Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra životného prostredia

Profesijná charakteristika

 Oblasti výskumu

 • Kontaminácia pôdnych zložiek,
 • Biodostupnosť,
 • Banské záťaže,
 • Remediácie,
 • Globálne riziká,
 • Geografické informačné systémy,
 • Bioštatistika.

 Research interests

 • Soil contamination,
 • Bioavailability,
 • Environmental burdens of mine industry,
 • Remediations,
 • Global risk assessments,
 • Geographic information systems,
 • Biostatistics.

Vzdelanie

 • 2015 – 2019: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PhD. v odbore Synekológia.
 • 2008 – 2013: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Bc. + Ing. v odbore Environmentálne inžinierstvo.

 Education

 • 2015 – 2019: Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia), PhD. in Synecology.
 • 2008 – 2013: VŠB – Technical University in Ostrava (Czech Republic), Bc. + Dipl.-Ing. in Environmental Engineering.

 Riešené projekty

 • 2015 – 2017: Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy (VEGA 1/0538/15).
 • 2017 – 2019: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (RUINS).
 • Od 2019: Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy (VEGA 1/0291/19).

 Research projects

 • 2015 – 2017: Comparison of country remediation possibilities in surrounding of selected European Cu-deposits (grant scheme VEGA 1/0538/15).
 • 2017 – 2018: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences (RUINS).
 • From 2019: Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils of important Cu-deposits in Europe (grant scheme VEGA 1/0291/19).

Vybrané publikácie / Selected publications

 • Andráš, P. – Turisová, I. – Matos, J. – Buccheri, G. – Andráš, P. Jr. – Dirner, V. – Kučerová, R. – Castro, F. I. P. – Midula, P. 2017. Potentially toxic elements in the representatives of genus Pinus L. and Quercus L. at the selected Slovak, Italian and the Portuguese copper deposits. In Carpathian Journal of Earth and Enivronmental Sciences. vol 12. no. 2. pp 95 – 107. (ADM)
 • Wiche, O. – Zertani, V. – Hentschel, W. – Achtzinger, R. – Midula, P. 2017. Germanium (Ge) and Rare Earth Elements (REEs) in topsoil and soil grown plants among different land use types in the area of Freiberg (Saxony, Germany). In Journal of Geochemical Exploration. vol. 179. pp 120 – 129. (ADC)
 • Lichnovský, J. – Kupka, J. – Štěrbová, V. – Andráš, P. – Midula, P. 2017. Contamination of potentially toxic elements in streams and water sediments in the area of abandoned Pb-Zn-Cu deposits (Hrubý Jesenník, Czech Republic). In IOP Conference Series Earth and Environmental Science. vol. 92. no. 1. (AFC)
 • Buccheri, G. – Andráš, P. – Vajda, E. – Midula, P. – Melichová, Z. – Dirner, V. 2018. Soil contamination by heavy metals at Libiola abandoned copper mine, Italy. In Acta Montanistica Slovaca. vol. 23. no. 3. pp 337 – 345. (ADN)
 • Midula, P. – Wiche, O. – Wiese, P. – Andráš, P. 2017. Concentration and bioavailability of toxic trace elements metals, Ge and rare earth elements in contaminated area of Davidschacht dump-field. In Freiberg Ecology Online, vol. 2. pp. 101 – 112. (ADE)

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
09:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-