič, J., Ivan, P., Andráš, P., 2004: Chrómové spinely v ťažkej frakcii riečnych sedimentov v Nízkych Tatrách. Minerál, Brno,12, č. 4, s. 282-284

 

Andráš, P., Chovan, M., 2005: Gold incorporation into sulphide minerals from the Tatric unit (the Western Carpathians) with respect to their chemical composition. Journal of the Czech Geological Society. 50, 3-4, 143-155

 

Andráš, P., Križáni, I., Šlesárová, A., 2007: Impacts of environmental contaminants at mining dumps on small mammals  (Lúky pod Tanádom and Lintich, Central Slovakia). Water in mining environments, Cagliari, 373-377

 

Andráš, P., 2008: Technológia ťažby zlata a úpravy rúd v ríši faraónov. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 15, 3, ISSN 1210-7697, 32-37

 

Križáni, I., Andráš, P., Jeleň, S., 2008: Mineralogické aspekty úpravy drahokovových rúd. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 15, 5, 30-35

 

Andráš, P., Lichý, A., Rusková, J., Matúšková, L., 2008: Heavy metal contamination of the ladscape at the Ľubietová deposit (Slovakia). Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 34, ISSN 2070 – 3740, Venice, Italy, 97-100

 

Samešová, D., Nagyová, I., Melichová, Z., Andráš, P., Hybská, H., 2009: Výskyt ťažkých kovov vo vodách v starej banskej lokalite Ľubietová. Studia Oecologica, Ústí nad Labem, 3, 2, ISSN 1802-212X, 84-88

 

Nikiforov, V. Štrbová, E., Andráš, P., Dechtiar, C., 2011: Sravniteľnij analiz kačestva vodoprovodnoj i fasovannoj vody v gorodach Kremenčug i Banská Bystrica (Slovakia). Visnik  Problem Biologii i Medecini, 1/2, 93-95.

 

Andráš, P., Turisová, I., Krnáč, J., Dirner, V., Voleková-Lalinská, B., Buccheri, G., Jeleň, S., 2012:Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Procedia Environmental Sciences, 3-21

 

Andráš, P., Turisová, I., Marino, A., Buccheri, G., 2012: Environmental Hazards associated with Heavy Metals at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Chemical Engineering Transactions, 28, ISSN 1974-9791, 259-264

 

Jeleň, S., Galvánek, J., Andráš, P., Križáni, I., 2012: História baníctva Španej Doliny. Minerál, 20, 4, 291-308

 

Dirner, V., Krnáč, J., Čmielová, L., Lacková, E., Andráš, P., 2012: Acidification process in the area of the abandoned Ľubietová-Podlipa Cu-deposit, Slovakia GeoScience Engineering, LVIII, 3, ISSN 1802-5420, 63-72

 

Ladomerský, J., Andráš, P., Hroncová, E., Nosáľ, N. Slag from the utilizing of mud aluminia production, Natural and applied science, 1. ISSN: 2147-3781, 157-165

 

Andráš, P., Turisová, I., Lacková, E., Kharbish, S., Krnáč, J., Čmielová, L., 2013:  Environmental Risk Due to Heavy Metal Contamination Caused by Old Copper Mining Activity at Ľubietová Deposit, Slovakia. Energy and Environment Research, 3, 2, ISSN 1927-0569; E-ISSN 1927-0577. Canadian Center of Science and Education. 1-16

 

Turisová, I., Štrba, T., Andráš, P., Aschenbrenner, Š., 2014: Floristic composition on the abandoned copper heaps in Central Slovakia. Romanian Journal of Mineral Deposits, 87, 1, ISSN 1220-5648, 61-64

 

Buccheri, G., Andráš, P., Astolfi, M. L., Canepari, S., Ciucci, M., Marino, A., 2014: Heavy metal contamination in water at Libiola abandoned copper mine, Italy. Romanian Journal of Mineral Deposits, 87, 1, ISSN 1220-5648, 65-70

 

Štrba, T., Turisová, I., Aschenbrenner, Š., 1914: Flora and vegetation of a copper mine heap in Richtárová (The Starohorské Vrchy Mts., Slovakia). Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, Lublin, Polonia, LXIX, 1, sectio C, 29-39

 

Turisová, I., Štrba, T., Andráš, P., Aschenbrenner, Š., 2014: Floristic composition on the abandoned copper heaps in Central Slovakia. Romanian Journal of Mineral Deposits, 87, 1, ISSN 1220-5648, 61-64

 

Buccheri, G., Andráš, P., Astolfi, M. L., Canepari, S., Ciucci, M., Marino, A., 2014: Heavy metal contamination in water at Libiola abandoned copper mine, Italy. Romanian Journal of Mineral Deposits, 87, 1, ISSN 1220-5648, 65-70

 

 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

 

 

 

Andráš, P., Chovanec, V., 1985: Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku. Mineralia Slovaca, 17, 4, ISSN 0369-2086, 335-337

 

Andráš, P., Horváth, I., 1985: Thermoanalytical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts. region. Geologický Zborník Geologica Carpathica, 36, 1, 75-84

 

Andráš, P., Rajnoha, J., Hrnčárová, M., 1987: Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kolársky vrch deposit. Geologický Zborník Geologica Carpathica, 38, 5, 585-591

 

Pastor, J., Okáľ, M., Andráš, P., Smolková, A., 1988: Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica. Rudy 5, 36, 141-143

 

Andráš, P., Caňo, F., Nagy, G., Ďurža, O., 1988: Gold-bearing arsenopyrite of the Pezinok antimonite deposit. Geologický Zborník - Geologica Carpathica, 39, 1, 87-98

 

Andráš, P., Caňo, F., Nagy, G., 1988: K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolársky vrch, Vinohrady. Mineralia Slovaca, 20, 5, ISSN 0369-2086, 463-471

 

Andráš, P., Jeleň, S., Caňo, F., 1990: Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok. Mineralia Slovaca 22, 7, ISSN 0369-2086, 429-435

 

Maťo, L., Andráš, P., Bittó, A., 1990: Obsahy telúru v mineralizovaných štruktúrach žilného systému v kremnickom rudnom rajóne. Geologický průzkum 32, 2, 37-39

 

Andráš, P., Hrnčárová, M., Križáni, I., 1991: Distribúcia gália a germánia v jednotlivých mineráloch polymetalického ložiska Banská Štiavnica. Rudy 39, 5-6, 103-105

 

Rajnoha, J., Andráš, P., Gregor, T., 1991: Magnetite-indicator of the genesis and prospective ore-bearing of the Hodruša-Štiavnica granitoid intrusive complex (Late Tertiary, the Western Carpathians). Geologický Zborník - Geologica Carpathica, 42, 4, 223-229

 

Rajnoha, J., Andráš, P., Mikula, P., 1991: Spinel na skarnovom výskyte Včelín (Hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex). Mineralia Slovaca, 23, 365-366

 

Chovan, M., Rojkovič, I., Andráš, P., Hanas, P., l992: Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. Geologica Carpathica 43, 5, 275-286

 

Andráš, P., Ragan, M., Wagner, F., Friedl, J., Hrnčárová, M., 1993: Väzba „neviditeľného" zlata na ložisku Pezinok-Kolársky vrch. Mineralia Slovaca 25, 1, ISSN 0369-2086, 51-54

 

Andráš, P., Jeleň, S., Caňo, F., 1993: Výskyt Bi-mineralizácie na ložisku Pezinok. Mineralia Slovaca 25, 3, ISSN 0369-2086, 221-223

 

Andráš, P., Jeleň, S., Nagy, G., Švecová, Ľ., 1993: Antimón na ložisku Pezinok-Kolársky vrch. Mineralia Slovaca, 25, 4, ISSN 0369-2086, 282-284

 

Kušnierová, M., Andráš, P., Križáni, I., 1994 : The influence of the chemical composition and the crystal structure of arsenopyrite and pyrite on the process of bacterial oxidation. Mineralia Slovaca, 26, 4, ISSN 0369-2086, 272 – 276

 

Andráš P., Chovan M, 1995: Ullmannit na ložisku Trojárová v Malých Karpatoch. Mineralia Slovaca 1, 27, ISSN 0369-2086, 75-77

 

Andráš P., Ragan M., 1995: Sulfidické rudy s „neviditeľným" zlatom na Slovensku. Mineralia Slovaca 1, 27, ISSN 0369-2086, 57-63

 

Andráš, P., 1996: Ni-mineralizácia ullmannit-gersdorfitového radu na ložisku Častá (Malé Karpaty). Mineralia Slovaca, 3, 28, ISSN 0369-2086, 255-258

 

Andráš P., Caňo, F., Stankovič J., 1998: Prejavy Ni mineralizácie na ložisku Pezinok. Mineralia Slovaca, 30, ISSN 0369-2086, 309-310

 

Andráš P., Dubaj D., Kotulová J., 1998: Aplikácia arzenopyritového geotermometra na ložisku Pezinok - Kolársky vrch. Mineralia Slovaca 30, 2, ISSN 0369-2086, 147-156

 

Andráš, P., Dubaj, D., Kotulová, J., 1999: Využitie arzenopyritového termometra na Sb-Au ložisku Pezinok. Mineralia Slovaca 3-4, 31, ISSN 0369-2086, 322-334

 

Chovan, M., Putiš, M., Németh, Z., Maťo, Ľ., Andráš, P., Jeleň, S., 1999: Rudné mineralizácie so zlatom v Západných Karpatoch, paleotektonická pozícia. Mineralia Slovaca, 3-4, 31, 175-178

 

Andráš, P., Uher, P., Stankovič, J., Kotulová, J., 1999: Mineralogická a geochemická charakteristika mineralizácie v Ernest štôlni v Limbachu (Malé Karpaty). Mineralia Slovaca, 3-4, 31, ISSN 0369-2086, 283-290

 

Stankovič, J, Andráš, P., 2001: Inklúzie zlata v arzenopyrite v asociácii minerálov telúru v zrudnení Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry. Mineralia Slovaca, 5, 33, 459-461

 

Stankovič, J. Ivan, P., Andráš, P., 2001: Akcesorické chrómové spinely v ťažkej frakcii riečnych sedimentov pri Jasení v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 5, 33, 505-508

 

Andráš, P., Stankovič, J., 2001: CuPbSb, Pb(Ag,Fe)Sb, Cu(As,Sb)Sb a SbBi(Fe) sulfosoli v Malých Karpatoch. Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria Environmentálna ekológia. Banská Bystrica, 3, 1, 54-64

 

Andr

Miestnosť:
108
Telefón:
048 446 5808