print

Geografické systémy výrobných aktivít

Geografické systémy výrobných aktivít

(GRR 1. ročník, zimný semester)

 

Cieľ:

Nadviazať na geografiu poľnohospodárstva a priemyslu a na základe štúdia odbornej geografickej literatúry (prostredníctvom referátov a odbornej diskusie v rámci seminárov) prehĺbiť vedomosti o materiálnej výrobe, ktorú geografia vníma ako priestorovo definovaný subsystém krajinnej sféry vo vzťahu s ostatnými zložkami krajiny.

 

Témy seminárov:

  1 Prezencia, systém práce a hodnotenia, literatúra...

  2 Výroba a klimatická zmena

  3 Súčasné problémy lesohospodárstva (biomasaker, FSC, Vlčie hory, NP Madagaskaru...)

  4 Akvakultúra - sladkovodné a morské systémy chovu vodných živočíchov. (Prečo  nahrádzajú rybolov?)

  5 Porovnanie samozásobiteľského a industrializovaného roľníctva (vývoj, konkrétne oblasti a príklady, podmienky fungovania...)

  6 Geografia jedla

  7 Poľnohospodárstvo ako faktor regionálneho rozvoja (plusy, mínusy, SWOT analýza, legislatíva...)

  8 Rozdiely postavenia výroby v ekonomike vybraných štátov a oblastí: porovnanie, príčiny...

  9 Porovnanie oblastí ľahkého a ťažkého priemyslu z hľadiska lokalizačných faktorov

 10 Obnoviteľné zdroje energie v regionálnom rozvoji - typizácia, príklady (akvaparky, malé  elektrárne a teplárne, štiepka, energetické plodiny, bioplynové stanice...)

 11 Priemysel 4.0 a internet vecí

 12 Postsocialistická transformácia priemyslu SR (nové investície, pr. parky, vzťahy, nové lokalizačné faktory...)

 13 Cirkulárna ekonomika

 

 

Hodnotenie predmetu:

1. Samostatné vystúpenie na 2 seminároch. 10 - 20 bodov podľa kvality za každý referát. Problematika musí byť vysvetlená, nestačí prečítať text. V prezentácii budú len vizuálne prvky (mapy, fotky, grafy...) a body osnovy, nie čítaný text. Odporúčam konzultovať.

2. Aktívna účasť na hodinách 2 až 13 (za každý seminár 5 bodov, spolu max. 60 bodov). Body sú za vopred pripravený krátkypríspevok z miestnej praxe (povinná je mapa, fotka, obrázok...) alebo odbornej literatúry (zdroj uviesť je povinné). Kto má na hodine referát, nemusí mať pripravené už nič iné, body za aktivitu dostane. Smartfóny a tablety povolené len na ukázanie príloh.

3. Známka: A minimálne 90 bodov, B 80, C 70, D 60, E 50, Fx menej ako 50 bodov alebo 0 bodov za referát či aktívnu účasť. V prípade nedostatku bodov žiadne náhradné práce.

 

Odporúčaná literatúra:

Baculíková, N. (2008): Nové trendy v priemyselnej politike Slovenskej republiky Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 191s.

Bakša, J., Turi - Nagyová, E., Antošová, M., Schimmerling, H. (1992): Sociológia poľnohospodárstva a vidieka. Nitra, VŠP, 132 s.

BALÁK, R., PROKEŠ, K. (1984): Nové zdroje energie. SNTL Praha.

BIČÍK: Ekonomická geografie 1.  (1982)

Boltižiar, M. A kol. (2014): Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra, FPV UKF, 278s.

BOROTA, J. (1990): Svetové zdroje drevnej suroviny. VŠLD Zvolen.

BRABEC, F., DUBCOVÁ, A.: Kapitoly z geografie poľnohospodárstva  (1991)

Buček, M. 1992. Priestorová ekonomika. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1992.
CIHELKOVÁ, E. a kol. 2002. Světová ekonomika – regiony a integrace. Grada Publishing, Praha, 244s.

Dubcová, A. (2000): Vývoj priemyslu a formovanie teritoriálno-priemyselných jednotiek na území Ponitria. Geografické štúdie 6, Suplementum No.1, Nitra, UKF, 160s.

Hamalová, M. a kolektív. 1996. Priestorová ekonomika. Bratislava: Ekonóm, 1996. 144 s.

HAUFLER: Ekonomická geografie ČSSR  (1984)

CHALUPA: Socioekonomická geografie 2.  (1992)

IVANIČKA, K.: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie  (1983)

IVANIČKA, K.: Synergetika a civilizácia. Alfa Bratislava (1988)

IVANIČKA, K.: Synergetika a ekonomika. Elita Bratislava (1993)

IVANIČKA, K.: Úvod do ekonomicko-geografického výskumu  (1971)

IVANIČKA, K.: Geografia priemyslu (1974). In: Slovensko-Ľud, 1. časť

IVANIČKA, K.: Priemyselné jadrá Slovenska. Acta geographica Universitatis Comenianae, Economico-geographica Nr. 9, SPN Blava (1970)       

Jurášek, P. (1997, 1998, 2002): Svetové poľnohospodárstvo I, II, III

KASALA, K. (1992): Staré a nové industriálne priestory sveta. Geografické informácie 1, Nitra.

KOREC, P. (1994): Humánna geografia 1, PriF UK Blava.

KOVÁČ, K: a kol. (2008): Udržateľné a multifunkčné poľnohospodárstvo. Nitra, SPU, 184s. (SVK BB)

KRAJČO, J. (1998): Zdroje energie po novom. MC BB.

KRAJÍČEK (1982): Geografie průmyslu

LACKO-BARTOŠOVÁ, M. a kol. 2005. Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 80-8069-556-3, 575 s.

LAUKO, V., TOLMÁČI, L., DUBCOVÁ, A. (2006): Humánna geografia SR. Kartprint Blava.

Lauko, V. a kol. (2013): Geografia Slovenskej republiky - Humánna geografia. Bratislava, 2013

Lopušný, J. (1995): Hospodárska geografia Slovenska. EF UMB.

MacKay, D. Sustainable Energy – without the hot air. UIT Cambridge, 2008. ISBN 9780954452933. Voľne dostupná na www.withouthotair.com.

Maier, G. – Tődtling, F. 1997. Regionálna a urbanistická ekonomika. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava: Elita, 1997. 240s. ISBN 80-8044-044-1
Maier, G.- Tődtling, F. 1998. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 320s. ISBN 80-8044-049-2

Matoušková, Z. – Halouska, P. – Brandová, H. – Černoch, J. 1993. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993.

MIKOVÁ, L. (1976). Životní prostředí a průmysl. Praha, Práce.

Milerová, J. (1988): Nerostné suroviny moří a oceánů. SIVO Praha.

MIŠÚNOVÁ, E., MIŠÚN, J. (2009): Priemysel Slovenska a dopady globálnej krízy. Bratislava, Esprit, 289s.

MLÁDEK: Cvičenie zo socioekonomickej geografie  (1990)

                   Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska (1990)

OTRUBOVÁ: Socioekonomická geografia 2.  (1991)

PAVLIČKOVÁ, K. (2002): Priestorové rozmiestnenie ekologického poľnohospodárstva v SR. Geografické informácie 7, Nitra.

PETR, J. A kol. (1992): Ekologické zemědělství. Brázda, Praha, 305s.

PLESNÍK, P. (1974): Lesy a lesné hospodárstvo. In: Slovensko-Ľud, 1. časť

POPJAKOVÁ, D. (1998): Stručný prehľad zákl. pojmov z geografie poľnohospodárstva, ryb. a les. hospodárstva

POPJAKOVÁ, D. (1997): Geografické aspekty rozmiestnenia priemyslu

POPJAKOVÁ, D. (1997): Základné kapitoly z geografie priemyslu

Povincová, E. (1974): Priestorová skladba poľnohospodárstva. In: Slovensko-Ľud, 1. časť

Probst, A. J. (1969): Efektivnost územní organizace výroby. Praha, SPN.

Pytlíček, M. (1982): Geografie agrokomplexu střední Moravy. SPN Praha, 200s.

RIEDLOVÁ (1983): Obecná ekonomická geografie 

SKOKAN (1988): Geografie světového hospodářství 

SLÁDEK, V. (1996): Elektrárenstvo na Slovensku 1920-1994.

Spišiak, P. (1999): Geografia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. UK Blava.

Spišiak, P. a kol. (2005): Agrorurálne štruktúry Slovenska po r. 1989. Geografika Blava.

Storoška, M. (2011): Disparity vývoja poľnohospodárskej prvovýroby v regiónoch. Očová, 249s. (ŠVK)

Székely, V. (1989): Náčrt vývojových smerov a riešených problémov v geografii priemyslu. Sborník ČSGS, r.94, č.3.

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 411 s.

VENCÁLEK: Socioekonomická geografie 1.  (1991)

VĚŽNÍK: Geografie zemědělství  (1987)

WINKLER: Svetové zásoby  (1986)

 

Geografický časopis, Geografické rozhledy, Geografická revue, Geografické informácie, Geographia Cassoviensis, Geografie-sborník ČGS, Geografia...

Časopis 21. STOROČIE

Časopisy České akademie zemědělských věd (www.agriculturejournals.cz)

 Agenda 21 a TUR (2001),  MŽP SR, Blava, Ukazovatele hospodářského vývoje v zahraničí,

www.etrend.sk, www.ekonomika.sk, www.odci.gov/cia/publications/factbook, www.lib.utexas.edu/maps, www.seps.sk, www.fae.sk, www.polygrafia.sk, www.mpsr.sk, www.statistics.sk, www.fao.org, http://maps.grida.no, www.iasp.ws, http://www.lepsiageografia.sk/

 

Životné prostredie - 4/2002 – monotéma Priemyselné parky

                              - 4/2006 – monotéma Priemysel a krajina

                              - 1/2009 – monotéma Vinohradníctvo SR

Geografické rozhledy – 3/2002-2003 – Priemysel a poľnohospodárstvo SR

Geografia - 3/2003 – Vývoj priemyslu SR po r. 1989

                 - 2/2005 – Aktuálne trendy priemyslu SR

Enviromagazín – 4/2004 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a priemysel SR a ich vplyv

 

 

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309