Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Limnology is the science of trying to make sense out of nonsense.
Robert H. Peters, 1985

   
Výučba 
 • Všeobecná ekológia
 • Ekológia vnútrozemských vôd 
 • Aplikovaná limnológia
 • Fauna biotopov Slovenska
 • Vývoj prírody v štvrtohorách
Lectures and seminars
 • General Ecology
 • Freshwater ecology 
 • Applied limnology
 • Fauna of biotopes in Slovakia
 • Nature in Quarternary period
Profesionálna kariéra 
 • 2007 – doteraz Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ, profesor
 • 2007 – 2007 (2 mesiace) Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, VŠ učiteľ, profesor 
 • 2006 – 2007 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ, profesor 
 • 1991 – 2006 Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky: VŠ učiteľ, postupne odborný asistent, docent, profesor 
 • 1981 – 1991 Stredoslovenské múzeum, Prírodovedné oddelenie, Banská Bystrica: postupne odborný pracovník a vedúci oddelenia

Profesionálne aktivity

 • garant študijného programu Evolúcia ekosystémov a ich ochrana v študijnom odbore 4.3.5 Synekológia
 • člen Oborové komise Ekologie pri Oborové radě doktorského studijního programu Biologie na PřF Masarykovy univerzity v Brne,
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií na na PriF UK v Bratislave, PriF UPJŠ v KOšiciach, na FHPV PU v Prešove a na FEE TU Zvolen
 • v posledných 10 rokoch oponent rukopisov v medzinárodných časopisoch: Freshwater Biology, Boreal Environment Research, Aquatic Insects, Insect Conservation and Biodiversity, Biologia, Zootaxa, Limnologica, European Journal of Entomology, Hydrobiologia, Ecological Indicators, Journal of Limnology, Quarternary International …
 • oponent projektov  Grantovej agentúry ČR, grantovej agentúry VEGA a APVV
 • organizátor 2 konferencií Českej a Slovenskej limnologickej spoločnosti (1997 a 2003) a Stedoeurópskej dipterologickej konferencie (2015)
 • scuentometria: viac ako 60 vedeckých článkov (v medinárodných impaktovaných časopisoch a monografiách); viac ako 300 citácií (bez samocitácií) vo WoS; H-index = 11

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská limnologická spoločnosť

Slovenská zoologická spoločnsoť

Slovenská entomologická spoločnsoť

 

Osobné záujmy a hobby

ornitológia, hory, šport (turistika, bežecké lyžovanie, plávanie), fotografovanie, akvaristika, kreslenie

Professional career 
 • 2007 – till now: Professor, Faculty of Science, Matthias Belius University, Banska Bystrica
 • 2007 – 2007 (2 months): Professor, Faculty of Science, Comenius University, Bratislava
 • 2006 – 2007: Professor, Faculty of Science, Matthias Belius University, Banska Bystrica
 • 1991 – 2006: Assist. Professor, Assoc. Professor (2005-2007), Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen
 • 1981 – 1991: zoologist & researcher, Central Slovak Museum, Banska Bystrica, Slovakia

Professional activities

 • guarantee of PhD study in study programme "Evolution of ecosystems and their protection" at Faculty of Natural Sciences, University of Matej Bel
 • Member of the board of PhD study of Ecology at universities in Slovakia and Czech Republic,
 • Member of editorial board of the international journal Biologia (Springer, WoS)
 • Ad hoc referee for some international journals during the last ten years (Freshwater Biology, Boreal Environment Research, Aquatic Insects, Insect Conservation and Biodiversity, Biologia, Zootaxa, Limnologica, European Journal of Entomology, Hydrobiologia, Ecological Indicators, Journal of Limnology, Quarternary International …)
 • Project evaluator for the Grant Agency of the Czech Republic and Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences
 • Organizer of two Conferences of Czech and Slovak Limnological Societies (2003 a 2012) and two Symposiums of Czech and Slovak Dipterists (1997 and 2003), and Central European Dipterological Conference (2015)
 • Scientometry: 60 scientific papers (either in impacted international journals or book chapters); cited >300 times without self-citations (WOS database); H-index = 11

Professional memberships

Slovak Limnological Society

Slovak Zoological Society

Slovak Entomological Society

 

Personal and other interests

ortnithology (bird watching), mountains, sport (hiking, cross-country skiing, swimming), photography, aquariums, drawing

 

Vzdelanie
 • RNDr. (1981) – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biológia, špecializácia Zoológia
 • CSc. (1991) – Zoologický ústav UK v Bratislave, vedný odbor Zoológia
 • doc. (2000) – Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Ekológia
 • prof. (2005) – Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Ekológia
Education
 • M.Sc. in Biology (1981) - Faculty of Science, Comenius University, Bratislava
 • CSc. (Ph.D. in Zoology) (1991) – Institute of Zoology, Comenius University, Bratislava
 • Assoc. Prof. in Ecology (2000) – Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen
 • Prof. in Ecology (2005) – Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen
Oblasti výskumu 
 • limnológia horských jazier
 • paleolimnológia horských jazier so zreteľom na históriu acidifikácie a umien klímy
 • ekológia, taxonómia a rozšírenie pakomárov (Diptera: Chironomidae)
 • bentické bezstavovce ako indikátory znečistenia a acidifikácie vôd

 

Research interests
 • Limnology of mountain lakes
 • Palaeolimnological studies of mountain lake ontogeny having regard to history of acidification and climatic oscillation
 • Ecology, taxonomy and distribution of chironomids (Diptera: Chironomidae)
 • Benthic macroinvertebrates as indicators of water pollution and acidificationRiešené projekty 

VEGA 1/0341/18 Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies (2018 – 2020), vedúci projektu

 APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ

 APVV-16-0236 „Funkčná a taxonomická diverzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom (2017 – 2021), riešiteľ

 GAČR 17-15229S „Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s cykly dusíku a uhlíku (2017 – 2020), riešiteľ

 

Research projects 

VEGA 1/0341/18 „Chironomids as indicators of palaeoenvironmental changes: Building a model to reconstruct Late-Glacial and Holocene temperatures based on sub-fossil chironomid assemblages from the Tatra Mountain lakes“ (2018 – 2020), principal investigator

 APVV-15-0292 „Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains“ (2016 – 2020), co-worker

 APVV-16-0236 „Functional and taxonomic diversity of wetlands and their relationship to ecosystem processes (2017 – 2021), co-worker

 GAČR 17-15229S  „Phosphorus dynamics in unmanaged terrestrial ecosystems: Links with nitrogen and carbon cycling“ (2017 – 2020), co-worker

 Publikácie (2014-2019) /Publications (2014-2019)

 • Bitušík, P. & Trnkova K. (2019). A preliminary checklist of Chironomidae (Diptera) from Albania with first records for the Balkan Peninsula. Zootaxa4563(2), 361-371.
 • Szarlowicz K., Stobinski M., Hamerlik L. & Bitusik P. (2019). Origin and behavior of radionuclides in sediment core: a case study of the sediments collected from man-made reservoirs located in the past mining region in Central Slovakia. Environmental Science and Pollution Research26(7), 7115-7122.
 • Moubayed-Breil J. & Bitušík P. (2019). Taxonomic notes on the genus Chaetocladius (laminatus-group) (Diptera: Chironomidae, Orthocladiinae) II. Descriptions of C. bitusiki sp. n. and C. mantetensis sp. n., two relict species inhabiting cold alpine springs and streams. Biologia, 74 (11): 1489–150.
 • Bitušík, P., Trnková, K., Chamutiová, T., Sochuliaková, L., Stoklasa, J., Pipík, R., Szarlowicz, K., Szacilowski, G., Thomková, K., Šporka, F., Starek, D., Šurka, J.,  Milovský, R. & Hamerlík, L. (2018). Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: A multi-proxy palaeolimnological study. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 504: 23-33.
 •  Sochuliaková, L., Sienkiewicz, E., Hamerlík, L., Svitok, M., Fidlerová, D. & Bitušík, P. (2018). Reconstructing the Trophic History of an Alpine Lake (High Tatra Mts.) Using Subfossil Diatoms: Disentangling the Effects of Climate and Human Influence. Water, Air, & Soil Pollution229(9), 289.
 •  Bitušík P., Svitok M., Novikmec M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). A unique way of passive dispersal of aquatic invertebrates by wind: Chironomid larvae are traveling in fragments of aquatic mosses. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 63: 119-121.
 • Bitušík P., Svitok M., Novikmec, M., Trnková K. & Hamerlík L. (2017). Biological recovery of acidified alpine lakes may be delayed by the dispersal limitation of aquatic insect adults. Hydrobiologia 790(1): 287-298.
 •  Stuchlík, E., Bitušík, P., Hardekopf, D. W., Hořická, Z., Kahounová, M., Tátosová, J., Vondrák D. & Dočkalová, K. (2017). Complexity in the Biological Recovery of Tatra Mountain Lakes from Acidification. Water, Air, & Soil Pollution, 228(5), 184.
 • Bitušík, P., Dobríková, D., Pıpík, R., & Hamerlík, L. (2017). Relict chironomid communities surviving in the coldest High Tatra Mountain lakes confirmed by a palaeolimnological survey. Biologia, 72(8): 965-969.
 •  Hamerlík L., Dobríková D., Szarlowicz K., Reczynski W., Kubica B., Šporka F. & Bitušík P. 2016: Lake biota response to human impact and local climate during the last 200 years: A multi-proxy study of a subalpine lake (Tatra Mountains, W Carpathians). Science of  the Total Environment 545–546: 320-328.
 •  Goffová K., Bitušík P., Čiamporová-Zaťovičová Z., Bukvová D., & Hamerlík L. (2015). Seasonal dynamics and life cycle of Heterotrissocladius marcidus (Diptera: Chironomidae) in high altitude lakes (High Tatra Mts, Slovakia). Biologia, 70(7): 943-947.
 •  Bitušík P. & Hamerlík L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae. Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0
 •  Hamerlík L., Svitok M., Novikmec M., Očadlík M. & Bitušík P. 2014. Local, among-site, and regional diversity patterns of benthic macroinvertebrates in high altitude waterbodies: do ponds differ from lakes? Hydrobiologia, 723(1): 41-52.
 •  Ungermanová L., Kolaříková K., Stuchlík E., Senoo T., Horecký J., Kopáček J., Chvojka P., Tátosová J., Bitušík P. & Fjellheim A., 2014: Littoral macroinvertebrates of acidified lakes in the Bohemian Forest. Biologia 69(9): 1190-1201.
 •  Svitok M., Novikmec M., Bitušík P., Máša B., Oboňa J., Očadlík M. & Michalková E., 2014: Benthic Communities of Low-Order Streams Affected by Acid Mine Drainages: A Case Study from Central Europe. Water 2014, 6: 1312-1338.

 

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 11:30
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-