Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Akreditované študijné programy

Organizácia štúdia vychádza z kreditového systému riadenia a hodnotenia štúdia v rámci ECTS. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sa získava úspešným štúdiom akreditovaných študijných programov v bakalárskom (dĺžka trvania 3 roky), magisterskom (dĺžka trvania 2 roky) a doktorandskom (dĺžka trvania 3, 4 resp. 5 rokov) stupni štúdia. Študijné programy sa podľa ponuky fakulty uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Podrobnosti o všetkých študijných programoch (odporúčané študijné plány, informačné listy predmetov) uskutočňovaných na fakulte získate v sekciách venovaných jednotlivým stupňom štúdia. Študijné programy s príznakom (2015) sú študijné programy akreditované v rámci komplexnej akreditácie, ktorej výsledky získala fakulta v roku 2015.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela