Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

 

   

Výučba 

 • Anatómia a morfológia rastlín
 • Aplikovaná botanika
 • Praktikum z anatómie a morfológie rastlín
 • Fyziológia rastlín
 • Systém cyanobaktérií, rias a húb
 • Základy biológie
 • Všeobecná biológia

Lectures and seminars

 • Plant anatomy and morphology
 • Applied botany
 • Anatomy and morphology of plants practicum
 • Plant physiology
 • Taxonomy and ecology of Cyanobacteria, Algae and Fungi
 • Introduction to biology
 • General biology

 

Profesionálna kariéra 

 • 2001 – trvá Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, docent
 • 1998 – 2001 Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen, odborný asistent
 • 1991 – 1998 Školská správa vo Zvolene, učiteľ
 • 1987 – 1990 Ústav dendrobiológie SAV vo Vieske nad Žitavou, výskumný pracovník – botanik

Professional career 

 • 2001 – till now Faculty of Science, Matthias Belius University, Banská Bystrica, Assoc. Prof.
 • 1998 – 2001 Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, Assist. Professor
 • 1991 – 1998 School District in Zvolen, teacher
 • 1987 – 1990 Institute of Dendrobiology, Slovak Academy of Sciences in Vieska nad Žitavou, botanist & researcher

 

Vzdelanie

 • RNDr. (1987) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Téma rigoróznej práce: Štúdium variability druhu Erysimum diffusum Ehrh.
 • PhD. (2007) Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen; Téma dizertačnej práce: Hniloby vybraných introdukovaných drevín v sídlach Slovenska.
 • Doc. (2014) Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií; Habilitačná práca: Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, LaetiporusGanoderma na drevinách v sídlach Slovenska.

 

Acquirements

 • M.Sc. in Biology-Mathematics (1987), Faculty of Science, ComeniusUniversity, Bratislava; thesis: A study of variability in the species Erysimum diffusum Ehrh.
 • Ph.D. in Ecology (2007), Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Zvolen; PhD. thesis: Rots in selected introduced woody plants in Slovak settlements.
 • Assoc. Prof. in General Ecology and Ecology of Individual and Population (2014), Faculty of Ecology and Evironmental Sciences, Technical University, Zvolen; habilitation thesis: Diversity and ecology of polypores of three genera Fomes, Laetiporus, and Ganoderma in woody plants in Slovak settlements.

 

Oblasti výskumu 

 • biológia a ekológia drevín a drevorozkladajúcich húb v urbánnom a suburbánnom  prostredí
 • zdravotný stav drevín mestskej zelene
 • hniloby stromov v mestách
 • huby v mestskom prostredí ako indikátory znečistenia ovzdušia

Research interests

 • Biology and ecology of both trees and wood-decaying fungi in urban and suburban areas
 • Tree health in urban greenery
 • Rots of urban trees
 • Urban fungi as indicators of a

         Projekty (2015 – 2020)

 

 • KEGA 006UMB-4/2020, Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu (2020-2022), vedúca projektu
 • VEGA 1/0286/17, Genetická diverzita a kolonizácia drevín fytopatologicky významnými hubami z rodov FomesGanoderma (2017 – 2020), spoluriešiteľka
 • KEGA 025UMB-4/2017, Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika (2017 – 2019), vedúca projektu
 • KEGA 049UMB-4/2016, Rozvoj poznávacích operácií prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe fyziky a ďalších prírodovedných predmetov (2016 – 2018), spoluriešiteľka
 • KEGA 022UMB-4/2013, Multimediálna a interaktívna elektronická učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo výučbe (2013 – 2015), vedúca projektu
 • ITMS 26110230077, Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2015), riešiteľka

         Projects (2015 – 2020)

 

 • KEGA No.006UMB-4/2020, Intelligent educational materials for applied botany, mycology and zoology (2020-2022), Principal Investigator
 • VEGA No. 1/0286/17, Genetic diversity and woody plant colonization by phytopathologically important fungi from genera Fomes and Ganoderma (2017 – 2020), co-worker
 • KEGA No. 025UMB-4/2017, The interactive mycological cellection – herbarium, pure cultures and DNA profiles – created and electronic practicum (2017 – 2019), Principal Investigator
 • KEGA No. 049UMB-4/2016, Development of pupils’ cognitive operations through experimental activities in teaching school physics and other science subjects (2016 – 2018),co-worker
 • KEGA No. 022UMB-4/2013, Multimedial and interactive electronic textbook from structural botany and mycology and its use in education (2013 – 2015), Principal Investigator
 • ITMS No. 26110230077, Development of innovative forms of education at the University of Matej Bel in Banská Bystrica (2015), co-worker

Výber publikačnej činnosti (2015-2020) / Notable publications (2015-2020)

 • Beck T., Gáperová S., Gáper J., Náplavová K., Šebesta M., Kisková J., Pristaš P. 2020. Genetic (non)-homogeneity of the bracket fungi of the genus Ganoderma (Basidiomycota) in Central Europe. Mycosphere 11, 225-238. doi: 10.5943/mycosphere/11/1/3.
 • Náplavová K., Gáper J., Gáperová S., Beck T., Pristaš P., Soares C., Lima N. 2020. Genetic and plant host differences of Fomes fomentarius in the Mediterranean region. Plant Biosystems 154, 125-127. doi: 10.1080/11263504.2019.1701129.
 • Gáperová S., Gáper J., Michalíková A., Beck T., 2019: Elektronické praktikum z mykológie (ePUB), vysokoškolské skriptá.Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, 2019, 109 s. ISBN 978-80-557-1672-5, EAN 9788055716725.
 • Náplavová K., Gáper J., Gáperová S., 2018. Fomes fomentarius lineages throughout the world. In 11th international mycological congress [elektronický zdroj] : mycological discoveries for a better world : abstract book. San Juan : International Mycological Association, 441.
 • Beck T., Šebesta M., Masný M., Náplavová K., Pristaš P., Gáper J., Gáperová S., 2019. Distribúcia lesklokôroviek na Slovensku a Morave vo vybraných lokalitách počas rokov 2014 – 2018. Quaestiones rerum naturalium 6, 1-17.
 • Gáper J., Gáperová S., Gašparcová T., Kvasnová S., Pristaš P., Náplavová K., 2018. Indoor fungal destroyers of wooden materials – their identification in present review. Wood Research 63, 203-214.
 • Beck T., Gáper J., Šebesta M., Gáperová S., 2018. Host preferences of wood-decaying fungi of the genus Ganoderma in the urban areas of Slovakia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 3, 22-37.
 • Gašparcová T., Gáper J., Pristaš P., Kvasnová S., Gáperová S., 2017. Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI-TOF MS metód pri identifikácii drevoznehodnocujúcich húb z rodu Ganoderma. Chemické listy 111, 388-391.
 • Pristaš P., Kvasnová S., Gáperová S., Gašparcová T., Gáper J., 2017. Application of MALDI-TOF mass spectrometry for in vitro identification of wood decay polypores. Forest Pathology 47, e12352. doi: 10.1111/efp.12352.
 • Šebesta M., Gáperová S., Gáper J., Gašparcová T., 2017. Zastúpenie a ekologické aspekty práchnovca Fomes fomentarius (L.) Gillet v CHKO – BR Poľana a v Podpoľaní. Acta Facultatis Ecologiae 35, 41-53.
 • Gáper J., Gáperová S., Pristaš P., 2016.  Medicinal Value and Taxonomy of the Tinder Polypore, Fomes fomentarius (Agaricomycetes): A Review. International Journal of medicinal mushrooms, 18 (10), 851-859.
 • Gáperová S., Gáper J., Gašparcová T., Náplavová K., Pristaš P., 2016. Morphological variability of Fomes fomentarius basidiomata based on literature data. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 1, 42-51.
 • Gáperová S., Gáper J., Trhan, P., 2016. Štruktúrna botanika a mykológia,  vysokoškolská učebnica, Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. 292 s., ISBN 978-80-557-1122-5.
 • Gáperová S., Náplavová K., Gáper J., 2015. Ectomycorrhizal and saprotrophic macrofungi associated with woody plants in the Borova hora arboretum. Thaiszia - Journal of Botany 25 (suppl. 1), 163-170.
 • Gáper J., Náplavová K., Pristaš P., Gáperová S., 2015. Host specificity and geographical distribution of Fomes fomentarius genospecies in European woody plants. In XVII Congress of European Mycologists, Portugal : Madeira, 112-113.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-