Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

Motto

 

Ži a nechaj žiť. Dnes je život.  

 

Výučba

Ekologický monitoring (Bc)

Aplikovaný biomonitoring (Bc)

Terénne cvičenia z ekologického monitoringu (Bc)

Metódy výskumnej práce 1 a 2 (Bc, Mgr)

Biologické základy ochrany prírody (Mgr)

Ekológia suchozemského prostredia - ekológie lesného prostredia (Mgr)

Legislatíva v ochrane prírody (Mgr)

Manažment chránených druhov živočíchov (Mgr)

Komplexné terénne cvičenia (Mgr) 

Ochranárska biológia (PhD)

Metodológia a etika vedeckej práce (PhD)

  

Profesionálna kariéra

2007 – trvá Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici, VŠ pedagóg - odborný asistent, docent

2000 – 2007 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, odborný pracovník – zoológ, vedúci oddelenia, riaditeľ Centra ochrany prírody a krajiny, námestník pre odborno-metodické riadenie

1996 – 2000 Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, odborný pracovník – zoológ, vedúci oddelenia

1993 – 1996 Slovenská agentúra životného prostredia, riaditeľstvo Banská Bystrica, odborný pracovník - zoológ

1992 - 1993 Stredisko ŠOP Banská Bystrica, Správa CHKO Poľana Zvolen, odborný pracovník – zoológ

1986 – 1992 Ústredie štátnej ochrany prírody, Liptovský Mikuláš, Správa Chránenej krajinnej oblasti Správa CHKO Poľana Zvolen, odborný pracovník – biológ

1985 – 1985 Lesný závod, Čierny Balog, nástupná prax

  

Vzdelanie

doc. (2011) Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny; habilitačná práca: Ekologické a environmentálne faktory priestorového rozšírenia vydry riečnej na Slovensku

Ph.D. (2000) Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen; odbor Ekológia; dizertačná práca: K ekológii vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku

Ing. (1985) Lesnícka fakulta, Vysoká škola lesnícka a drevárska (v súčasnosti Technická univerzita) vo Zvolen, odbor lesné inžinierstvo; diplomová práca: Vyhodnotenie introdukcie kamzíka v Nízkych Tatrách

  

Oblasti výskumu

ekológia a ochrana vybraných skupín a druhov živočíchov (napr. vydra riečna, rak riečny, obojživelníky, veľké šelmy...)

dynamická ekológia

história ochrany prírody

 

Súčasné projekty

 • projekt APVV-20-0108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (2021 - 2025) – riešiteľ

Ukončené projekty

 • projekt KEGA 036UMB-4/2018 Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov
 • SAIA projekt 2017-10-20-002 Searching for shy canid species – wolf and golden jackal survey in potential co-existence areas of Austria and Slovakia
 • projekt VEGA 1/0411/14 Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území – riešiteľ
 • projekt OPV-2012-1.2/05-SORO Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (2013-2015) – riešiteľ
 • projekt VEGA 1/0303/12 Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch (2012-2014) (žiadateľ Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, vedúci projektu prof. Ing.Ladislav Paule, PhD.) – zástupca vedúceho projektu
 • projekt KEGA 001UMB-4/2012 Súbor troch vysokoškolských učebníc (Manažment chránených území, Manažment chránených druhov živočíchov a Manažment chránených druhov rastlín) – zástupca vedúceho projektu
 • projekt VEGA Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska (2008 – 2010) – vedúci projektu
 • projekt VEGA 1/0762/09 Ekologická integrita krajiny a hodnotenie jej zmien v kultúrnej krajine vo vzťahu k ochrane biodiverzity a k udržateľnému rozvoju v období globálnej klimatickej zmeny (2009-2011) (žiadateľ Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici) – riešiteľ
 • projekt VEGA. 1/4051/07: Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny (žiadateľ Ústav vedy a výskumu UMB v B. Bystrici) (2007-2009) – riešiteľ
 • projekt APVV: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri (žiadateľ LF TU vo Zvolene) (2006-2008) – riešiteľ (2006-2007)
 • projekt LIFE: Ochrana diverzity biotopov v národnom parku Slovenský raj (žiadateľ ŠOP SR) (2005-2007) – člen riadiaceho výboru projektu
 • projekt PHARE CBC: "Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody" (žiadateľ ŠOP SR) (2005-2006) – riešiteľ

 

Výber publikácií za posledných 5 rokov

 • URBAN P. & SABO P. (eds.) 2021: Úvod do systémovej ekológie I : prípadové štúdie. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Banská Bystrica, 91 pp. ISBN 978-80-557-1841-5, 978-80-557-1842-2
 • URBAN P.SABO P. & PLESNÍK J. 2021. How to define ecology on the basis of its current understanding. Folia Oecologica 48(1): doi: 10.2478/foecol-2021-0001.
 • SABO P., URBAN P., MALINA R., ŠVAJDA J. & TURISOVÁ  I. 2020: Úvod do systémovej ekológie I : od environmenálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica, 286 pp. ISBN 978-80-557-1728-9, ISBN 978-80-557-1734-0, ISBN 978-80-557-1735-7
 • URBAN P., GUIMARÃES N. & BUČKO J. 2020: Golden jackal, a natural disperzer or an invasive alien species in Slovakia? A summary within European context. Folia Oecologica 47(2): doi: 10.2478/foecol-2020-0011.
 • JAROŠOVÁ J., ANTOLOVÁ D., ŠNÁBEL V., GUIMARÃES N., ŠTOFÍK J., URBAN P., CAVALLERO S.  & MITERPÁKOVÁ M. 2020:  The fox tapeworm, Echinococcus multilocularis , in grey wolves and dogs in Slovakia: epidemiology and genetic analysis. Journal of Helminthology 94. DOI: 10.1017/S0022149X20000528
 • KLINGA P., MIKOLÁŠ M., DELEGAN I. V., DĂNILĂ G., URBAN P., PAULE L. & KAŇUCH P. 2020: Temporal landscape genetic data indicate an ongoing disruption of gene flow in a relict bird species. Conservation genetics. https://doi.org/10.1007/s10592-020-01253-x.
 • URBAN P. 2019: Manažment chránených druhov živočíchov. Vybrané problémy. Belianum, Banská Bystrica, 212 pp. ISBN 978-80-557-1543-8
 • Uhrin, M., Jandzik D., Čerňanský A., Rindoš M., Lehotská B., Danko S., Kautman J., Mikulíček P., Urban P. & Jablonski D. 2019.Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017. Electronic publication. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science, 236 pp. ISBN 978-80-8152-737-1 (e-publication)
 • GUIMARÃES N., BUČKO J. & URBAN P. 2019: The rise of a carnivore, the evolution of the presence of the golden jackal in Slovakia. Folia Zoologica 68(2): 66 – 71.
 • URBAN P.,SABO P. & PLESNÍK J. 2018. Non-equilibrium thermodynamics and development cycles of temperate natural forest ecosystems. Folia Oecologica 45(2): 61 – 71.
 • URBAN P. & RAJSKÝ D. 2018: Bibliography on Canis aureus in Slovakia (Carnivora: Canidae). Lynx, n. s. (Praha) 49: 295 – 307. 
 • BITUŠÍK P., KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ M., BRABEC J., MALINA R., TESÁK J. & URBAN P. 2017. The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia. Lynx, n. s. (Praha) 48: 39– 51.
 • ČABANOVÁ V.,  GUIMARAES N., HURNÍKOVÁ Z., CHOVANCOVÁ G., URBAN P.  & MITERPÁKOVÁ M. 2017. Endoparasites of the grey wolf (Canis lupus) in protected areas of Slovakia. Annals of  Parasitology 63 (4): 283– 289. doi: 10.17420/ap6304.114
 • REPKA P., BARABASZ-KRASNY B., MOŽDŽEŃ K., URBAN P. & ŠVAJDA J. 2017: Environmental awareness of students living near selected national parks in countries of Visegrád group. Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 2): 56 – 65.

 • URBAN P.  & MALINA R. 2017. Reštitúcia kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) do Nízkych Tatier. Quaestiones rerum naturalium 4(1): 51– 134. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:30 - 16:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-