Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Magisterské štúdium

Odporúčaná dĺžka štúdia uvedených študijných programov je 
2 roky.
študijný plán Odporúčaný študijný plán (formát DOC alebo DOCX)
informačné listy Informačné listy o predmetoch (formát DOC alebo DOCX)
listy o predmetoch Tézy na štátne skúšky (formát PDF)

 

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Spoločný základ     UASZ
študijný plán informačné listy      
Učiteľstvo biológie doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. Katedra biológie a ekológie UABI
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo fyziky prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. Katedra fyziky UAFY
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo geografie doc. RNDr. Pavel Michal, CSc. Katedra geografie a geológie UAGE
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo chémie doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Katedra chémie UACH
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo informatiky doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. Katedra informatiky UAIN
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo matematiky prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. Katedra matematiky UAMA
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Učiteľstvo technickej výchovy doc. Ing. Daniel Novák, CSc. Katedra techniky a technológií UPTV
študijný plán informačné listy tézy
Učiteľstvo technických odborných predmetov prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií UTOP
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 4.1.14 Chémia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Environmentálna chémia prof. RNDr. Milan Melicherčík, PhD. Katedra chémie CHEC
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 4.1.23 Geológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Aplikovaná geológia doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. Katedra geografie a geológie  GLAG
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Environmentálne manažérstvo prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. Katedra životného prostredia EMEM študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 4.1.35 Geografia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Geografia a rozvoj regiónov
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. Katedra geografie a geológie GERR
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 4.3.5 Synekológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Systémová ekológia prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. Katedra biológie 
a ekológie
SYSE
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 9.1.1 Matematika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Matematická štatistika a finančná matematika prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. Katedra matematiky MASF
študijný plán informačné listy tézy

 

Študijný odbor: 9.2.9 Aplikovaná informatika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód  
Aplikovaná informatika prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Katedra informatiky AIAI
študijný plán informačné listy tézy

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela