Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale o to, nájsť očami dvere.
Werner von Siemens 

   
Výučba 
 • Anatómia a morfológia živočíchov  
 • Fyziológia živočíchov a človeka
 • Anatómia človeka
 • Ekológia 
 • Zásady poskytovania prvej pomoci
Lectures and seminars
 • Anatomy and morphology of animals
 • Human and animal Physiology
 • Human anatomy
 • Ecology 
 • First Aid 
Profesionálna kariéra 
 • 2003 – doteraz, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: odborný asistent
 • 2002 - 2003 Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: vedecký pracovník
 • 1998 - 2002 Centrum voľného času Junior, Banská Bystrica: lektor
Professional career 
 • 2003 – until now: Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica: assistant professor 
 • 2002 - 2003 Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica: researcher
 • 1998 - 2002 Junior Leisure Centre, Banská Bystrica: lector
Vzdelanie
 • Mgr. (2002) – Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, odbor: Učiteľstvo, špecializácia: Biológia & Ekológia; diplomová práca: Analýza araneofauny Urpína so zreteľom na negatívne zásahy človeka.
 • PhD. (2010) – Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; odbor všeobecná biológia; dizertačná práca: Medzidruhové vzťahy parazitoidov (Hymenoptera: Aphidiidae) a vošiek (Aphidoidea: Aphididae)
 • Introduction to Genetics and Evolution (2012) - School of Medicine, Duke University, North Carolina; trojmesačný on-line kurz 
 • Introductory Human Physiology (2013) – School of Medicine, Duke University, North Carolina; trojmesačný on-line kurz
 • Introduction to Food and Health (2015) - Stanford School of Medicine, Stanford University, Kalifornia; Kalifornia; trojmesačný on-line kurz  
Acquirements
 • M.Sc. in Biology & Ecology (2002) – Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica 
 • Ph.D. in Biology (2010), Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra; PhD. thesis: Relationships between parasitoids (Hymenoptera: Aphidiidae) and aphids (Aphidoidea: Aphididae)
 • Introduction to Genetics and Evolution (2012) - School of Medicine, Duke University, North Carolina; on-line course (3 months) 
 • Introductory Human Physiology (2013) – School of Medicine, Duke University, North Carolina; on-line course (3 months)
 • Introduction to Food and Health (2015) - Stanford School of Medicine, Stanford University, Californiaon-line course (3 months)

 

Oblasti výskumu 
 • Ekológia vošiek a ich parazitoidov
 • Fyziológia zmyslového vnímania 
 • Ultrafialová fotografia živočíchov  
 • Štatistické hodnotenie biologických dát
Research interests
 • Ecology of aphids and their parasitoids 
 • Physiology of sensory systems
 • Ultraviolet photography of animals 
 • Statistical analyzing of biological data
Súčasné projekty 
 • KEGA 033UMB-4/2016 Vytvorenie botanických a mykologických zbierok a ich spracovanie formou e-knihy a webovej stránky v redakčnom systéme (2016-2018), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0303/12 Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch (2012-2014), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/1043/11Vplyv krajinných prvkov na prežívanie reliktných druhov drobných cicavcov (2011-2013), spoluriešiteľ
 • UGA I-09-000-25 Význam ultrafialového žiarenia pre sfarbenie a zrakové schopnosti živočíchov (2009-2012), riešiteľ
 • UGA 02/03/2010 Antropometrické parametre detí s orofaciálnymi rozštepmi (2010-2012), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/4068/07 Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom, zrýchlenie adaptácie v náväznosti na iné informačné technológie (2007 - 2009), spoluriešiteľ 
 • APVV LPP-0028-06 Brána vedy otvorená (2006 - 2009), spoluriešiteľ 
 • VEGA Koncentrácia lipidov a lipoproteínov v sére slovenských rómskych a kaukazských detí, (2005 – 2007), spoluriešiteľ
Research projects 
 • KEGA 033UMB-4/2016 Creation of both botanical and mycological collections in the form of e-book and website in Content Management system (2016-2018)
 • VEGA 1/0303/12 Genetic differentiation of fragmented populations of capercaillie (Tetrao urogallus) and black grouse (Tetrao tetrix) in western Carpathians (2012-2014) 
 • UGA I-09-000-25 The ability of ultraviolet radiation sensing in animals (2009-2012)
 • UGA 02/03/2010 Anthropometrical parameters of children with facial clefts(2010-2012)
 • VEGA 1/4068/07 Synthesis of non-homogenous voice particles by using of genetic algorithm, accelerating of adaptation in consideration of other information technologies (2007 - 2009)
 • APVV LPP-0028-06 he opened gate of science (2006 - 2009)
 • VEGA Lipids and lipoproteins concentration in the blood serum of gypsies` and Caucasians` children, (2005 – 2007)

Výber publikačnej činnosti/Notable publications

Research gate

 • Malina, R., 2020: Anatómia pohybového aparátu človeka. Atlasová učebnica pre (ne)medikov. Banská Bystrica: Scholaris, 98 strán, ISBN 978-80-973228-2-3
 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Vondráková M., Schlarmannová J., Strejček F., Čipková E., Fridmanová A., Panigaj Ľ, Kotlárová K., Fialková L., Šmajdová V., Petnuchová V., Mitíľová V.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre základné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 392 s. ISBN 978-80-89965-49-6.
 • Lešková A., Mišianiková A., Kimáková K., Boberová Z., Slepáková I., Schubertová R., Malina R., Sandanusová A., Lengyelová L., Matejovičová B., Morovič M., Strejček F., Čipková E., Panigaj Ľ, Bruňáková K., Mock A., PhD.; Kisková T., Škarbeková Ľ, Čornaničová S., Luczyová P.: Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre stredné školy, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 410 s. ISBN 978-80-89965-50-2.
 • Malina, R., 2019: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - ŽENA. Banská Bystrica: Scholaris, 58 strán, ISBN 978-80-973228-1-6
 • Malina, R., 2018: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - MUŽ. Banská Bystrica: Scholaris, 61 strán, ISBN 978-80-973228-0-9
 • VALENTOVA STRENACIKOVA S., MALINA R. 2018: Primary repair of cleft lip and nose in the neonatal period. ACTA MEDICA MARTINIANA 18(1): 42-48. DOI: 10.2478/acm-2018-0006
 • URBAN, P., MALINA, R.: REŠTITÚCIA KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) DO NÍZKYCH TATIER (STREDNÉ SLOVENSKO). Quaestiones rerum naturalium, Vol. 4. No. 1, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2017, s. 51 – 134. ISSN 1339-7907 (pdf
 • Peter BITUŠÍK, Marcela KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, Juraj BRABEC, Radovan MALINA, Jerguš TESÁK, Peter URBAN, 2017: The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia. Lynx, n. s. (Praha), 48: 39–51. ISSN 0024-7774 (pdf
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA R., 2016: Effects of early and late cheiloplasty on anterior part of maxillary dental arch development in infants with unilateral complete cleft lip and palate. PeerJ 4:e1620 https://doi.org/10.7717/peerj.1620
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA R., 2015: Dojčenie po estetických, plastických a rekonštrukčných chirurgických výkonoch na prsníku. In: Jeseňák, M. a kol.: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. Bratislava: A-medi, 2015, p. 292-300. ISBN 978-80-89797-05-9
 • FRANC, V., MALINA, R.,  ŠKODOVÁ, M., 2015: Základy biogeografie a ekológie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 174 s., ISBN 978-80-557-0891-1
 • URBAN P., ADAMCOVÁ, M., MALINA, R., 2015: Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie. Biológia ekológia chémia. Vol. 19, No. 2, p. 25-32. ISSN 1338-1024 (pdf)
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S.; LEHOCKÝ, J.; SOMOROVÁ, Z.; MALINA, R.; SELECKÁ, P.; HANULA, M.; KIRSCHOVÁ, E., 2012: Vplyv rozštepových malformácií tváre na ochorenie stredného ucha. (Effect of Facial Cleft Malformations of Middle Ear Disease.) Otorhinolaryngology & Phoniatrics / Otorinolaryngologie a Foniatrie. Vol. 61 Issue 3, p. 178-183. 6p. ISSN: 12107867(pdf)
 • VALENTOVÁ-STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA, R., SELECKÁ, P., LEHOCKÝ, J., 2011: Zmeny alveolárnej šírky rozštepu u detí do jedného roka s jednostranným kompletným rozštepom pery a podnebia. In: Rozhledy v chirurgii, Vol. 90, No. 4, p. 250-253. ISSN 0035-9351(pdf)
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., SCHLARMANNOVÁ, J., 2010: Developmental rates of the aphid Aphis pomi (Aphidoidea: Aphididae) and its parasitoid Aphidius ervi (Hymenoptera: Aphidiidae). Biologia Vol. 65, No. 5, 2010, p. 899-902. ISSN 0006-3088 (pdf)
 • PRASLIČKA, J., BARTEKOVÁ A., SCHLARMANNOVÁ, J., MALINA R., 2009: Predatory mites of the Phytoseiidae family in integrated and ecological pest management systems in orchards in Slovakia. Biologia Vol. 64, No. 5, 2009, p. 959-961. ISSN 0006-3088
 • HLADKÁ, D., HUDEC, M., MALINA R., 2009: Využitie systému ROWS pri vyučovaní a voľnočasových aktivitách nevidiacich žiakov. In: Šebeň, V., Burger, V. (eds.): Záujmová činnosť žiakov, stav, problémy, trendy. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2009, p.1-5. ISBN 978-80-8068-961-2
 • SELECKÁ P., MALINA R., 2009: Prví zachraňujú životy. Zásady poskytovania prvej pomoci. In: Raganová J., Murin M., Monoszová G., (eds.): Brána vedy otvorená. Banská Bystrica: FPV UMB, 2009, p. 89-93, ISBN 978-80-8083-808-9
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., 2008: Effect of Temperature on the Developmental Rate, Longevity and Parasitism of Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: Aphidiidae). In: Plant Protection Science. Vol. 44, No.1, 2008, p. 19-24. ISSN 1212-2580 (pdf)
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., 2008: Temperature-dependent development of parasitoid Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera, Aphidiidae). In: Matthias Belivs University Proceedings: Seria Biological, Vol. 4, No. 1, 2008, p. 55-60. ISBN 978-80-8083-706-8 
 • MALINA R., 2008: History of entomology and the discovery of insect parasitoids. In: Matthias Belivs University Proceedings: Seria Biological, Vol. 4, No. 1, 2008, p. 1-14. ISBN 978-80-8083-706-8
 • KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M., MALINA, R., ADAMEC, M., 2006: Výskyt drobných zemných cicavcov v alpínskom pásme Kráľovej Hole. In: Adamec, M., Urban, P. (eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII: zborník referátov z konferencie. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2006, p. 197-200. ISBN 80-89035-71-X

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Vždy po prednáške alebo cvičení, príp. po dohode aj v inom termíne.