Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie,Pasportizacia

Profesijná charakteristika

Motto

 

Ži a nechaj žiť. Dnes je život.  

 

Výučba

Ekologický monitoring (Bc)

Aplikovaný biomonitoring (Bc)

Terénne cvičenia z ekologického monitoringu (Bc)

Metódy výskumnej práce 1 a 2 (Bc, Mgr)

Biologické základy ochrany prírody (Mgr)

Ekológia suchozemského prostredia - ekológie lesného prostredia (Mgr)

Legislatíva v ochrane prírody (Mgr)

Manažment chránených druhov živočíchov (Mgr)

Komplexné terénne cvičenia (Mgr) 

Ochranárska biológia (PhD)

Metodológia a etika vedeckej práce (PhD)

  

Profesionálna kariéra

2007 – trvá Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici, VŠ pedagóg - odborný asistent, docent

2000 – 2007 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, odborný pracovník – zoológ, vedúci oddelenia, riaditeľ Centra ochrany prírody a krajiny, námestník pre odborno-metodické riadenie

1996 – 2000 Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, odborný pracovník – zoológ, vedúci oddelenia

1993 – 1996 Slovenská agentúra životného prostredia, riaditeľstvo Banská Bystrica, odborný pracovník - zoológ

1992 - 1993 Stredisko ŠOP Banská Bystrica, Správa CHKO Poľana Zvolen, odborný pracovník – zoológ

1986 – 1992 Ústredie štátnej ochrany prírody, Liptovský Mikuláš, Správa Chránenej krajinnej oblasti Správa CHKO Poľana Zvolen, odborný pracovník – biológ

1985 – 1985 Lesný závod, Čierny Balog, nástupná prax

  

Vzdelanie

doc. (2011) Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny; habilitačná práca: Ekologické a environmentálne faktory priestorového rozšírenia vydry riečnej na Slovensku

Ph.D. (2000) Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen; odbor Ekológia; dizertačná práca: K ekológii vydry riečnej (Lutra lutra) na Slovensku

Ing. (1985) Lesnícka fakulta, Vysoká škola lesnícka a drevárska (v súčasnosti Technická univerzita) vo Zvolen, odbor lesné inžinierstvo; diplomová práca: Vyhodnotenie introdukcie kamzíka v Nízkych Tatrách

  

Oblasti výskumu

ekológia a ochrana vybraných skupín a druhov živočíchov (napr. vydra riečna, rak riečny, obojživelníky, veľké šelmy...)

dynamická ekológia

história ochrany prírody

 

Súčasné projekty

 • projekt APVV-20-0108 Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (2021 - 2025) – riešiteľ

Ukončené projekty

 • projekt KEGA 036UMB-4/2018 Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov
 • SAIA projekt 2017-10-20-002 Searching for shy canid species – wolf and golden jackal survey in potential co-existence areas of Austria and Slovakia
 • projekt VEGA 1/0411/14 Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území – riešiteľ
 • projekt OPV-2012-1.2/05-SORO Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (2013-2015) – riešiteľ
 • projekt VEGA 1/0303/12 Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch (2012-2014) (žiadateľ Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, vedúci projektu prof. Ing.Ladislav Paule, PhD.) – zástupca vedúceho projektu
 • projekt KEGA 001UMB-4/2012 Súbor troch vysokoškolských učebníc (Manažment chránených území, Manažment chránených druhov živočíchov a Manažment chránených druhov rastlín) – zástupca vedúceho projektu
 • projekt VEGA Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska (2008 – 2010) – vedúci projektu
 • projekt VEGA 1/0762/09 Ekologická integrita krajiny a hodnotenie jej zmien v kultúrnej krajine vo vzťahu k ochrane biodiverzity a k udržateľnému rozvoju v období globálnej klimatickej zmeny (2009-2011) (žiadateľ Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici) – riešiteľ
 • projekt VEGA. 1/4051/07: Primárne relikty povrchovej ťažby vo vzťahu ku kultúrnej krajine Zvolenskej kotliny (žiadateľ Ústav vedy a výskumu UMB v B. Bystrici) (2007-2009) – riešiteľ
 • projekt APVV: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri (žiadateľ LF TU vo Zvolene) (2006-2008) – riešiteľ (2006-2007)
 • projekt LIFE: Ochrana diverzity biotopov v národnom parku Slovenský raj (žiadateľ ŠOP SR) (2005-2007) – člen riadiaceho výboru projektu
 • projekt PHARE CBC: "Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody" (žiadateľ ŠOP SR) (2005-2006) – riešiteľ

 

Výber publikácií za posledných 5 rokov

 • URBAN P. & SABO P. (eds.) 2021: Úvod do systémovej ekológie I : prípadové štúdie. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum; Banská Bystrica, 91 pp. ISBN 978-80-557-1841-5, 978-80-557-1842-2
 • URBAN P.SABO P. & PLESNÍK J. 2021. How to define ecology on the basis of its current understanding. Folia Oecologica 48(1): doi: 10.2478/foecol-2021-0001.
 • SABO P., URBAN P., MALINA R., ŠVAJDA J. & TURISOVÁ  I. 2020: Úvod do systémovej ekológie I : od environmenálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica, 286 pp. ISBN 978-80-557-1728-9, ISBN 978-80-557-1734-0, ISBN 978-80-557-1735-7
 • URBAN P., GUIMARÃES N. & BUČKO J. 2020: Golden jackal, a natural disperzer or an invasive alien species in Slovakia? A summary within European context. Folia Oecologica 47(2): doi: 10.2478/foecol-2020-0011.
 • JAROŠOVÁ J., ANTOLOVÁ D., ŠNÁBEL V., GUIMARÃES N., ŠTOFÍK J., URBAN P., CAVALLERO S.  & MITERPÁKOVÁ M. 2020:  The fox tapeworm, Echinococcus multilocularis , in grey wolves and dogs in Slovakia: epidemiology and genetic analysis. Journal of Helminthology 94. DOI: 10.1017/S0022149X20000528
 • KLINGA P., MIKOLÁŠ M., DELEGAN I. V., DĂNILĂ G., URBAN P., PAULE L. & KAŇUCH P. 2020: Temporal landscape genetic data indicate an ongoing disruption of gene flow in a relict bird species. Conservation genetics. https://doi.org/10.1007/s10592-020-01253-x.
 • URBAN P. 2019: Manažment chránených druhov živočíchov. Vybrané problémy. Belianum, Banská Bystrica, 212 pp. ISBN 978-80-557-1543-8
 • Uhrin, M., Jandzik D., Čerňanský A., Rindoš M., Lehotská B., Danko S., Kautman J., Mikulíček P., Urban P. & Jablonski D. 2019.Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017. Electronic publication. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Science, 236 pp. ISBN 978-80-8152-737-1 (e-publication)
 • GUIMARÃES N., BUČKO J. & URBAN P. 2019: The rise of a carnivore, the evolution of the presence of the golden jackal in Slovakia. Folia Zoologica 68(2): 66 – 71.
 • URBAN P.,SABO P. & PLESNÍK J. 2018. Non-equilibrium thermodynamics and development cycles of temperate natural forest ecosystems. Folia Oecologica 45(2): 61 – 71.
 • URBAN P. & RAJSKÝ D. 2018: Bibliography on Canis aureus in Slovakia (Carnivora: Canidae). Lynx, n. s. (Praha) 49: 295 – 307. 
 • BITUŠÍK P., KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ M., BRABEC J., MALINA R., TESÁK J. & URBAN P. 2017. The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia. Lynx, n. s. (Praha) 48: 39– 51.
 • ČABANOVÁ V.,  GUIMARAES N., HURNÍKOVÁ Z., CHOVANCOVÁ G., URBAN P.  & MITERPÁKOVÁ M. 2017. Endoparasites of the grey wolf (Canis lupus) in protected areas of Slovakia. Annals of  Parasitology 63 (4): 283– 289. doi: 10.17420/ap6304.114
 • REPKA P., BARABASZ-KRASNY B., MOŽDŽEŃ K., URBAN P. & ŠVAJDA J. 2017: Environmental awareness of students living near selected national parks in countries of Visegrád group. Nature Conservation Research. Заповедная наука 2017. 2(Suppl. 2): 56 – 65.

 • URBAN P.  & MALINA R. 2017. Reštitúcia kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) do Nízkych Tatier. Quaestiones rerum naturalium 4(1): 51– 134. 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:30 - 16:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-