Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

RNDr. (1981) - Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice. Odbor Biológia. Diplomová práca: Hladiny sérových lipidov v pupočníkovej krvi novorodencov

CSc. (1989) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. Odbor Biológia. Dizertačná práca: Cholesterol vo vysoko-denzitných lipoproteínoch - variácie v zdravej populácii

Doc. (2004) - Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra. Odbor Biológia. Habilitačná práca: Lipidy a lipoproteíny - fyziologické, analytické a patofyziologické aspekty

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, Bratislava (1986). Kvalifikačná skúška pre prácu v zdravotníctve v odbore Klinická biochémia

 

Priebeh zamestnaní

1996 – trvá   Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

1984 – 1996  Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

1982 – 1983  Katedra všeobecnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

 

Pedagogické aktivity

Výučba predmetov: Všeobecná a humánna genetika, Vybrané kapitoly z genetiky, Molekulová biológia, Biochémia a Bioštatistika

Garant bakalárskeho a magisterského štúdia v ŠP Učiteľstvo biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela

 

Oblasti výskumu

Analýza vzťahov medzi kardiovaskulárnymi ochoreniami a rizikovými faktormi zvyšujúcimi výskyt týchto ochorení v populácii

Štúdium biologickej variácie lipidov a lipoproteínov v zdraví a chorobe

Štatistické hodnotenie dát z invazívnej kardiológie a dát z registrov akútnych koronárnych syndrómov

 

Výber z publikačnej činnosti

Alberty R., Pupiš M., Vachalík V., Bátovský M., 2021: Diurnal variation in red blood cell variables in athletes after single and repeated bouts of exercise. J Sports Med Phys Fitness 61(2): 269-279

Alberty R., Studenčan M., Kovář F., 2017: Prevalence of conventional cardiovascular risk factors in patients with acute coronary syndromes in Slovakia. Cent Eur J Public Health 25(1): 77- 84

Kovar F., Studenčan M., Alberty R., Hricak V., Kurray P., Kamensky G., Simkova I., Hatala R., 2017: Is there an adequate indication for invasive diagnosis among patients with NSTE-ACS? Analysis of the SLOVACS-2 registry from 2015. Cardiology Lett 26(2): 69-82

Ondruš P., Alberty R., Lyons T., Muza S., Echavé V., Poisson J., Cymerman A., 2017: Relationship between changes in cerebral blood flow with symptoms of Acute Mountain Sickness in men repeatedly exposed to simulated high altitude. Adv Phys Edu 7(1): 49-59

Kovář F., Studenčan M., Hricák V., Kurray P., Alberty R., Gonçalvesová E., Kamenský G., 2014: Current trends in management of NSTE-ACS patients in the Slovak Republic. Analysis of the SLOVAKS-2 registry from 2011 [In Slovak]. Cardiology Lett 23(2): 115-125

Alberty R., Albertyová D., 2013: Serum lipid growth curves for children and adolescents in predicting adult dyslipidemia (Data from the Slovak Lipid Community Study). Adv Biol Chem 3(5): 419-426

Alberty R., Albertyová D., 2013: Recommendations for diagnosis and treatment of dyslipidemia in children and adolescents [In Slovak]. Cardiology Lett 22(6): 469-470

Alberty R., Albertyová D., 2012: Lipoprotein(a) in children of Asian Indian descendants and their Caucasian neighbors: The Slovak Lipid Community Study. Ind J Clin Biochem 27(3): 231-238

Hujová Z., Alberty R., Paulíková E., Ahlers I., Ahlersová E., Gábor D., Dove M., 2011: The prevalence of cigarette smoking and its relation to certain risk predictors of cardiovascular diseases in Central-Slovakian Roma children and adolescents. Cent Eur J Public Health 19(2): 67-72

Hujová Z., Alberty R., Ahlers I., Ahlersová E., Paulíková E., Desatníková J., Gábor D., Hrubá F., 2010. Cardiovascular risk predictors in Central Slovakian Roma children and adolescents: Regional differences. Cent Eur J Public Health 18(3): 139–144

Alberty R., Albertyová D., Ahlers I., 2009: Distribution and correlations of non-high-density lipoprotein cholesterol in Roma and Caucasian children: The Slovak Lipid Community Study. Coll Antropol 33(4): 1015-1022

Kovář F., Krajčí P., Alberty R, Margóczy R., Mečiar P. Kurray, P., 2007: Can early treatment strategy influence long-term outcomes in non-ST elevation acute coronary syndromes? [In Slovak]. Cardiol 16(6): 259–264

Kovář F., Podmanický J., Alberty R., Margóczy R., Mečiar P., Kurray P, 2007: Is there any difference in clinical and angiographic profile of young and elderly patients with STEMI treated by percutanneous coronary intervention? [In Slovak]. Interná med 7(11): 594–597

Alberty R., 2006: Cholesterol: synthesis and transport in cells [In Slovak]. Ateroskleróza 10(1–2): 29–36

Alberty R., 2006: DNA/RNA real-time PCR: methodological implications and application in laboratory medicine [In Slovak]. Labor diagn 11(1–2): 13–19

Ondruš P., Alberty R., Lamarche J., Echavé V., Poisson J., 2006: In vivo study of a collagen impregnated polyester arterial prosthesis: the Arteknit RaK graft. Cor Vasa 48(1): 12–18

Alberty R., Albertyová, D. 2003: Physiological variation of serum lipids and apolipoproteins in middle-aged men with various hyperlipidemias. Matthias Belivs Univ Proc 3(1): 35–41

Kaliská G., Kurray P., Mečiar P., Alberty R., 2002: Q-T dispersion after succesfull percutaneous coronary intervention [In Slovak]. Cardiol 11(5): 280-283

Ondruš P., Alberty R., Pothier P., Echavé V., Poisson J., Bkaily G., 2002: Cytosolic free Ca2+ concentration in canine aortic endothelial cells lining the polyester arterial prosthesis. Physiol Res 51(2): 217-220

Alberty R., 2001: Immunochemical detection of serum apolipoproteins [In Slovak]. Labor diagn 6(1-2): 4-9

Kaliská G., Alberty R., Kmeč P., Kovář F., Szentiványi M., 1999: Ventricular tachycardia management after acute myocardial infarct [In Slovak]. Bratisl Med J 100(7): 371-378

Kaliská G., Szentiványi M., Kmeč P., Alberty R., 1999: Risk factors and prevention of sudden cardiac death in patients with ventricular tachycardia after myocardial infarct [In Slovak]. Vnitř Lék 45(1): 22-29

Alberty R., Albertyová D., 1997: Biological variation of free and total carnitine in serum of healthy subjects. Clin Chem 43(12): 2441-2443

Kaliská G., Alberty R., Kmeč P., Kovář F., Szentiványi M., 1997: Dispersion of the Q-T interval after myocardial infarct [In Slovak]. Bratisl Med J 98(7-8): 374-378

Ondruš P., Alberty R., Vassányiová Z., 1996: Importance of lipid peroxidation, protective enzymes and trace elements status in chronic leg ischaemia. Eur J Clin Invest 34(6): 471-475

Alberty R., Albertyová D., 1995: Biological variation in clinical biochemistry [In Slovak]. Diagnóza 2: 39-43

Alberty R., 1994: Liporotein(a) concentration in various hyperlipidemias. Clin Chim Acta 226(1): 105-107

Alberty R., Albertyová D., 1993: Biological variability of twenty-five serum analytes during normal pregnancy. Clin Chim Acta 214(2): 245-248

Ondruš P., Alberty R., 1992: The value of arterial, venous and arterio-venous levels of lipid metabolism in healthy individuals and patients with peripheral arterial occlusive disease (PAOD). VASA - Eur J Vasc Med 21(2): 154-157

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-