Fakulta Prírodných vied UMB


Informácie povinne zverejnené

Informácie povinne zverejnené v zmysle ustanovení § 5 ods.1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ):

1.
Postavenie FPV na Univerzite Mateja Bela, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry FPV vznikla na UMB a bližšie informácie o jej vzniku a poslaní nájdete na adrese www.rekt.umb.sk
Právomoci a kompetencie UMB sú definované v platnom zákone č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.
Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
Tieto informácie sú prístupné na www.fpv.umb.sk v kolonke "Poskytovanie informácií".

3.
Miesto , lehota a spôsob podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu, ktoré je obsiahnuté v odpovedi, možno v zmysle § 18 ods.2 a 3 zákona NR SR č. 211/2000 podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adrese:
doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

4.
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Postup je uvedený v Smernici č. 01/2001

5.
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
ZÁKONY:
- Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 303/1995 Z.z.o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z.o kontrole v štátnej správe
- Zákon NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
- Zákon NR SR č. 472/2000 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2001
- Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
- Zákon NR SR č. 200/1997 o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

NARIADENIA:
- Nariadenie vlády č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

VYHLÁŠKY:
- Vyhláška MŠ SR č. 131/1997 Z.z. o doktorandskom štúdiu
- Vyhláška MŠ SR č. 330/1997 Z.z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
- Vyhláška MŠ SR č. 7/1998 Z z. o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác
- Vyhláška MŠ SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

VNÚTROUNIVERZITNÉ PREDPISY:
- Štatút Fakulty prírodných vied UMB
- Príkazy a Smernice FPV UMB

6.
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela