print

Pre uchádzačov - aktuálne informácie

Termín na odoslanie prihlášky sa predlžuje do 30. 6. 2020 pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. 


Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium

  1. Maturanti, ktorí posielajú prihlášky na fakulty UMB, si môžu do elektronickej prihlášky prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je momentálne potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou. 
    Uchádzačom o štúdium (maturantom a ostatným uchádzačom, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie skôr) odporúčame do elektronickej prihlášky nahrať skeny všetkých relevantných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách v súlade s požiadavkami pre konkrétny študijný program. Súčasťou skenov sú aj vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
  2. Úradne overené kópie vysvedčenia (vysvedčení) prípadne ďalších relevantných príloh v súlade s požiadavkami príslušnej fakulty, stačí predložiť najneskôr v deň zápisu. Odporúčame, kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka zaslať elektronicky mailom na adresu beata.dobrikova@umb.sk hneď ako to situácia dovolí.
  3. Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na jednotlivé fakulty UMB vytlačenú verziu papierovej prihlášky.
  4. Písomné prijímacie skúšky sú zrušené.

=