print

doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
 • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: 107
Telefón: 048 446 7107Email: Svetlana.Gaperova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok10:00 - 12:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

 

   

Výučba 

 • Anatómia a morfológia rastlín
 • Aplikovaná botanika
 • Praktikum z anatómie a morfológie rastlín
 • Fyziológia rastlín
 • Systém cyanobaktérií, rias a húb
 • Vybrané kapitoly z biológie
 • Základy biológie
 • Všeobecná biológia

Lectures and seminars

 • Plant anatomy and morphology
 • Applied botany
 • Anatomy and morphology of plants practicum
 • Plant physiology
 • Taxonomy and ecology of Cyanobacteria, Algae and Fungi
 • Chosen chapters from biology
 • Introduction to biology
 • General biology

 

Profesionálna kariéra 

 • 2001 – trvá Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, docent
 • 1998 – 2001 Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen, odborný asistent
 • 1991 – 1998 Školská správa vo Zvolene, učiteľ
 • 1987 – 1990 Ústav dendrobiológie SAV vo Vieske nad Žitavou, výskumný pracovník – botanik

Professional career 

 • 2001 – till now Faculty of Science, Matthias Belius University, Banská Bystrica, Assoc. Prof.
 • 1998 – 2001 Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, Assist. Professor
 • 1991 – 1998 School District in Zvolen, teacher
 • 1987 – 1990 Institute of Dendrobiology, Slovak Academy of Sciences in Vieska nad Žitavou, botanist & researcher

 

Vzdelanie

 • RNDr. (1987) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Téma rigoróznej práce: Štúdium variability druhu Erysimum diffusum Ehrh.
 • PhD. (2007) Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen; Téma dizertačnej práce: Hniloby vybraných introdukovaných drevín v sídlach Slovenska.
 • Doc. (2014) Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií; Habilitačná práca: Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, LaetiporusGanoderma na drevinách v sídlach Slovenska.

 

Acquirements

 • M.Sc. in Biology-Mathematics (1987), Faculty of Science, ComeniusUniversity, Bratislava; thesis: A study of variability in the species Erysimum diffusum Ehrh.
 • Ph.D. in Ecology (2007), Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, Zvolen; PhD. thesis: Rots in selected introduced woody plants in Slovak settlements.
 • Assoc. Prof. in General Ecology and Ecology of Individual and Population (2014), Faculty of Ecology and Evironmental Sciences, Technical University, Zvolen; habilitation thesis: Diversity and ecology of polypores of three genera Fomes, Laetiporus, and Ganoderma in woody plants in Slovak settlements.

 

Oblasti výskumu 

 • biológia a ekológia drevín a drevorozkladajúcich húb v urbánnom a suburbánnom  prostredí
 • zdravotný stav drevín mestskej zelene
 • hniloby stromov v mestách
 • huby v mestskom prostredí ako indikátory znečistenia ovzdušia

Research interests

 • Biology and ecology of both trees and wood-decaying fungi in urban and suburban areas
 • Tree health in urban greenery
 • Rots of urban trees
 • Urban fungi as indicators of air

 

Projekty 

 • KEGA 049UMB-4/2016, Rozvoj poznávacích operácií prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe fyziky a ďalších prírodovedných predmetov (2016 – 2018), spoluriešiteľka
 • KEGA 022UMB-4/2013, Multimediálna a interaktívna elektronická učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo výučbe (2013 – 2015), vedúca projektu
 • ITMS 26110230077, Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (máj-jún 2015), riešiteľka
 • VEGA1/0581/11, Časovo - priestorové trendy šírenia hnilôb drevín v sídlach v ostatných troch  desaťročiach (2011 – 2013), zástupca vedúceho projektu
 • APVV 0421-07, Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni, (2008 – 2010), zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu
 • VEGA 1/0231/10, Modelovanie procesov zaparenia dreva vybraných druhov drevín ako fenomén odumierania parenchýmu (2010 – 2011), spoluriešiteľka
 • VEGA 1/4391/07, Ohrozenosť introdukovaných drevín hnilobami v sídlach Slovenska (2007 – 2009), spoluriešiteľka
 • VEGA 1/1368/04, Sukcesia a adaptácia organizmov v kultúrnych smrečinách z pohľadu ich statickej stability (2004 – 2006), spoluriešiteľka
 • SORATES/COMENIUS 1 č. AC1.2/2004/14- p-BB „Études de la vie de l´arbre et de l´homme“ (2004 – 2005), zodpovedná riešiteľka
 • VEGA1/8238/01, Drevokazné huby na drevinách v mestskom prostredí a ovocných sadoch, (2001 – 2003), spoluriešiteľka

Projects 

 • KEGA No. 049UMB-4/2016, Development of pupils’ cognitive operations through experimental activities in teaching school physics and other science subjects (2016 – 2018), co-worker
 • KEGA No. 022UMB-4/2013, Multimedial and interactive electronic textbook from structural botany and mycology and its use in education (2013 – 2015), Principal Investigator
 • ITMS No. 26110230077, Development of innovative forms of education at the University of Matej Bel in Banská Bystrica (May-June 2015), co-worker
 • VEGA No. 1/0581/11, Time-space trends of wood decays in intravilans during last three decades (2011 – 2013), Deputy Principal Investigator
 • APVV No. 0421-07, New methods of evaluation and mapping of biotic harmful agents in urban greenery (2008–2010), contact person of co-operating organization
 • VEGA No. 1/0231/10, Modeling wood souring processes of chosen woody plant species in response to destruction of parenchyma (2010 – 2011), co-worker
 • VEGA No. 1/4391/07Rots as danger of introduced woody plants in chosen urban areas from Slovakia (2007 – 2009), co-worker
 • VEGA No. 1/1368/04, Adaptation and distribution of fungi in man-made spruce forests from point of view their statical stability (2004 – 2006), co-worker
 • SORATES/COMENIUS 1 No. AC1.2/2004/14- p-BB „Études de la vie de l´arbre et de l´homme“ (2004 – 2005), Principal Investigator
 • VEGA No. 1/8238/01Wood-destroiyng fungi on woody plants in urban areas and fruit orchards (2001 – 2003), co-worker

Výber publikačnej činnosti / Notable publications

 • GÁPEROVÁ, S. – NÁPLAVOVÁ, K. – GÁPER, J., 2015: Ectomycorrhizal and saprotrophic macrofungi associated with woody plants in the Borova hora arboretum. Thaiszia-Journal of Botany, 25, Suppl. 1 (2015): 131-138. ISSN 1210-0420.
 • GÁPER, J. – NÁPLAVOVÁ, K. – PRISTAŠ, P.  – GÁPEROVÁ, S., 2015: Host specificity and geographical distribution of Fomes fomentarius genospecies in European woody plants. In XVII Congress of European Mycologists. Portugal : Madeira, 2015. p. 112-113.
 • TRHAN, P. –  GÁPEROVÁ, S. – GÁPER, J., 2015: Elektronická učebnica pre iPad. In DidInfo 2015: 21. ročník národnej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 164-168. ISBN 978-80-557-0852-2.
 • GÁPER, J. – NÁPLAVOVÁ, K. –  GÁPEROVÁ, S. – TRHAN, P., 2015: Rozšírenie Fomes fomentarius vo verejných priestranstvách Slovenska, Severnej Moravy a Sliezska spracované v GIS. In Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti, 41 (2015): 24. ISSN 1335-7689.
 • GÁPEROVÁ, S. – TRHAN, P. – GÁPER, J., 2014:  Využitie multimediálnej a interaktívnej elektronickej učebnice zo štruktúrnej botaniky a mykológie vo vyučovacom procese. In Trendy v didaktice biologie, 2014. Praha : Univerzita Karlova v Praze - PF, s. 41-42. ISBN 978-80-7290-787-8.
 • GÁPER, J. – GÁPEROVÁ, S., 2014: Rozšírenie a hostiteľské preferencie Fomes fomentarius vo svete. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2014 – „Prostredie a vitalita drevín“. Vieska nad Žitavou : Arboretum Mlyňany SAV, s. 57-63. ISBN978-80-971113-2-8.
 • GÁPEROVÁ, S. – FERANCOVÁ, S. – GÁPER, J. – SOCHULIAKOVÁ, L., 2014:  Vitalita a hniloby drevín Oravského regiónu. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2014 – „Prostredie a vitalita drevín“. Vieska nad Žitavou : Arboretum Mlyňany SAV, s. 64-71. ISBN978-80-971113-2-8.
 • PRISTAŠ, P. – GÁPEROVÁ, S. – GÁPER, J. – JÚDOVÁ, J., 2013: Genetic variability in Fomes fomentarius reconfirmed by translation elongation factor 1 alpha DNA sequences and 25S LSU rRNA sequences. Biologia, 68 (5) (2013): 816-820. ISSN 0006-3088.
 • GÁPER, J. – PRISTAŠ, P. – GÁPEROVÁ, S. – MALINIČOVÁ, L., 2013: Molecular identification of Fomes fomentarius in hosts from urban and suburban areas in Slovakia. Folia oecologica, 40 (1) (2013): 22-27. ISSN13336-5266.
 • GÁPEROVÁ, S. – MICHALČINOVÁ, S. – GÁPER, J., 2013: Ontogenéza slnečnice ročnej na praktických cvičeniach z biológie na stredných školách. In: Acta Rerum Naturalium didactica - časopis pre rozvoj přírodovědného vzdělávání, 1-2 (2013): 31-41. ISSN 1804-84366.
 • GÁPEROVÁ, S. – GÁPER, J. – SOCHULIAKOVÁ, L. – FERANCOVÁ, S., 2013: Zhodnotenie drevinovej vegetácie vo vybraných sídlach Oravy. In Dreviny vo verejnej zeleni 2013. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Zvolen :  ÚEL SAV Zvolen pobočka biológie drevín Nitra, s. 39-44. ISBN 978-80-89408-16-0.
 • JÚDOVÁ, J. – DUBÍKOVÁ, K. – GÁPEROVÁ, S. – GÁPER, J. – PRISTAŠ, P., 2012: The occurrence and rapid discrimination of Fomes fomentarius genotypes by ITS-RFLP analysis. Fungal Biology, 116 (1) (2012): 155-160. ISSN 1878-6146.
 • GÁPER, J. – GÁPEROVÁ, S. – TRHAN, P., 2012: Tree host range and distribution of the wood-decaying fungus Fomes fomentarius in Slovakia. In Dendrological days in Mlyňany Arboretum SAS 2012. Vieska nad Žitavou : Arboretum Mlyňany SAV, p. 36. ISBN978-80-971113-0-4.
 • GÁPER, J. – GÁPEROVÁ, S. – TRHAN, P., 2012: The knowledge of the current status of Fomes fomentarius localities in Slovakian non-forest habitats. In Dendrological days in Mlyňany Arboretum SAS 2012. Vieska nad Žitavou : Arboretum Mlyňany SAV, p. 37-38. ISBN978-80-971113-0-4.
 • GÁPEROVÁ, S. – SLIACKA, I., 2012: Vývin prieduchov Aesculus hippocastanum v priebehu poškodenia listov ploskáčikom pagaštanovým Cameraria ohridella. Acta Fac.Ecol., 26 (2012): 15-20. ISSN 1336-300X.
 • GÁPEROVÁ, S. – MAMOŇOVÁ, M. – GÁPER, J., 2011: Rozšírenie a biologicko-ekologické charakteristiky Laetiporus sulphureus v sídlach Slovenska. In Reinprecht, L., Bobeková, E. (eds): Drevoznehodnocujúce huby 2011. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, s. 33-39.ISBN 978-80-228-2270-1.
 • GÁPEROVÁ, S. – ROTH, P., 2011: Anatómia a morfológia rastlín. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 119 s. ISBN 978-80-557-0126-4.
 • GÁPEROVÁ, S. – GÁPER, J., 2011: Výskyt trúdnika Fomes fomentarius v urbánnom prostredí Slovenska. Mykol. Listy, 116 (2011): 25-32. ISSN 1213-5887.
 • HINDÁK, F. – ŠOLTÉS, R. – GÁPER, J. – GÁPEROVÁ, S. – KYSELOVÁ, Z. – HINDÁKOVÁ, A., 2009: Botany – Lower plants/Botanika – Nižšie rastliny. Žilina : IHMB. 202 s. ISBN 978-80-88923-21-3.
 • MASARYKOVÁ, M. – GÁPEROVÁ, S. – VIDHOLDOVÁ, Z., 2009: Mikroskopická analýza dreva pagaštana konského degradovaného hubou Fomes fomentarius. In: Acta Fac. Xyl., 51 (2009): 5-15. ISSN 1336-3824.
 • GÁPEROVÁ, S., 2009: Hniloby pagaštana konského Aesculus hippocastanum na Slovensku. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 102 s. ISBN 978-80-8083-786-0.