Kde ma nájdete

Katedra životného prostredia
Tajovského 55
974 01 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Profesionálna kariéra 

 • 2011 – doteraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied: vysokoškolský učiteľ, docent od 2018
 • 2001 – 2011 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Centrum environmentalistiky a informatiky: špecialista pre pôdu a poľnohospodárstvo (2003 – 2011), vedúca Odboru hodnotenia životného prostredia (2005 – 2007); Centrum environmentálnej výchovy a propagácie: vedúca Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (2001 – 2003)
 • 1991 – 2001 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava: výskumný pracovník
 • 1985 – 1986 Výskumný ústav lúk a pasienkov Banská Bystrica: technický pracovník

 

Výučba 

 • Pedológia a ochrana pôdy
 • Ekosystémové služby
 • Základy terénneho prírodovedného výskumu
 • Legislatívne aspekty životného prostredia
 • Ekonomické aspekty životného prostredia
 • Tvorba projektov
 • Zelená ekonomika, Zelený rast

 

Profesionálne aktivity

 • spolugarant študijného programu Sanácia environmentálnych záťaží v študijnom odbore Environmentálny manažment na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program Ochrana a využívanie krajiny v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy na FEE TU Zvolen
 • v posledných 5 rokoch oponent rukopisov v medzinárodných časopisoch: Sustainability, Ecological Indicators, Agronomy, Agriculture, Land, Applied Sciences, Biomass and Bioenergy
 • oponent projektov grantovej agentúry VEGA a KEGA
 • scientometria: spoluautor 7 vedeckých monografií, 16 CC vedeckých článkov, ďalších 9 vedeckých článkov vo Wos a Scopus,  viac ako 400 citácií z toho vyše 200 vo WoS a Scopus; H-index vo WoS a Scopus = 5

 

Členstvo v spoločnostiach a organizáciách

 • Societas pedologica slovaca – Pedologická sekcia pri Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy pri SAV
 • International Union of Soil Sciences
 • Národné referenčné centrum pre pôdu a poľnohospodárstvo pri Európskej environmentálnej agentúre
 • OECD pracovná skupina pre poľnohospodárstvo a životné prostredie (2008 – 2010)

 

Vzdelanie

 • Ing. (1991) – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta – fytotechnický odbor
 • (1993) – Diplomovaný postgraduálny kurz v Ochrane životného prostredia, UNESCO – Institute for Water Education, Delft, the Netherlands
 • CSc. (1998) – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, vedný odbor Všeobecná rastlinná výroba
 • doc. (2017) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (docent v študijnom odbore Environmentálny manažment)

 

Oblasti výskumu 

 • pôda v interakciách s ostatnými zložkami životného prostredia, využívanie pôdy, pôdna biota – dážďovky ako bioindikátory
 • ekosystémové služby,
 • materiálové toky a ich účtovníctvo,
 • biomasa ako obnoviteľný zdroj energie,
 • poľnohospodárstvo a ekonomické sektory a ich vplyv na životné prostredie,
 • indikátory životného prostredia,
 • environmentálna politika a legislatíva,
 • zelený rast a zelená ekonomika.

 

Zahraničné pobyty

 • Február 2020 Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Česká republika
 • Máj 2018 Jagielonian University in Krakow, Faculty of Geography and Geology, Department of Pedology and Soil Geography; Poland
 • September 2016 China Agricultural University, College of Information and Electrical Engineering; China
 • September 2013 University of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Department of Environmental Science; Finland
 • November 1999 Bayreuth University, Faculty of Biology, Chemistry and Earth Sciences; Germany

 

Riešené projekty 

 • APVV
 • APVV-SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov (2016 - 2017)
 • APVV-0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb (2013 – 2017)
 • APVV-0174-07 Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (2008 – 2010)
 • KEGA
 • KEGA-028UMB-4/2015 Zelená ekonomika (2015 - 2017)
 • OP Výskum a vývoj
 • ITMS-262101200024 Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB (2012 - 2014)
 • OP Vzdelávanie
 • ITMS-26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v BB (2013 - 2015)
 • 7FP
 • Coordination Action in Support of the Implementation of a Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe (2011 – 2014)
 • UNEP
 • Carpathians Environment Outlook (2005 – 2007) (member of Steering group)
 • EEA
 • Expansion of the EEA Environmental Glossary (2004)
 • MŽP SR
 • Posudzovanie vplyvov navrhovaných priemyselných zón a parkov na životné prostredie (2003)
 • FSC
 • Capacity Building in the Environmental Education Network of the SEA (2003 – 2004)
 • Darwin Initiative
 • Living Nature – Schools and Communities Monitoring and Protecting Biodiversity in Slovakia (projekt získal v roku 2003 striebornú cenu The Green Apple Awards 2003 v Dolnej snemovni Britského parlamentu v Londýne

 

Riešené úlohy pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 • Komplexný monitoring vlastností pôd SR (1993 – 2001)
 • Aktualizácia a rebonitácia máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (1991 – 1992)

 

Publikácie (2014-2019; ADC, ADM, ADN)

ADC, Phillips, H., Guerra, C., Bartz, M., Briones, M., Brown, G....Kanianska, R....et al. 2019. Global distribution of earthworm diversity. SCIENCE, 366/6464: 480-485.

ADC, Mu, W., Gong, S., Stankovski, S., Zhang, X., Kanianska, R., Feng, J. 2019. WebGIS-based suitability evaluation system for Chinese table grape production. Computers and electronics in Agriculture, 165: 104945.

ADM, Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Kizeková, M., Kanianska, R., 2019.The potential of regulating ecosystem service – filtering potential for inorganic pollutants – supplied by soils of Slovakia.  Hungarian Geographical Bulletin, 68/2:  177-185.

ADM, Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Houšková, B., Kanianska, R., Kizeková, M. 2019. An approach to the assessment of regulating agroecosystem services. Polish Journal of Soil Science, LII/1: 95-112.

ADN, Júdová, J., Kanianska, R., Jaďuďová, J., Kizeková, M., Makovníková, J. 2019. The contingency of soil microorganisms and the selected soil biotic and abiotic parameters under different land-uses. Ekológia (Bratislava), 38/2: 101-116.

ADC, Kizeková, M.,Hopkins, A., Kanianska, R., Makovníková, J., Pollák, Š., Pálka, B. 2018. Changes in the area of permanent grasslands and its implications for the provision of bioenergy: Slovakia as a case study. Grass and Forage Science,73/1, 218-232.

ADC, Jarasiunas, G., Corbelle-Rico. E., Kanianska, R. 2018. Effective natural handicap criteria application for productive and sustainable agricultural land-use management in Lithuania. Agricultural and Food Science, 27/3, 206-216, ISSN 1795-1895.

ADC, Andráš, P., Matos, J.M.X., Turisová, I., Batista, M.J., Kanianska, R., Kharbish, S. 2018. The interaction of heavy metals and metalloids in the soil-plant system in the Sao Domingos mining area (Iberian Pyrite Belt, Portugal). Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer Verlag, 25/21: 20615-20630.

ADM, Varga, J.,Kanianska, R., Spišiak, J. 2018. Impact of land use and geological conditions on selected physical soil properties in relation to the earthworm abundance and biomass along an altitudinal gradient in Slovakia. Soil Science Annual, 69/3: 160-168.

ADC, Kizeková, M., Feoli, E., Parente, G., Kanianska, R. 2017. Analysis of the effects of mineral fertilization on species diversity and yield of permanent grasslands: revisited data to mediate economic and environmental needs. Community Ecology, 18(3), 295-304.

ADM, Makovníková, J., Kanianska, R. Kizeková, M., 2017. The ecosystem services supplied by soil in relation to land use. Hungarian Geographical Bulletin, 66/1: 37-42.

ADC, Tian, D., Zhao, F., Mu, W., Kanianska, R., Feng, J. 2016. Environmental efficiency of Chinese open-filed grape production: An evaluation using data envelopment analysis and spatial autocorrelation.  Sustainability, 8: 1-13.

ADC, Kanianska, R., Jaďuďová, J., Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of relationships between earthworms and soil abiotic and biotic factors as a tool in sustainable agricultural Sustainability, 8, 906.

ADC, Makovníková, J., Kobza, J., Pálka, B., Mališ, J., Kanianska, R., Kizeková, M., 2016. An approach to mapping the potential of cultural agorecosystem services. Soil & Water Research, 11/1: 44-52.

ADC, Kanianska, R., Kizeková, M., Makovníková, J. 2015. Quantification of present and past biomass productivity as a support to effective biomass management. Journal of Environmental Planning and Management, 1-18.

ADC, Feng, J., Wang, J., Zhang, X., Zhao, F., Kanianska, R., Tian, D. 2015. Design and Implementation of Emergy-Based Sustainability Decision Assessment System for protected Grape Cultivation. Sustainability, 7/10: 14002-14025.

ADC, Kanianska, R., Kizeková, M., Nováček, M., Zeman, M. 2014. Land-use and land-cover changes in rural areas during different political systems: A case study of Slovakia from 1782 to 2006. Land Use Policy, 36: 554-566.

ADM, Kanianska, R., Makovníková, J., Kizeková, M. 2014. Impact of acidification on soil organic carbon and plant biomass production during the short-term pot experiment. International Journal of Environmental Quality, 15(2014): 15-24.

ADM, Makovníková, J., Kanianska, R., Kizeková, M. 2014. Impact of acidification on pollutants fate and soil filtration function. International Journal of Environmental Quality, 16(2014): 6-204.

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-