print

Rurálna geografia

Rurálna geografia a rozvoj rurálnych regiónov

GRR 2. ročník, zimný semester

Vybrané témy z rurálnej geografie

 učitelia 5. ročník, zimný semester

 

Ciele:

Nadviazať  na geografiu sídiel a regionálnu geografiu a formou diskusie, referátov a štúdia odbornej literatúry prehĺbiť vedomosti o geografii vidieka (vidieckej krajine, sídlach, regiónoch a komunitách) v kontexte jej úloh v regionálnom rozvoji vo svete aj na Slovensku.

      

Témy seminárov:

1.   Úvod do problematiky, spôsob práce na seminároch, odporučená literatúra, prezencia, rozdeľovanie referátov

2.   Základné pojmy rurálnej geografie v kontexte regionálneho rozvoja (úvodná prednáška a diskusia)

3.   Vývoj a súčasné trendy v rurálnej geografii

4.   Marginálne a periférne regióny: poloha, príčiny vzniku, problémy  a perspektívy

5.   Súčasnosť a perspektívy vývoja v oblastiach disperzného osídlenia

6.   Kvalita života na vidieku: rurálna deprivácia a rurálna renesancia

7.   Funkčná a morfologická devastácia a regenerácia rurálneho prostredia

8.   Typológia vidieckych komunít

9.   Nástroje podpory rozvoja vidieka (u nás, vo svete)

10. Cestovný ruch ako nástroj regionálneho rozvoja vidieka (formy, príklady)

11. Vidiek na ceste od monofunkčnému k multifunkčnému

12. Rurálne regióny na Slovensku.

 

Hodnotenie predmetu:

1. Samostatné vystúpenie na 2 seminároch (3-12) s referátom (15 - 25 bodov podľa kvality za každý). Prezentácia musí obsahovať len vizuálne prvky (mapy, fotky, tabuľky...) a body osnovy, nie čítaný text referátu. Odporúčam konzultovať.

2. Aktívna účasť na hodinách 3 až 12 (za každý seminár 5 bodov, spolu max. 50 bodov). Body sú za vopred pripravený krátkypríspevok z praxe alebo odbornej literatúry. Uviesť zdroj je povinné, pri príspevkoch z praxe je povinné príspevok doložiť mapou, fotkou, obrázkom a podobne. Kto má na hodine referát, už nemusí mať pripravené nič iné, body za aktivitu dostane automaticky.

3. Známka: A minimálne 95 bodov, B 85, C 75, D 65, E 55, Fx menej ako 55 bodov. V prípade nedostatku bodov žiadne náhradné práce.

                                                                    

Odporučená literatúra:

Andrle, A. – Srb, V. (1988): Nová koncepce pojmů město a venkov a její význam pro geografii 1, 2. In: Sborník ČSGS 93, č. 2, 4.

Andrle, A., Srb, V. (2000): „Město – venkov“ podle klasifikace Eurostatu. Demografie, r. 42, č. 1, s. 78 – 80.

Bass, P.L. (1998): Plánovanie rozvoja miest a obcí v podmienkach trhovej ekonomiky.

Bašovský, O. (1995): Súčasný stav a prognóza regionálnej a urbánnej štruktúry SR. In: Sborník ČGS, č. 2

Bašovský, O., Švecová, A. (2002): Hierarchia sídelného systému. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava, Esprit, s. 163.

Bernátová, M., Vaňová, A. (2000): Marketing pre samosprávy 1. Marketing území. Banská Bystrica, Iromar a EF UMB.

Bezák, A. (1990): Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska. In: Geografický časopis, r. 42, č. 1, s. 57 – 73

Bezák, A. (1997): Priestorová organizácia spoločnosti a územno-správne členenie štátu. In: Baran, V. (ed.): Geografické štúdie č. 3, s. 6 – 13

Binek, J. a kol. (2010): Synergie ve venkovském prostoru. Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. Brno, Garep, 120s.

Boltižiar, M. A kol. (2014): Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nitra, FPV UKF, 278s.

BUČEK, J.,: Komunálna ekonómia a komunálna politika. 2003. (rukopis) 194p.

Buček, M. (1985): Priestorová a urbanistická ekonomika. Bratislava, Alfa, 267 s.

Buček, M. (1992): Priestorová ekonomika. Bratislava, Ekonomická univerzita (skriptá), 148 s.

Buchta, S. (2003): Slovenský vidiek na konci dvadsiateho storočia. Sociológia, r.35, č.2, s.125-140.

Čapková, S. (2011): Regionálny rozvoj a inovácie.

Džupinová, E. a kol. (2008): Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava, Geografika, 186s.

Geographia Slovaca 27 (2010): monotéma k slovenským vidieckym sídlam. KG826

Folia geographica 10 – zborník z konferencie, Prešov 2006

Gajdoš, P., Moravanská K., Falťan Ľ. (2009): ŠPECIFIKÁ SÍDELNÉHO VÝVOJA NA SLOVENSKU: Typologická analýza sídiel. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 179s.

Glück, A., Magel, H. (1992): Venkov má budoucnost. Praha, Brázda, 220s.

Hall, P. (1996): Urban and regional planning. London, Routledge, 259 s.

Hradiská, A. a kol. (2011): Cesta k trvalej udržateľnosti vidieka. Levoča, CPK, 54s.

Huba, M. (1990): O perspektívach kopaničiarskeho osídlenia a kopaničiarskej krajiny na území Slovenskej republiky. Geografický časopis, r.42, č.2, s.113-133.

Huba, M., Ira, V. (1993): O koncepcii trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska. Geografický časopis, r. 48, č. 3 – 4, s. 285 – 299.

Ivanička, K., Ivaničková, A. (2007): Regionálny rozvoj a regionálna politika. VŠEMVS Bratislava, 250s.

Ivaničková, A.: , Regionalizácia a priestorová organizácia regionálneho rozvoja, BA, Ekonóm, 1998, 172s. 

Janečková, Vaštíková (1999): Marketing měst a obcí. Praha, Grada.

Jarábková, J. (2010): Vidiek - nevyužitý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Nitra, SPU, 111s.

Kasalický, V. (1975): Města a lidská sídla vůbec jako základ životního prostředí člověka. Architektúra a urbanizmus, r. 9, č. 1, s. 27 – 38.

Klamár, R., Rosič, M. (2009): Image regiónu ako mäkký faktor percepcie rozvoja. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PF UP v Olomouci. Olomouc, s.373.

Kolektív (2004): Metodická príručka pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, s.68.

Kollár, D. (2009): Mikrogeografický výskum a monografie vidieckych obcí. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PF UP v Olomouci. Olomouc, s.381.

Konečný, O. (2013): Multifunkcionalita: geografie, venkov, zemědělství. In Svobodová, H. (ed.): Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. Brno: Masarykova univerzita, s. 182-189.

Kozová, M. a kol. (2001): Trvalo udržateľný rozvoj a Miestna Agenda 21, Životné prostredie č.1, SAV Bratislava.

Lauko, V. (1999): Transformačné zmeny v regióne roztrateného osídlenia na príklade Myjavy. Folia geographica 3, Prešov, s.269-276.

Lauko, V. a kol. (2014): Regionálne dimenzie Slovenska. Bratislava, UK, 524s.

Lovacká, S. (2006): Význam a formy interkomunálnej spolupráce obcí pre regionálny rozvoj. Folia geographica 10, Prírodné vedy, Prešov, s.335-339.

Mačáková S., 2001:Trvalo udržateľné mestá/regióny na Slovensku Životné  prostredie., r. 35, č. 1

Maier, K. (1993): Územní plánování. Praha, ČVUT.

MAIER, K., ČTYROKÝ, J.: Ekonomika územního rozvoje. Praha (Grada)., 2000

Maier, G., Tödtling, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonomika. Bratislava, Elita, 313 s.

Máliková, L. (2016): Fenomén marginality a periférnosti v rôznych typoch rurálnych štruktúr na Slovensku (Dizertačná práca). PriF UK Bratislava.

Máliková, L., Spišiak, P. (2013): Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na Slovensku. AGUC Vol.57, No.1, s.51-70.

Matlovičová, K. (2015): Značka územia.Prešovská univerzita, Grafotlač  Prešov, 320s.

Matlovičová, K., Klamár, R., Mika, M. (2015): Turistika a jej formy. Prešovská univerzita, Grafotlač Prešov, 550s.

Matušíková, D. (2010): Vidiecky turizmus a agroturizmus ako faktor intenzifikácie rovoja regiónu. Prešov, PU, FF, 183s.

Matušíková, D. (2013): Vidiecky turizmus a agroturizmus. Prešov, Bookman, 72s.

Miestna Agenda 21 v podmienkach Slovenskej republiky, Trenčianska Univerzita, 2001

Michaeli, E. a kol. (?): Regionálny rozvoj pre geografov. PU Prešov

Michálek, A., Podolák, P. (eds. 2014): Regionálne a priestorové disparity na Slovensku, ich vývoj v ostatnom desaťročí, súčasný stav a konzekvencie. Geografia Slovaca 28, Bratislava, GU SAV, 211s.

Michniak, D. (2009): Najvýznamnejšie vidiecke centrá zamestnanosti na Slovensku. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PF UP v Olomouci. Olomouc, s.443.

Moravčíková, D. - Kučírková, D. (2004): Rurálna sociológia. Nitra, SPU, 116s.

Morrisová, J. a kol. 2000, Lokálna Agenda 21, príručka pre samosprávy, REC Slovensko.

Omasta, Š. (2009): Transformácia Myjavských kopaníc. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na PF UP v Olomouci. Olomouc, s.475.

Pacione, M. (1984): Rural geography. London, Harper and Row, 384s.

Pašiak, J. (1989): Sídelné vzťahy mesta a dediny v teórii sídelného vývoja. Životné prostredie, r. 26, č. 6, s. 303 – 310.

Pašiak, J. (1990): Sídelný vývoj. Bratislava, Veda, 120 s.

Pauličková, R.: Regionálny a mestský marketing, BA, Eurounion, 132s, 2005

Paulov, J. (1999):K jednej koncepcii regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.

Geografické informácie 6, Nitra, 13-22

Petríková, D. (1997): Trvalo udržateľné mestá a obce. In: Životné prostredie, r.31, č.3, s.161.

Rajčáková E. (2005): Regionálny rozvoj a regionálna politika. skriptá, UK Bratislava, 120s.

Rajčáková E. (2011): Programy a projekty v regionálnom rozvoji a regionálnej politike, BA, Geografika, 106s.

Rajčáková E., Švecová, A. (2015): Regionálne disparity na Slovensku v kontexte kohéznej politiky EU 2007-2013. Bratislava, UK, 114s.

Repaská, G., Bagalová, Z. (2011): Sídelná identita v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Geografické štúdie 15, č.1, s.23-30.

Short, J. R. (1994): Lidská sídla. OP Praha

Slepička, A. (1971): Plánování a rozvoj venkovského prostoru a sídel v ČSSR. Praha, VÚVA, 41s.

Sokol, M. (2001): Postindustriálna transformácia ekonomiky: priemet do urbánnych a regionálnych systémov. In: Architektúra a urbanizmus, r. 35, č. 1-2, s. 15 – 26.

Spišiak, P. (1999): Poľnohospodárstvo v marginálnych oblastiach (na príklade Bielych Karpát). Folia geographica 3, Prešov, s.198-203.

Spišiak, P. a kol. (2005): Agrorurálne štruktúry Slovenska po r. 1989. Geografika Blava

Srnková, Ľ. (2003): Rozvojové zmeny vo vidieckych regiónoch. Bratislava, VÚEPP, 30s.

Svetlík, J. (1978): Plánovanie a výstavba miest a obcí. Bratislava, Alfa.

Šarafín, M. (2006): Architektúra vidieka, obnova dediny. Topoľčany, Tristanpress, 140s.

Šteis, R. (1981): Sídelné štruktúry: územné plánovanie sídiel. SVŠT Blava

Šteis, R. (1983): Sídelné štruktúry: územné plánovanie. SVŠT Blava

Technologické a priemyselné parky ako nová možnosť rozvoja regiónov (2004): Zborník prednášok z konferencie, Intenzíva, Bratislava.

Tomšík, K. (2009): Vývoj a perspektivy evropského venkova. Praha, Wolters Kluwer ČR, 208s.

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 411 s.

Tušan, M., Tušan, R. (2002):Možnosti ekonomicko-sociálneho rozvoja regiónov SR.

In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Stály rozvoj regiónov“ (23.-24.5.2002),

Prešovská univerzita, Inštitút regionálneho rozvoja, Obchodno-podnikateľská fakulta v Karvinej, ZMOS, ManaCon Prešov, Prešov, 43-54

Tvrdoň, J., Hamalová, M., Žárska, E. (1995):Regionálny rozvoj. Vysokoškolské skriptá.

Národnohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava, s.174.

Vencálek, J. (1998): Protisměry územní identity. Český Těšín, OLZA, 207s.

Viestová, K. (?): Regionálny a mestský marketing. VŠEMVS Bratislava, 141s.

Volko, V., Silván, J., Thurzo, I. (eds.) (1993): Územný rozvoj Slovenska na báze regionálnych vied. Kongres slovenskej vedy 93, zborník referátov z rokovania X. sekcie, Bratislava.

Votrubec, C. (1980): Lidská sídla, jejich vývoj a rozmístění ve světě. Praha, Academia, 396 s.

Wokoun, R. (2008): Regionálny rozvoj

Zibrín, P. (1981): Priestorové štruktúry sídelných systémov. Bratislava, Alfa.

Zubriczký, G. (2003): Rurálna geografia (skriptá), Bratislava, Mapa Slovakia, 64 s.

Zubriczký, G. (2005): Geografia vidieka (skriptá), Bratislava, GeoGrafika, 67 s.

Zubriczký, G. (2010): Rurálne procesy na Slovensku na začiatku 21. storočia. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie..., Olomouc, PF UP, s.653

 

http://scholar.google.sk/

http://maps.grida.no

http://www.uzemneplany.sk

http://www.lboro.ac.uk/gawc/

http://www.lepsiageografia.sk/

Charta európskych miest a obcí o trvalej udržateľnosti, Aalborg 1994

Lisabonský akčný plán, Lisabon 1996

Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj (2001), MŽP SR, Blava

Koncepcia územného rozvoja Slovenska

 

Časopisy:  Journal of Rural Studies, Geografický časopis, Geografická revue, Geografické informácie, Folia Geographica, Geographia Cassoviensis, Geografia, Geografické rozhledy, Náš vidiek, EuroRegióny, Regions and Cities of Europe...

 

 

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309