Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra techniky a technológií
Tajovského 40
97401 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Petra KVASNOVÁ, Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: F220
tel.: +421 48 446 7220
e-mail: Petra.Kvasnova@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Nekonvenčné technológie, Informačné technológie, Počítačová podpora výučby, Dejiny techniky, Technika a životné prostredie

Letný semester

Vybrané kapitoly z materiálov a technológií, Technika a životné prostredie, Dejiny vedy a techniky

Vzdelanie

Ing.

STU MTF Trnava

2001

PhD.         

STU MTF Trnava

2006

Oblasti výskumu

- Inžinierstvo a technológie

- BOZP,  pracovné prostredie

Súčasné projekty

KEGA 006UMB-4/2022 Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania v predmete technika v nižšom strednom vzdelávaní so zemaraním na kognitívnu oblasť (2022 - 2024) - vedúci projektu

KEGA 026UMB-4/2021 Demonštračné laboratórium bezpečnosti práce pre ručné strojné zariadenia v interakcii človek - stroj (2021 - 2023) - spoluriešiteľ

VEGA 1/0323/23 Vplyv vybraných faktorov na kvalitatívno-kvantitatívne charakteristiky drevného prachu v pracovnom ovzduší pri opracovaní dreva elektrickým ručným náradím - spoluriešiteľ

Ukončené projekty

KEGA 019UMB-4/2018 Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie - spoluriešiteľ

KEGA 005UMB – 4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety(2011-2013) – spoluriešiteľ

KEGA 3/6431/08 Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy - spoluriešiteľ

VEGA 1/2210/05 Optimalizácia tvaru nožov a hlavíc dezintegrátora plástových materiálov - spoluriešiteľ

VEGA 1/1335/04 Optimalizácia tvaru a veľkosti kúreniska pre spaľovanie drobnej dezintegrovanej lesnej dendromasy s vplyvom na vznik emisií - spoluriešiteľ

VEGA 1/0122/03 Environmentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ich kombinácií v pevnom stave – spoluriešiteľ

APVV 99-002502 Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie - spoluriešiteľ

Inštitucionálny výskum č. 4110 Integrovaný výskum energetických a environmentálnych súborov - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Bádateľsky orientované vyučovanie v technickom vzdelávaní : (teória a výskum) / Ján Stebila ... [et al.] ; rec. Henryk Nog, Wojciech Walat ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - 190 s. [11,68 AH]. - ISBN 978-80-557-2008-1
[STEBILA, Ján (65%) - ĎURIŠ, Milan (5%) - OČKAJOVÁ, Alena (5%) - KVASNOVÁ, Petra (10%) - KUČERKA, Martin (5%) - ŽÁČOK, Ľubomír (10%) - NOGA, Henryk (rec.) - WALAT, Wojciech (rec.) - DOSTÁL, Jiří (rec.)]
typ výstupu: editovaná kniha; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Possibilities of using knowledge of fractal geometry in the study of stainless steel defects in engineering technology / Veronika Klopanová ... [et al.].
In: ERIN 2017 : education - research - inovation, papers proceedings 11th international conference for young researchers and PhD students, Ústí nad Labem, 17. - 18. 5. 2017. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. - ISBN 978-80-7561-056-0. - S. 280-287.
[NOVÁKOVÁ, Veronika (25%) - NOVÁK, Viktor (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%) - NOVÁK, Daniel (25%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_02     Zaistenie bezpečnosti práce pri zváraní kovov koncentrovanou energiou žiarenia = Occupational safety assurance in metal welding with concentrated radiation energy / Petra Kvasnová.
In: Integrovaná bezpečnosť 2015 = Integral safety 2015 : international science conference : recenzovaný zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Žilina : Strix, 2015. - ISBN 978-80-89753-04-8. - S. 21-25.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_03     Materiály budúcnosti = Materials in future / Petra Kvasnová.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : séria: Technická výchova / zost. Lýdia Čellárová ; rec. Milan Ďuriš, Viera Tomková... [et al.]. No. 14. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0786-0. - CD-ROM, s. 44-48.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_04     Arbeitssicherheit beim Schweissen = Bezpečnosť práce pri zváraní / Petra Kvasnová.
In: Techniczne i społeczne aspekty bezpieczenstwa pracy i ergonomii : monografia naukowa / rec. Edward Kowal, Alena Očkajová. - 1. vyd. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. - ISBN 978-83-7842-164-1. - S. 196-203.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_05     Materiály a technológie 2 v študijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy = Materials and technology 2 in teachers education: professional education and practical skills teaching / Petra Kvasnová.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : séria: Technická výchova / zost. Lýdia Čellárová. No. 13. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0624-5. - CD-ROM, s. 44-58.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_06     Počítačová simulácia tepelného cyklu zvárania hliníka laserovým lúčom = Computer simulation of temperature cycle bylaser beam welding of aluminium / Petra Kvasnová.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : séria: Technická výchova / ed. Lýdia Čellárová ; rec. Milan Ďuriš, Ľuboš Krišťák ... [et al.]. No. 12. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0461-6. - CD-ROM, s. 41-45.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Research into the influence of theoretical knowledge on the acquisition of practical skills of students in a technical education / Ľubomír Žáčok, Ján Stebila, Petra Kvasnová.
In: Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej. - Štetín : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, 2022. - ISSN 1507-4943. - Č. 1 (2022), s. 157-172. Dostupné na: https://akademiatwp.pl/wp-content/uploads/2022/07/Edukacja-Humanistyczna-1462022.pdf
[ŽÁČOK, Ľubomír (50%) - STEBILA, Ján (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: Index Copernicus International; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_02     Implementation of a research-oriented model of learning in the subject technique in lower secondary education with a focus on the cognitive domain / Milan Ďuriš, Petra Kvasnová.
In: Journal of education, technology and computer science. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022. - ISSN 2719-6550. - Č. 3 (33), s. 77-84. Dostupné na: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2022/013%20JETC%20No%203_33_Implementation%20of%20a%20Research.pdf
[ĎURIŠ, Milan (50%) - KVASNOVÁ, Petra (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: pedagogické vedy, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, elektrotechnika; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Measurement of static forces up to 50 N using piezo ceramics PZK 850 / Jaromír Volf, Viktor Novák ... [et al.].
In: Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. - Oxford : Elsevier Ltd., 2021. - ISSN 0263-2241. - Vol. 176 (2021), pp. [1-5]. 
(2021: CCC - A, JIF - 5.131, JIF kvartil - Q1, JCI - 1.53, JCI kvartil - Q1, AIS - 0.643, CiteScore - 7.8, SJR - 0.996, SJR kvartil - Q1, SNIP - 1.79). Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224121000658
[VOLF, Jaromír (10%) - NOVÁK, Viktor (5%) - STEBILA, Ján (5%) - KVASNOVÁ, Petra (5%) - RYŽENKO, Vladimír (5%) - NOVÁK, Daniel (70%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS, SCOPUS; oblasť výskumu: informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie; kategória publikácie do 2021: ADC

             Ohlasy:
1. [1]          CASTANO-CANO, Davinson - GROSSARD, Mathieu - HUBERT, Arnaud. Resonant sensors for multi-axis force and torque estimation in collaborative robotics. In Mechatronics. ISSN 0957-4158, 2022, vol. 82, art. no. 102703, pp. 1-14., Registrované v: Scopus
Ohlas: zahraničný

 

V3_04     Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components / Petra Kvasnová ... [et al.].
In: Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2018. - ISSN 1213-2489. - Vol. 18, no. 6 (2018), pp. 943-949. 
(2018: CiteScore - 2.4, SJR - 0.306, SJR kvartil - Q2, SNIP - 0.888).
[KVASNOVÁ, Petra (25%) - KUČERKA, Martin (25%) - HRUBÝ, Dušan (20%) - NOVÁK, Daniel (20%) - NOVÁK, Viktor (10%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [1]          VAŠKO, Alan - SOVÍK, Ján - SEDLIAČKOVÁ, Zuzana. Accuracy of portable hardness testers. In Manufacturing technology. ISSN 1213-2489, 2019, vol. 19, no. 5, pp. 886-890., Registrované v: Scopus
Ohlas: zahraničný

 

V3_05     Engineering companies support combining student teaching with practice = Firmy inżynieryjne wspierają łączenie nauczania uczniów z praktyką / Petra Kvasnová, Ľubomír Žáčok, Ľuboš Kvasna.
In: Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej. - Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, 2018. - ISSN 1507-4943. - Roč. 39, č. 2 (2018), s. 143-149. Dostupné na: https://wshtwp.pl/img/eh/2-2018/143-150.pdf
[KVASNOVÁ, Petra (40%) - ŽÁČOK, Ľubomír (40%) - KVASNA, Ľuboš (20%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: strojárstvo; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_06     Firmy hľadajú zamestnancov, študenti hľadajú prácu = Companies are looking for staff, students looking for a job / Petra Kvasnová, Ľuboš Kvasna.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1338-9742. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 35-37.
[KVASNOVÁ, Petra (50%) - KVASNA, Ľuboš (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: environmentalistika a ekológia; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_07     Measurement of weld joint parameters and their mathematical modelling / D. Novák ... [et al.].
In: Agronomy Research. - Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2017. - ISSN 1406-894X. - Vol. 15, special no. 1 (2017), pp. 1127-1140. 
(2017: CiteScore - 1.3, SJR - 0.377, SJR kvartil - Q2, SNIP - 0.796).
[NOVÁK, Daniel (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%) - VOLF, Jaromír (25%) - NOVÁK, Viktor (25%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [1]          OČKAJOVÁ, Alena - KUČERKA, Martin - KMINIAK, Richard - KRIŠŤÁK, Ľuboš - IGAZ, Rastislav - RÉH, Roman. Occupational exposure to dust produced when milling thermally modified wood. In International journal of environmental research and public health. ISSN 1661-7827, 2020, vol. 17, no. 5, pp. 1-14., Registrované v: Scopus, WoS, CCC
Ohlas: zahraničný

 

V3_08     Theoretical basis of fractographic methods and their application in fracture modelling for Cr-Ni steels / Veronika Klopanová ... [et al.].
In: Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2017. - ISSN 1213-2489. - Vol. 17, no. 6 (2017), pp. 869-876. 
(2017: CiteScore - 2.5, SJR - 0.369, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.082).
[NOVÁKOVÁ, Veronika (25%) - NOVÁK, Viktor (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%) - NOVÁK, Daniel (25%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [1]          JANEKOVÁ, Mariana - KOŠTIALIKOVÁ, Daniela - DUBEC, Andrej - BURGET, Matej - PEŠLOVÁ, Františka. The heat treatment impact on material properties of 34CrNiMo6 steel. In Manufacturing technology. ISSN 1213-2489, 2018, vol. 18, no. 6, pp. 912-916., Registrované v: Scopus
Ohlas: zahraničný
2. [1]          KORČOK, Michal - KOLEDA, Peter - BARCÍK, Štefan - OČKAJOVÁ, Alena - KUČERKA, Martin. Effect of technological and material parameters on final surface quality of machining when milling thermally treated spruce wood. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2019, vol. 14, no. 4, pp. 10004-10013., Registrované v: Scopus, WoS, CCC
Ohlas: zahraničný
3. [1]          PELIT, Huseyin - KORKMAZ, Mustafa - BUDAKÇI, Mehmet. Surface roughness of thermally treated wood cut with different parameters in CNC router machine. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2021, vol. 16, no. 3, pp. 5133-5147., Registrované v: WoS, CCC
Ohlas: zahraničný

 

V3_09     Laser welding of aluminium alloys / Petra Kvasnová, Daniel Novák, Viktor Novák.
In: Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2017. - ISSN 1213-2489. - Vol. 17, no. 6 (2017), pp. 892-898. 
(2017: CiteScore - 2.5, SJR - 0.369, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.082).
[KVASNOVÁ, Petra (34%) - NOVÁK, Daniel (33%) - NOVÁK, Viktor (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [1]          IGAZ, Rastislav - KMINIAK, Richard - KRIŠŤÁK, Ľuboš - NĚMEC, Miroslav - GERGEĽ, Tomáš. Methodology of temperature monitoring in the process of CNC machining of solid wood. In Sustainability (Switzerland). ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 1, pp. 1-11., Registrované v: Scopus, WoS, CCC
Ohlas: zahraničný
2. [1]          KORČOK, Michal - KOLEDA, Peter - BARCÍK, Štefan - OČKAJOVÁ, Alena - KUČERKA, Martin. Effect of technological and material parameters on final surface quality of machining when milling thermally treated spruce wood. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2019, vol. 14, no. 4, pp. 10004-10013., Registrované v: Scopus, WoS, CCC
Ohlas: zahraničný
3. [1]          NACHTNEBL, Pavel - KOLAŘÍK, Ladislav - FOREJTOVÁ, Lucie - REISGEN, Uwe - BEHR, Wilfried. Ultrasonic testing of diffusion bonded joints of AlMg3. In Manufacturing technology. ISSN 1213-2489, 2018, vol. 18, no. 2, pp. 289-294., Registrované v: Scopus
Ohlas: zahraničný
4. [1]          PELIT, Huseyin - KORKMAZ, Mustafa - BUDAKÇI, Mehmet. Surface roughness of thermally treated wood cut with different parameters in CNC router machine. In Bioresources. ISSN 1930-2126, 2021, vol. 16, no. 3, pp. 5133-5147., Registrované v: WoS, CCC
Ohlas: zahraničný

 

V3_10     Chemical analysis and mechanical properties of selected safety components of lifts / Petra Kvasnová ... [et al.].
In: Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2016. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 1 (2016), pp. 149-154. 
(2016: CiteScore - 2.7, SJR - 0.399, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.78).
[KVASNOVÁ, Petra (34%) - NOVÁK, Daniel (33%) - NOVÁK, Viktor (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [2]          KUČERKA, Martin. Spaľovacie motory vo výučbe predmetu Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení v študijnom programe učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov. In Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. ISSN 1338-9742, 2016, roč. 5, č. 1, s. 43-47.
Ohlas: domáci
2. [1]          IGAZ, Rastislav - KRIŠTÁK, Luboš - RUŽIAK, Ivan - GAJTANSKA, Milada - KUČERKA, Martin. Thermophysical properties of OSB boards versus equilibrium moisture content. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2017, vol. 12, no. 4, pp. 8106-8118., Registrované v: WoS, Scopus, CCC
Ohlas: zahraničný

 

V3_11     Computer simulation of laser welding technology of chrome-nickel steels in automotive industry and its verification by means of electron microscopy / Petra Kvasnová ... [et al.].
In: Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production. - Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2016. - ISSN 1213-2489. - Vol. 16, no. 5 (2016), pp. 998-1003. 
(2016: CiteScore - 2.7, SJR - 0.399, SJR kvartil - Q2, SNIP - 1.78).
[KVASNOVÁ, Petra (30%) - NOVÁK, Daniel (30%) - NOVÁK, Viktor (30%) - STEBILA, Ján (10%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: elektrotechnika a elektroenergetik; kategória publikácie do 2021: ADM

             Ohlasy:
1. [1]          SEJČ, Pavol - JAŠKO, Peter - BAKSA, Peter - BELANOVÁ, Judita. Stability of Ni / TiB2 coating on CuCrZr electrodes for resistance spot welding galvanized steel sheet. In Manufacturing technology. ISSN 1213-2489, 2017, vol. 17, no. 4, pp. 570-576., Registrované v: Scopus
Ohlas: zahraničný
2. [1]          OČKAJOVÁ, Alena - KUČERKA, Martin - KRIŠTÁK, Ľuboš - IGAZ, Rastislav. Granulometric analysis of sanding dust from selected wood species. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2018, vol. 13, no. 4, pp. 7481-7495., Registrované v: WoS, Scopus, CCC
Ohlas: zahraničný
3. [1]          KMINIAK, Richard - SIKLIENKA, Mikuláš - IGAZ, Rastislav - KRIŠTÁK, Luboš - GERGEL, Tomáš - NEMEC, Miroslav - REH, Roman - OČKAJOVÁ, Alena - KUČERKA, Martin. Effect of cutting conditions on quality of milled surface of medium-density fibreboards. In BioResources. ISSN 1930-2126, 2020, vol. 15, no. 1, pp. 746-766., Registrované v: WoS, Scopus, CCC
Ohlas: zahraničný

 

V3_12     Zaistenie bezpečnosti práce pri zváraní kovov = Occupational safety assurance in metal welding / Petra Kvasnová.
In: Edukacja - Technika - Informatyka = Education - Technology - Computer Science : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej. časť 1. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - ISSN 2080-9069. - No. 4 (2013), pp. 375-381.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ADE

             Ohlasy:
1. [2]          KURACINA, Richard - SZABOVÁ, Zuzana - BALOG, Karol. Metódy analýzy rizík pri zváraní laserom. Trnava : Kníhviazačstvo - Ing. Miroslav Binovec, 2015. 178 s. ISBN 978-80-972163-0-6.
Ohlas: domáci

 

V3_13     Zváranie konštrukčných ocelí technológiou Friction stir welding = Friction stir welding by constructive steels / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. - ISSN 1338-9742. - Roč. 1, č. 2 (2012), s. 48-49.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: poľnohospodárske a lesnícke vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Didaktika pre učiteľov predmetu Technika : vysokoškolská učebnica / Ján Stebila ... [et al.] ; rec. Jarmila Honzíková, Henryk Noga, Ľuboš Krišťák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 398 s. [24,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1754-8
[STEBILA, Ján (32%) - ĎURIŠ, Milan (15%) - NOVÁK, Daniel (7%) - OČKAJOVÁ, Alena (9%) - LUKÁČOVÁ, Danka (6%) - DEPEŠOVÁ, Jana (9%) - ŽÁČOK, Ľubomír (11%) - KVASNOVÁ, Petra (11%) - HONZÍKOVÁ, Jarmila (rec.) - NOGA, Henryk (rec.) - KRIŠŤÁK, Ľuboš (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Materiály a technológie / Petra Kvasnová ; rec. Milan Turňa, Pavol Sejč, Berta Rychlíková. 3. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2013. - 120 s. [6,18 AH]. - ISBN 978-80-557-0620-7
[KVASNOVÁ, Petra (100%) - TURŇA, Milan (rec.) - SEJČ, Pavol (rec.) - RYCHLÍKOVÁ, Berta (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: ACB

             Ohlasy:
1. [2]          PAVLOVKIN, Ján - NOVÁK, Daniel - KUBOVSKÝ, Ivan - ĎURIŠ, Milan. Elektrotechnika. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 412 s. ISBN 978-80-557-0777-8.
Ohlas: domáci
2. [2]          KUČERKA, Martin. Výučba a zhodnotenie štátnicových technicky zameraných predmetov na Katedre techniky a technológií na FPV UMB v Banskej Bystrici. In Technika a vzdelávanie. ISSN 1338-9888, 2015, roč. 4, č. 2, s. 79-81.
Ohlas: domáci
3. [2]          KUČERKA, Martin. Spaľovacie motory vo výučbe predmetu Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení v študijnom programe učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov. In Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. ISSN 1338-9742, 2016, roč. 5, č. 1, s. 43-47.
Ohlas: domáci

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Návrh a vyhotovenie názornej učebnej pomôcky pre predmet technika, téma: výroba surového železa = Creation and execution of illustrative teaching aid for teaching object Technique, topic: Pig iron production / Pavol Gombala, Petra Kvasnová ; rec. Ján Stebila, Petra Kvasnová, Martin Kučerka.
In: Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 277-291.
[GOMBALA, Pavol (30%) - KVASNOVÁ, Petra (70%) - STEBILA, Ján (rec.) - KVASNOVÁ, Petra (rec.) - KUČERKA, Martin (rec.)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_02     Spôsoby spaľovania odpadov = Waste Combustion Methods / Jozef Siláči, Zdenko Maga, Michal Šudý, Petra Kvasnová.
In: Technika odpadového hospodárstva : zborník z medzinárodného seminára, Zvolen, 18.-19. september 2007. - Zvolen : Technická univerzita, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 2007. - ISBN 978-80-228-1782-0. - S. 104-110.
[SILÁČI, Jozef (25%) - MAGA, Zdenko (25%) - ŠUDÝ, Michal (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: environmentalistika a ekológia; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Návrh a možnosti implementácie nového kurikula pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce = Design and possibilities of implementation of a new curriculum for the educational field Man and the World of Work / Ľubomír Žáčok, Ján Stebila, Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1339-9888. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 30-31. Dostupné na: https://www.fpv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=21329
[ŽÁČOK, Ľubomír (50%) - STEBILA, Ján (25%) - KVASNOVÁ, Petra (25%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_02     Vybrané výsledky riešenia projektu VEGA so zameraním na experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje / Ján Stebila, Petra Kvasnová, Martin Kučerka.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1339-9888. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 40-48. Dostupné na: https://www.fpv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=21330
[STEBILA, Ján (33%) - KVASNOVÁ, Petra (34%) - KUČERKA, Martin (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_03     Bádateľsky orientovaný model vzdelávania v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní = Project focusing on a research-oriented education model in the subject of Technician in lower secondary education / Petra Kvasnová, Ľubomír Žáčok.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1339-9888. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 38-40. Dostupné na: https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/casopis-technika-a-vzdelavanie.html
[KVASNOVÁ, Petra (50%) - ŽÁČOK, Ľubomír (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_04     Bádateľský prístup v technickom vzdelávaní = The inquiry-based approach in technical education / Ján Stebila, Petra Kvasnová, Ľubomír Žáčok.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2022. - ISSN 1339-9888. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 41-51. Dostupné na: https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/casopis-technika-a-vzdelavanie.html
[STEBILA, Ján (34%) - KVASNOVÁ, Petra (33%) - ŽÁČOK, Ľubomír (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_05     Rozvoj znalostnej spoločnosti výučbou technických predmetov = Developing a knowledge society by teaching technical articles / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISSN 1339-9888. - Roč. 8, č. 2 (2019), s. 36-39.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_06     Recenzia publikácie Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení : autor Martin Kučerka / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie = Technical and education : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISSN 1338-9742. - Roč. 5, č. 2 (2016), s. 53.
Recenzia na: Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení / Martin Kučerka. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0619-1
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_07     Výučbou strojárskych predmetov na vysokej škole k rozvoju vedomostnej spoločnosti / Petra Kvasnová.
In: ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014. - ISSN 1335-5864. - Roč. 25, č. 4 (2014), s. 23-32.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

             Ohlasy:
1. [2]          NOVÁK, Daniel - STEBILA, Ján. Technické vzdělávání v současné škole na Slovensku. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : 21. mezinárodní vědecké konference konaná 24. března 2016 v Hradci Králové. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-641-4, s. 81-85.
Ohlas: zahraničný
2. [2]          NOVÁK, Daniel - STEBILA, Ján. Výuka učiva zaměřeného na techniku v základním a nižším středním vzdělávání. In Olympiáda techniky Plzeň 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference, Plzeň 17. - 18. 5. 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0620-3, s. 12-19.
Ohlas: zahraničný
3. [2]          NOVÁK, Daniel - STEBILA, Ján. Vývoj edukace technicky orientovaných předmětů v Československu a jeho nástupnických státech. In Media4u.cz : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání [online]. 2016, roč. 13, č. 4 [cit. 2017-01-02]. ISSN 1214-9187. Dostupné na: http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf
Ohlas: zahraničný

 

O3_08     Skenovanie, optické meranie a multisenzor na 3D meranie rozmerov súčiastok = Scanning, optical measurement and multisensor 3D dimensional measuring components / Ján Pavlovkin, Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie = Technical and education : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov / ed. Milan Ďuriš. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISSN 1338-9742. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 84-86.
[PAVLOVKIN, Ján (50%) - KVASNOVÁ, Petra (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: strojárstvo; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_09     Nová učebnica Materiály a technológie 3 v systéme vysokoškolského vzdelávania technických odborných predmetov = New textbook Materials and technologies 3 in the higher education system of technical fields subjects / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie = Technical and education : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných, i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov / ed. Milan Ďuriš. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISSN 1338-9742. - Roč. 4, č. 2 (2015), s. 74-78.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_10     Prevencia rizikových faktorov pri zváraní kovov = Prevention of risk factors for welding metals / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2014. - ISSN 1338-9742. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 59-62.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_11     Posudzovanie rizikových faktorov / Petra Kvasnová.
In: Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2014. - ISSN 0322-8347. - Roč. 45, č. 5 (2014), s. 3-9.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

             Ohlasy:
1. [2]          PAVLOVKIN, Ján - NOVÁK, Daniel - KUBOVSKÝ, Ivan - ĎURIŠ, Milan. Elektrotechnika. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 412 s. ISBN 978-80-557-0777-8.
Ohlas: domáci
2. [2]          NOVÁK, Daniel - PAVLOVKIN, Ján - VOLF, Jaromír - NOVÁK, Václav. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods. In Agronomy research [online]. 2016, vol. 14, no. 3, pp. 862-872 [cit. 2016-07-15]. ISSN 1406-894X. Dostupné na: http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2016/05/Vol14-_nr3_Novak.pdf#abstract-4315
Ohlas: zahraničný
3. [2]          RUDOLF, Ladislav - NOVÁK, Daniel - PAVLOVKIN, Ján - NOVÁK, Viktor. Optimization of vehicles’ trajectories by means of interpolation and approximation methods in education in technical fields of study. In Journal of education, technology and computer science [online]. 2020, roč. 31, č. 1, s. 36-45 [cit. 2020-01-12 ]. ISSN 2719-6550. Dostupné na: https://library.sk/arl-umb/sk/csg/?repo=umbrepo&key=36677766576
Ohlas: zahraničný

 

O3_12     Materiály, ktoré zmenia náš život = Materials which change our life / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2014. - ISSN 1338-9742. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 96-99.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_13     Riziká bezpečnosti práce pri zváraní = Occupational safety risks in welding / Petra Kvasnová.
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2013. - ISSN 1338-9742. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 77-80.
[KVASNOVÁ, Petra (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: inžinierstvo a technológie; kategória publikácie do 2021: BDF

 

I1 Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

I1_01      Vzdelávanie pre 21. storočie : východiská zmien v kurikule základného vzdelávania / Branislav Pupala ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2022. - 152 s. [7,6 AH]. - ISBN 978-80-8118-293-8. Dostupné na: https://vzdelavanie21.sk/wp-content/uploads/2022/06/Vychodiska-zmien-v-kurikule-zakladneho-vzdelavania.pdf
[PUPALA, Branislav (1,754%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (1,754%) - LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (1,754%) - ZÁPOTOČNÁ, Oľga (1,754%) - RUSŇÁK, Radoslav (1,754%) - KLIMOVIČ, Martin (1,754%) - VAĽKOVÁ, Ivana (1,754%) - SIRIKOVÁ, Monika (1,754%) - PÍŠOVÁ, Janka (1,754%) - HALÁSZOVÁ, Anita (1,754%) - CSIBA, Karol (1,754%) - ŠPANOVÁ, Eva (1,754%) - BOCKANIČOVÁ, Katarína (1,754%) - LOJOVÁ, Gabriela (1,754%) - POKRIVČÁKOVÁ, Silvia (1,754%) - STRAKOVÁ, Zuzana (1,754%) - PONDELÍKOVÁ, Renáta (1,754%) - HUSÁR, Ján (1,754%) - LIPÁROVÁ, Lenka (1,754%) - MARTINKA, Pavel (1,754%) - ŽÁČOK, Ľubomír (1,754%) - STEBILA, Ján (1,754%) - BASARABOVÁ, Barbara (1,754%) - KVASNOVÁ, Petra (1,754%) - NEMEC, Miroslav (1,754%)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: GII

             Ohlasy:
1. [2]          HAŠKOVÁ, Alena - LUKÁČOVÁ, Danka. Discussion of the intentions of curricular reform in Slovakia in the context of teaching technology in primary schools. In Journal of technology and information education. ISSN 1803-537X, 2022, vol. 14, no. 1, pp. 1-16.
Ohlas: zahraničný

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-