print

Výučba v LS AR 2019/2020

Ak rektor neodvolá prerušenie prezenčnej formy výučby, výučba v letnom semestri sa dokončí realizáciou dištančných metód s využitím všetkých možných dostupných online platforiem v trvaní do 15.5.2020.

Vyučujúci zabezpečujú vyučovanie dištančnými metódami s cieľom zabezpečenia vysokej kvality výučby. Umožňujú študentom plne zvládať štúdium predmetu za ich pomoci ako aj samoštúdiom. Vyučujúci realizujú výučbu v kooperácii s garantom predmetu. Komunikujú o zabezpečovaní výučby predmetu s garantom ŠP a vedúcim katedry.

Vyučujúci má právo upraviť podmienky na ukončenie predmetu s povinnosťou informovať študentov, a to najneskôr do 15. 4. 2020. Podmienky na ukončenie predmetu musia byť stanovené jasne, vrátane podmienok priebežného hodnotenia. Úpravou podmienok pre ukončenie predmetu vyučujúci zaručí primeranú kvalitu súčasným podmienkam ako aj zohľadnenie špecifík dištančných metód vzdelávania. O úpravách podmienok pre ukončenie predmetu informuje vyučujúci garanta ŠP a vedúceho katedry.

Z profilu fakulty, a mnohých vedných disciplín, je zrejmé, že mnohé obsahy či činnosti predmetov nie je možné zrealizovať dištančnou metódou. Žiadame študentov aby plne chápali túto situáciu, a plne si uvedomili, že bez nadobudnutia týchto znalostí nie je možné absolvovať ďalšie štúdium alebo byť plne uplatniteľný v praxi. Z tohto dôvodu budú niektoré časti obsahu a činností z predmetov letného semestra odučené blokovo počas prvých týždňov v zimnom semestri AR 2020/2021, alebo budú obsahom predmetov v zimnom semestri AR 2020/2021 podľa študijného plánu. 

Ako skutočne výučba prebieha môžete vidieť na našom videu :)


Opatrenia súvisiace s úpravou harmonogramu štúdia pre AR 2019/2020

Terénne cvičenia / exkurzie - vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie a rôzne prognózy vývoja počtu chorých sme pristúpili k zrušeniu všetkých terénnych cvičení a exkurzií, ktoré boli plánované. V prípade, ak ide o povinný predmet, bude predmet študentom odstránený zo zápisného listu, aby im hodnotenie FX(0) neznižovalo vážený priemer zo štúdia. V AR 2020/2021 vyjdeme týmto študentom maximálne v ústrety, aby mali možnosť absolvovať planované terénne cvičenia / exkurzie bez obmedzení. Konkrétne postupy budeme riešiť v nasledujúcom AR.

Pedagogické praxe priebezné / súvislé - praxe, či už priebežné alebo súvisle budú akceptované v rozsahu v akom boli absolvované.

V prílohách nájdete usmernenie k dištančnej výučbe vydané v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku v dôsledku epidemiologickej situácie. Druhý súbor obsahuje súhrn informácií o možnostiach realizácie dištančnej výyčby na našej fakulte. 

=